ДОГОВІР
ХУДОЖНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ

 

м. ____________                                                                  "___" _____________ 200_ р.

 

__________________________________________________________________

(вказати прізвище, ім'я, по батькові автора)

(надалі іменується "Автор")з однієї сторони,

 

та

__________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір художнього замовлення (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор зобов'язується за завданням Замовника особисто створити твір образотворчого мистецтва, що відповідає наведеним у Додатку N ___ до цього Договору вимогам (надалі іменується "твір"), та передати Замовнику наступні майнові права інтелектуальної власності на твір: ________________________, а Замовник зобов'язаний сплатити Авторові визначену у цьому Договорі винагороду.

1.2. Автор зобов'язується передати Замовнику оригінал твору не пізніше _________ календарних днів (місяців) після затвердження останнім ескізу твору шляхом _______________.

1.3. Передання оригіналу твору оформлюється Актом приймання-передачі не пізніше _________ календарних днів з моменту фактичного одержання оригіналу твору Замовником.

1.4. Замовник вправі протягом строку, визначеного у п. 1.3 цього Договору, заявити про свою відмову від цього Договору внаслідок порушення Автором обов'язку особисто створити твір або суттєвого недотримання вимог Замовника.

1.4.1. Суттєвим недотриманням вимог Замовника вважається ________________.

1.5. Твір вважається переданим Замовнику з моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі або якщо Замовник протягом строку, визначеного у п. 1.3 цього Договору, не заявить Авторові про свою відмову від цього Договору в порядку, визначеному у п. 1.4 цього Договору.

1.6. Право власності на оригінал твору переходить до Замовника з моменту передання твору Замовнику.

1.7. Майнові права інтелектуальної власності на твір вважаються переданими Замовнику з моменту передання твору Замовнику.

1.8. Замовник зобов'язується сплатити Авторові винагороду із урахуванням наступного:

1.8.1. Загальна сума винагороди за цим Договором становить ______________________ грн.

1.8.2. Винагорода виплачується:

а) аванс у розмірі ___ % - через ___________ після затвердження ескізу твору, шляхом _____________;

б) решта винагороди - протягом ________ календарних днів з дати передання твору Замовнику шляхом _____________.

 


2. порядок затвердження ескізу

2.1. Під "ескізом твору" у цьому Договорі розуміється _________________.

2.2. Автор передає Замовнику ескіз твору (надалі іменується "ескіз") для затвердження протягом ___ календарних днів (місяців) після набрання чинності цим Договором шляхом ____________. На копії ескізу твору, що залишається Автору, Замовник повинен поставити відмітку про його одержання.

2.3. Ескіз твору вважається затвердженим Замовником, якщо протягом 15 календарних днів від дати передання його Автором Замовникові від останнього не надійшло заперечень у формі __________ шляхом ______________.

2.4. Протягом передбаченого п. 2.2 цього Договору строку Замовник може вносити свої пропозиції до ескізу з метою його доопрацювання шляхом ______________. Строк доопрацювання ескізу твору визначається Замовником на його розсуд, але не може бути меншим, аніж ____________.

2.5. Замовник вправі відхилити ескіз твору у разі _______________________.

 

3. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір, окрім інших підстав, визначених у чинному законодавстві України, припиняється з таких підстав:

а) відхилення ескізу твору Замовником;

б) відмови Автора від доопрацювання ескізу твору, а також неподання в строк доопрацьованого ескізу твору;

в) відмови Замовника від цього Договору внаслідок порушення Автором обов'язку особисто створити твір або суттєвого недотримання вимог Замовника.

3.2. При припиненні Договору з підстави, визначеної в пп. "в" п. 3.1 цього Договору, Автор повинен повернути Замовникові отриманий аванс та сплатити неустойку у розмірі ___________________ у ___________________ строк шляхом ________________.

 

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою Замовника.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Замовника.

6.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть  враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Замовника.

6.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

ВИДАВНИЦТВО

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ

 

За видавництво

Керівник ____________/____________/

 

М. П.

 

АВТОР

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

СТОРІН

 

автоР________________/____________/