Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника

1. У разі невиконання боржником для кредитора певної роботи чи ненадання йому послуги кредитор має право виконати цю роботу власними силами або доручити її виконання чи надання послуги третій особі і вимагати від боржника відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання.

 

Коментар:

 

Коментована стаття надає можливість кредитору досягти мети зобов'язання, незалежно від того, що боржник не виконав зобов'язання (не виконав роботу або не надав послугу кредитору). В такому випадку кредитор має два альтернативні права:

1) виконати роботу власними силами;

2) доручити виконання роботи або надання послуги третій особі.

При цьому кредиторові надається право вимагати від боржника відшкодування збитків, завданих такими діями. Тобто кредитор вправі вимагати від боржника відшкодування йому вартості робіт або послуг, яка була сплачена третій особі, неотриманий прибуток від такого порушення боржника та інші збитки.

Правило коментованої статті не є імперативним, отже інше може бути встановлено договором, актами цивільного законодавства або випливати із суті зобов'язання.

Положення коментованої статті мають загальний характер та розповсюджуються на всі зобов'язання. В нормах, присвячених регулюванню окремих видів договорів, такі положення можуть конкретизуватися. Так, наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 849 ЦК, якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Стаття 678 ЦК передбачає, що якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені недоліки товару, покупець вправі усунути їх самостійно або силами третьої особи та вимагати від продавця відшкодування витрат на усунення недоліків товару.