Стаття 965. Просте складське свідоцтво

1. Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.

2. Просте складське свідоцтво має містити відомості, встановлені пунктами 1, 2, 4, 7 та абзацом дев'ятим частини другої статті 962 цього Кодексу, а також вказівку на те, що воно видане на пред'явника.

3. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є простим складським свідоцтвом.

Коментар:

Просте складське свідоцтво не містить реквізиту з найменуванням поклажодавця та його реквізитами, оскільки видається на пред'явника.

Окрім вказаних у частині 2 коментованої статті реквізитів просте складське свідоцтво за Законом України N 2286-IV у разі прийняття на зберігання товарів, визначених родовими ознаками, повинно містить запис про це, в іншому разі воно не буде визнаватись простим складським свідоцтвом.

За Законом України N 2286-IV володілець простого складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом. Передача прав, встановлених простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом його передачі іншому держателю за зробленим на простому складському свідоцтві передавальним написом.

Вказаним Законом також встановлено, що володілець простого складського свідоцтва може передати його в заставу. При цьому просте складське свідоцтво вилучається у поклажодавця і перебуває у володінні заставодержателя.