Стаття 997. Припинення договору страхування

1. Договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом.

2. Якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу і не сплатив його протягом десяти робочих днів після пред'явлення страховиком письмової вимоги про сплату страхового платежу, страховик може відмовитися від договору страхування, якщо інше не встановлено договором.

Страхувальник або страховик може відмовитися від договору страхування в інших випадках, встановлених договором.

3. Страхувальник або страховик зобов'язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.

Страховик не має права відмовитися від договору особистого страхування без згоди на це страхувальника, який не допускає порушення договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

4. Якщо страхувальник відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат.

Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

5. Якщо страховик відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

Якщо відмова страховика від договору обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страхових виплат.

Наслідки відмови від договору страхування життя встановлюються законом.

6. Якщо страхувальник або страховик відмовився від договору страхування, договір припиняється.

Коментар:

Загальне правило коментованої статті відсилає до положень договору або норм закону для визначення підстав припинення договору страхування. Договірні підстави визначаються страховиком та страхувальником на сторінках договору страхування. Законні підстави можуть бути як загальними (глава 50 ЦК), такими, як, наприклад, виконання обов'язків сторонами договору страхування, неможливість виконання внаслідок загибелі речі, що є об'єктом страхування тощо, так і спеціальними - властивими тільки договорам страхування. Так, підстави припинення договору страхування встановлюються ст. 28 Закону "Про страхування". Відповідно договір страхування припиняється в разі:

1) закінчення строку дії. Якщо протягом строку дії договору страхування страхового випадку не відбулося, закінчення цього строку припиняє правовідносини сторін, і страховик вже не є зобов'язаний здійснювати страхові виплати на користь страхувальника. Якщо ж протягом дії договору мав місце страховий випадок, обов'язки страховика здійснити страхову виплату не припиняються закінченням строку дії договору страхування;

2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі. Дана підстава стосується ситуації, коли страховиком була здійснена страхова виплата повністю в межах страхової суми;

3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору.

Стаття, що коментується, передбачає, що зазначена підстава надає страховику право відмовитися від договору страхування. Обов'язковою умовою в даному випадку є письмова вимога страховика до страхувальника. Разом з тим страховик може бути позбавлений такого права договором страхування;

4) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону "Про страхування" (див. також коментарі до ст. 995 та 996 ЦК);

5) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України. Ліквідація страховика може мати місце як в добровільному порядку за рішенням власників, так і в процедурі банкрутства в разі визнання страховика неплатоспроможним за Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Особливості ліквідації страховика передбачені ст. 43 Закону "Про страхування";

6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. Детально про це див. коментар до ст. 998 ЦК;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

В разі якщо страховик або страхувальник за договором страхування приймають рішення про відмову від договору, вони зобов'язані повідомити про це іншу сторону не пізніше, ніж за тридцять днів до дати припинення договору. Інший термін для попередження може бути визначений в договорі страхування.

Не допускається відмова страховика від договору особистого страхування без згоди на це страхувальника, якщо страхувальник не допускає порушення договору та інше не передбачене договором страхування. Це означає, що договір особистого страхування може бути достроково припинений тільки за згодою сторін або на вимогу страхувальника.

Загальним наслідком відмови страховика або страхувальника від договору страхування (крім договору страхування життя) є повернення страховиком страхувальнику страхових платежів. Розмір платежів, що повертаються, залежить від причин відмови та від того, хто є ініціатором відмови. Так якщо страхувальник відмовився від договору страхування, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат. Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, або якщо ініціатором відмови є страховик, останній повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю. Якщо відмова страховика від договору обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страхових виплат.

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя. Викупна сума визначається ст. 28 Закону "Про страхування" як сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі (на сьогодні Держфінпослуг), здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя.

Відмова страховика або страхувальника від договору страхування тягне за собою припинення договору. Договір буде припинено з моменту отримання другою стороною повідомлення про відмову.