ДОГОВІР ПРОЦЕНТНОЇ ПОЗИКИ

N _____

 

м. ___________

"___" ____________ 20__ р.

 

______________________________________________________________________

________________________________________________ (далі - "Позикодавець")

                     (назва підприємства, установи, організації)

в особі _______________________________________________________________,

(посада, П. І. Б.)

який діє на підставі _____________________________________________________,

з однієї сторони і

______________________________________________________________________

                                              (назва підприємства, установи, організації)

(далі - "Позичальник") в особі __________________________________________,

                                                                 (посада, П. І. Б.)

який діє на підставі ____________________________________, з іншої сторони,

уклали цей договір позики (далі - Договір) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцю, а також сплатити проценти в розмірі та порядку, встановлених Договором.

 

2. СУМА ПОЗИКИ І ПРОЦЕНТИ

2.1. Сума позики за Договором становить ________ (_______________) грн.

2.2. За цим Договором Позичальник зобов'язаний сплачувати проценти в розмірі __ % річних від суми позики (або її частини, з урахуванням пп. 2.3 Договору) до дня фактичного повернення позики.

2.2.1. День фактичного повернення позики (її частини) визначається згідно з пп. 5.3 Договору.

2.3. У разі дострокового повернення частини позики проценти продовжують сплачуватися виходячи з неповерненої суми.

2.4. Проценти нараховуються за методом "факт/факт", тобто за фактичний час існування боргу за цим Договором і виходячи з фактичної кількості календарних днів у році.

2.5. Проценти нараховуються починаючи з наступного дня після надання Позикодавцем позики і до дня, що передує дню фактичного повернення позики.

2.5.1. Розрахунок процентів за попередній місяць здійснює Позикодавець та надсилає його Позичальнику не пізніше __ числа кожного календарного місяця.

2.6. Сплата процентів здійснюється щомісяця не пізніше __ числа кожного календарного місяця за попередній місяць.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позикодавець перераховує суму позики в безготівковому порядку на поточний рахунок Позичальника.

 

4. СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1. Строк повернення позики становить ___ календарних ______________

  (днів, місяців, років)

з моменту надання суми позики.


5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ

5.1. Позичальник зобов'язаний повернути суму позики (або неповернену її частину в разі дострокового погашення частини позики) в останній день строку, встановленого в п. 4.1 цього Договору.

5.2. Сума позики підлягає поверненню шляхом її перерахування на поточний рахунок Позикодавця.

5.3. Днем повернення позики (її частини) вважається день зарахування суми позики (її частини) на поточний рахунок Позикодавця.

5.4. У будь-який момент суму позики (її частину) може бути достроково повернено Позичальником у порядку, передбаченому п. 5.2 Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА

6.1. При простроченні повернення позики (її частини) Позичальник понад сплату процентів, установлених в п. 2.2 Договору, додатково сплачує проценти в розмірі ___ % річних від простроченої суми до моменту повернення позики.

6.1.1. У випадку, передбаченому пп. 6.1. цього Договору, Позичальник зобов'язаний повернути суму позики (її неповернену частину в разі дострокового повернення частини позики), збільшену з урахуванням індексу інфляції за весь строк прострочення.

6.2. При порушенні встановлених п. 2.6 Договору строків перерахування процентів Позичальник сплачує штраф у розмірі _____ % від суми несвоєчасно сплачених процентів.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надання Позикодавцем суми позики Позичальнику та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Договором.

7.2. Строк повернення позики, установлений в п. 4.1, може бути продовжено за погодженням сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

7.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

7.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

7.5. Позикодавець ____________ статус платника податку на прибуток на (має, не має) загальних підставах.

7.6. Позичальник ____________ статус платника податку на прибуток на (має, не має) загальних підставах.

 

8. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

Позикодавець

Позичальник

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________ /________________/
            (підпис)

 

М. П.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________ /________________/
            (підпис)

 

М. П.