ДОГОВІР про надання
БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ

 

 

 

м. __________________

"___" ___________ 200_ р.

 

 

 

________________________________________________________________

(вказати найменування банку)

(надалі іменується "Гарант") в особі _______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Бенефіціар") в особі ___________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________, з іншої сторони,

                                     (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання банківської гарантії (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. Цим Договором регулюються відносини, в межах яких Гарант на прохання ______________________________________________ (надалі іменується "Принципал") письмово зобов'язується сплатити Бенефіціарові на підставах, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, нижчевизначену грошову суму після подання Бенефіціаром письмової вимоги про сплату такої грошової суми.

2. Відповідно до Договору про надання банківської гарантії N____від "___" ___________200_р., що був укладений між Гарантом і Принципалом і який міститься в додатку N __ до цього Договору, Гарант з метою гарантування належного виконання Принципалом свого обов'язку перед Бенефіціаром за Кредитним договором N_____від"___" ___________200_р. (надалі іменується "Кредитний договір"), укладеним між Бенефіціаром (він же Кредитодавець за Кредитним договором) і Принципалом (він же Позичальник за Кредитним договором), який міститься в додатку N __ до цього Договору, щодо повернення суми кредиту (надалі іменується "основне зобов'язання"), видає цю банківську гарантію (надалі іменується "Гарантія") Бенефіціарові.

3. У випадку порушення Принципалом основного зобов'язання, визначеного Кредитним договором, Гарант зобов'язується відповідно до умов, що викладені у цьому Договорі сплатити Бенефіціарові грошову суму у розмірі _______________________________ грн.

      (цифрами і літрами).

4. Вимоги за цим Договором можуть бути пред'явлені до "___" ____________200_ р.

5. Після закінчення строку, визначеного в п. 4 цього Договору, Гарантія за цим Договором втрачає силу і повинна бути без додаткових запитів з боку Гаранта повернена йому протягом_______________робочихднів.


6. Гарантія за цим Договором може бути відкликана Гарантом в будь-який час, але до моменту пред'явлення вимоги Бенефіціаром.

7. Право вимоги до Гаранта, що належить Бенефіціару за цим Договором, не може бути передане іншій особі.

8. Гарантія за цим Договором набирає чинності з моменту ______________.

9. Бенефіціар в письмовій вимозі про сплату грошової суми за Гарантією за цим Договором повинен вказати, у чому полягає порушення Принципалом зобов'язань за Кредитним договором і додати документальні докази такого порушення, у тому числі _________________________________.

10. Гарант зобов'язаний розглянути вимоги Бенефіціара із доданими документальними доказами протягом____________календарнихднів і проявляти розумну обачливість задля встановлення того, чи відповідає вимога і додані до неї документи умовам цієї Гарантії.

11. Не пізніше дня, наступного за днем, вказаним в п. 10 цього Договору, Гарант зобов'язаний:

або перерахувати на рахунок Бенефіціара суму, вказану в п. 3 цього Договору;

або повідомити Бенефіціара про відмову у задоволенні його вимоги.

12. Гарант має право відмовити Бенефіціару, якщо вимога або додані до неї документи:

не відповідають умовам Гарантії;

надані Гаранту після закінчення строку, визначеного у п. 4 цього Договору.

13. Гарант зобов'язаний повідомити Бенефіціара не пізніше дня, наступного за днем, коли Гаранту стало відомо, що:

- основне зобов'язання, забезпечене Гарантією, повністю виконане;

- основне зобов'язання припинилося з інших підстав;

- основне зобов'язання визнане недійсним.

14. Якщо після повідомлення, вказаного у п. 13, буде пред'явлена повторна вимога Бенефіціара, Гарант зобов'язаний її задовольнити.

15. У випадку, коли Гарант дізнається про виконання основного зобов'язання перед Бенефіціаром Принципалом після сплати Бенефіціару Гарантом  визначеної цим Договором суми, Гарант має право стягнути з Бенефіціара необґрунтовано одержане.

16. Дія цього Договору закінчується:

сплатою Бенефіціарові суми, на яку видана Гарантія;

закінченням строку, на який видана Гарантія за цим Договором;

внаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав по Гарантії за цим Договором і повернення її Гаранту;

внаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав по Гарантії за цим Договором шляхом письмової заяви про звільнення Гаранта від його зобов'язань;

________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

17. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

18. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

19. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

20. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

21. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ГАРАНТ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Підписи

 

За ГАРАНТА

Керівник ____________/____________/

 

м. п.

 

БЕНЕФІЦІАР

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

сторін

 

За БЕНЕФІЦІАРА

Керівник ____________/____________/

 

м. п.