Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів

1. Для підготовки проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів у терміни, визначені Міністерством фінансів України.

2. Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.

Коментар:

1. Одним із центральних питань складання Державного бюджету України є робота з бюджетними запитами: їх підготовка, розроблення, аналіз і відображення у проекті. Ст. 34 Бюджетного кодексу України регулює відносини із підготовки бюджетних запитів, які були запроваджені в країні як основа для складання проектів бюджетів із 1998 р.

Бюджетний запит - це документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період. Інакше кажучи, це є заявка розпорядника бюджетних коштів щодо необхідних йому асигнувань на наступний бюджетний період.

Для підготовки пропозицій до проекту Закону України "Про Державний бюджет України" Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів, які необхідні, перш за все, для уніфікації форм складання проекту Державного бюджету. На практиці Міністерство фінансів України запровадило загальний, індивідуальний та додатковий бюджетні запити. Прикладом може бути форма, доведена до Міністерства охорони здоров'я листом Міністерства фінансів України від 16 червня 2006 р. N 31-06010-03-5/12769, яким передбачено вказані форми запитів та дана типова форма бюджетних запитів.

Загальний бюджетний запит (форма 2007-1) передбачає такі показники (окрім загальновстановлених реквізитів про найменування, адресу та ін. головного розпорядника бюджетних коштів: основна мета діяльності головного розпорядника; розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2007 рік за бюджетними програмами, порівняння з відповідними показниками на 2005 і 2006 роки та прогноз на 2008 - 2010 роки; обґрунтування щодо розподілу граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2007 рік за бюджетними програмами з оцінкою очікуваних результатів для досягнення основної мети діяльності в 2007 році; обґрунтування щодо розподілу прогнозного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2008 - 2010 роки за бюджетними програмами з оцінкою очікуваних результатів для досягнення основної мети діяльності в 2008 - 2010 роках.

Індивідуальний бюджетний запит (форма 2007-2) містить найменування бюджетної програми; основну мету виконання бюджетної програми, строки реалізації та головні завдання бюджетної програми на бюджетний рік; законодавчі підстави реалізації бюджетної програми; основну мету виконання бюджетної програми, строки її реалізації та головні завдання на бюджетний рік; прогноз надходжень для виконання бюджетної програми (прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на бюджетний рік; прогноз надходжень для виконання бюджетної програми на два наступні за плановим бюджетні роки); виклад запиту видатків/надання кредитів на бюджетний рік за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації / класифікації кредитування; виклад запиту видатків на бюджетний рік за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації видатків; виклад запиту надання кредитів на бюджетний рік в розрізі класифікації кредитування; виклад запиту видатків / надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі напрямів діяльності; результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми; структуру видатків на оплату праці; чисельність зайнятих у бюджетних установах; перелік державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми; аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у бюджетному році, що передує плановому, та очікувані результати у плановому бюджетному році, обґрунтування необхідності проведення видатків / надання кредитів із загального фонду на бюджетний рік, виходячи з граничного обсягу та на підставі результативних показників; аналіз управління зобов'язаннями у двох попередніх плановому бюджетних роках та пропозиції щодо приведення зобов'язань на наступний бюджетний період (рік) до граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на бюджетний рік; таблицю аналізу управління зобов'язаннями по загальному фонду в році, що передує плановому; перелік положень нормативно-правових актів, виконання яких у плановому бюджетному році не забезпечується граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду, із зазначенням сум; юридичні підстави та пояснення щодо спеціального фонду (проведення видатків спеціального фонду на плановий бюджетний рік та на два наступні за плановим бюджетні періоди (роки) за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у попередньому плановому та поточному бюджетних періодах тощо.

Додатковий бюджетний запит (форма 2007-3) передбачає додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на плановий бюджетний рік за бюджетними програмами та очікувані у зв'язку з цим зміни прогнозу зазначених видатків / надання кредитів на два наступні за плановим бюджетні роки; обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий бюджетний рік в розрізі напрямів діяльності, вплив у разі виділення цих коштів на виконання бюджетних програм в плановому бюджетному році, в тому числі в розрізі результативних показників, та двох наступних за плановим бюджетних роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти); зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів; обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий бюджетний рік в розрізі напрямів діяльності, вплив у разі виділення цих коштів на виконання бюджетних програм в плановому бюджетному році, в тому числі в розрізі результативних показників, та двох наступних за плановим бюджетних роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти); зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів; наслідки на два наступні за плановим бюджетні роки у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на плановий бюджетний рік, прогнозу на два наступні за плановим бюджетні роки та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетної програми.

Частина друга статті 34 Бюджетного кодексу України встановлює, що інструкції щодо підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів. Це положення Бюджетного кодексу зумовлено великим досвідом складання проекту Державного бюджету. Як правило, всі запити подаються у дещо завищених розмірах в той час, як обсяг Державного бюджету орієнтовно відомий і його перевищення не допускається, а тому Міністерство фінансів встановлює обмеження з врахуванням загальних сум планованих коштів. Обмеження встановлюються, виходячи з реальних можливостей, вимог нормативно-правових актів, зокрема, актів Кабінету Міністрів України щодо складання проекту Державного бюджету на конкретний рік. Це не виключає якогось коригування розмірів видатків конкретному розпоряднику бюджетних коштів ще на стадії складання проекту Державного бюджету. Але обмеження зі сторони Міністерства фінансів не носять формального характеру і не обмежуються переліком обов'язкових приписів, а містять в собі обґрунтування з викладенням змін соціально-економічного характеру, які викликають необхідність змін у плануванні бюджетних показників.

В бюджетних запитах обов'язково міститься така інформація:

1) узагальнений бюджетний запит по головному розпоряднику бюджетних коштів на наступний бюджетний рік в цілому та за функціями згідно з бюджетною класифікацією;

2) прогнозований обсяг бюджетних ресурсів, необхідних для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів за джерелами їх формування (по кожній із функцій);

3) обсяг бюджетного запиту головного розпорядника коштів у розрізі функцій та за економічною класифікацією;

4) показники видатків за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника коштів по кожній функції;

5) структура видатків головного розпорядника коштів на оплату праці (по кожній із функцій);

6) аналіз управління зобов'язаннями у попередньому та поточному роках і пропозиції головного розпорядника коштів щодо приведення зобов'язань у наступному (плановому) році до граничного обсягу видатків загального фонду у відповідному році (по кожній функції).

Інструкції Міністерства фінансів України щодо підготовки бюджетних запитів передбачають форми бюджетних запитів, які базуються на типовій формі. Запити складаються у формі таблиці. Крім того, розпорядники бюджетних коштів подають пояснювальні записки, в яких обґрунтовується запит, зокрема, завищення прогнозованих бюджетних показників, заходи з економії бюджетних коштів та ін. Показники, які включаються до бюджетних запитів, мають бути обґрунтовані розрахунками, фактичними показниками та ін. Це можуть бути показники із споживання електричної та інших видів енергії бюджетними закладами, демографічні дані (наприклад, кількість учнів у школах, кількість хворих та лікарняних ліжок та ін.).

В інструктивному листі Міністерство фінансів України визначає терміни подання бюджетних запитів (найчастіше - це дата із першої половини липня поточного року).