Акт прийому-передачі об'єкта оренди (земельної ділянки)
за договором оренди від _______________ N _______

 

 ______________________________
        місто, селище, село

"___" _____________ 20__ р.

 

Власник земельної ділянки ______________________________ державний акт на право власності на землю N ____ від ____________ (далі - Орендодавець), з одного боку, та _______________________ в особі _________________________, що діє на підставі _________________ (далі -  Орендар), з другого боку, склали цей акт прийому-передачі об'єкта оренди про наступне:

 

1.На підстві договору оренди N ___ від ___ ____________ ___ р. між Орендодавцем і Орендарем(надалі - Договір)Орендодавець передає земельну ділянку кадастровий N ______ площею _________________, розташовану ________________________________________, а Орендар приймає вищевказану земельну ділянку в оренду.

 

2. Земельна ділянка знаходиться в наступному стані:

____________________________________________________________________________________
фактичний (якісний) стан земельної ділянки - для сільськогосподарських угідь - еродованість %,

____________________________________________________________________________________
вміст гумусу, калію, азоту, техногенна забрудненість, згідно з агрохімічним паспортом, бал

____________________________________________________________________________________
бонітету, придатність (готовність) до використання, виконані с/г роботи,

____________________________________________________________________________________наявність (відсутність) залишків минулих посівів, забур'яненість, засміченість

 

3.На земельній ділянці знаходиться _____________________________ _____________________________________________________________________________________ не зайнята; опис об'єктів; в чиїй власності вони перебувають.

 

4. Акт прийому-передачі земельної ділянки є невід'ємною частиною Договору.

 

 

 

Орендодавець                                                              Орендар

__________________________                              __________________________

__________________________                              __________________________

         дата                                                                          дата

         підпис                    М. П.                                        підпис              М. П.