Стаття 1130. Договір про спільну діяльність

1. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.

2. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

Коментар:

1. Частина перша коментованої статті визначає спільну діяльність як договірну форму об'єднання осіб для досягнення спільної мети без створення юридичної особи. Необхідно враховувати, що з метою бухгалтерського обліку спільною визнається діяльність, у тому числі, із створенням юридичної особи (спільного підприємства)1, натомість на зазначені відносини положення Глави 77 ЦК України, а також спеціальний порядок оподаткування, не поширюються.

____________

1 абз. 7 п. 3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91.

Метою спільної діяльності може бути як господарська (інвестування2, виконання робіт3, надання послуг4, будівництво об'єктів промисловості, торгівлі, житла5, тощо), так і негосподарська (вирішення питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад6, тощо) мета, за умови, що вона не суперечить законові.

____________

 2 абз. 4 п. 3 роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність" від 28.04.95 р. N 02-5/302. До спільної діяльності, що здійснюється шляхом інвестування, застосовуються положення Закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91 р. N 1560-XII та Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. N 93/96-ВР (в частині, що не суперечать ЦК України).

3 Постанова Вищого господарського суду України від 18.05.2006 р. у справі за N 6/433.

4 Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2007 р. у справі за N 16/459-05-10489.

5 Постанови Вищого господарського суду України від 21.06.2006 р. у справі за N 1/245-9/70, від 21.09.2006 р. у справі за N 21/165-1/17-2001/5, від 22.06.2006 р. у справі за N (10/173)15/266/15.

6 абз. 4 п. 3 роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність" від 28.04.95 р. N 02-5/302.

Коло осіб, які можуть виступати сторонами договору про спільну діяльність чинним законодавством не обмежене, відтак, ними можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі, іноземні інвестори7. Разом з тим, на практиці органи державної податкової служби нерідко відмовляють у реєстрації договорів про спільну діяльність, учасник (учасники) якої є платниками єдиного податку, мотивуючи це тим, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва на зазначених осіб не поширюється8. Натомість, наведений висновок не узгоджується із положеннями чинного законодавства України9, у відповідності до якого спрощена система не поширюється лише на спільну діяльність учасників, здійснювану на підставі договору без створення юридичної особи, а не на підприємницьку діяльність таких учасників загалом10.

____________

7 ст. 23 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. N 93/96-ВР.

8 Лист Державної податкової адміністрації України від 11.09.2000 р. N 5078/6/15-1316.

9 абз. 6 ст. 7 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. N 727/98.

10 Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 02.03.2001 р. N 1-221/1310.

2. Для досягнення мети спільної діяльності її учасники вправі виділити для цього певне майно (об'єднати вклади) або обмежитися особистою трудовою участю (зокрема, розробкою та поданням раціоналізаторських пропозиції, які впроваджуватимуться в межах спільної діяльності11, тощо).

____________

11 Постанова Вищого господарського суду України від 07.06.2005 р. у справі за N 39/59.

Незважаючи на закріплення частиною другою коментованої статті можливості здійснення спільної діяльності без об'єднання вкладів учасників, у розумінні національного податкового законодавства, спільна діяльність в Україні здійснюється виключно на підставі договору, який таке об'єднання передбачає12. За таких обставин, оподаткування доходів, отриманих від результатів спільної діяльності без об'єднання вкладів учасників, здійснюватиметься в загальному порядку.

____________

12 підп. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР.