Стаття 63. Структура місцевих бюджетів

1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету.

Коментар:

1. До місцевих бюджетів, відповідно до п. 34 ч. 1 статті 2 Бюджетного кодексу України, належать: 1) бюджет Автономної Республіки Крим; 2) обласні і районні бюджети; 3) бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах) (п. 2 ч. 1 ст. 2 БК).

Загальна характеристика окремих видів місцевих бюджетів міститься в статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Зокрема, характеристика обласного, районного бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Обласний бюджет визначається як план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання. Районний бюджет за цією ж законодавчою нормою розглядається як план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання. Бюджет місцевого самоврядування визначено як план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

2. Місцевий бюджет може складатись із загального фонду та спеціального фонду. Відповідно до ч. 6 статті 13 Бюджетного кодексу України, підставою для рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради про створення спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно Бюджетний кодексу та закон про Державний бюджет України.

Як загальний, так і спеціальний фонди місцевих бюджетів складаються з надходжень та видатків. Надходженнями до бюджету визнаються доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів (п. 37 ч. 1 ст. 2 БК). Перелік доходів за видами місцевих бюджетів закріплено в статтях 64 - 69 Бюджетного кодексу України.

3. Видатками бюджету коментований Кодекс називає кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету при цьому не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування (п. 13 ч. 1 ст. 2 БК).

Розподіл видатків між місцевими бюджетами здійснюється на засадах, закріплених в статті 70 Бюджетного кодексу України, та деталізовано за видами бюджету в статтях 88 - 91 цього Кодексу.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру, у складі місцевого бюджету може бути сформований резервний фонд. Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцевого бюджету приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.

Складовою спеціального фонду є бюджет розвитку, який складається з надходжень та видатків, перелік яких закріплено в статті 71 Бюджетного кодексу України. Бюджет розвитку, відповідно до статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" - це доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази.

4. Видатки місцевого бюджету спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних із виконанням органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування повноважень, визначених законами України. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим визначені в Конституції Автономної Республіки Крим (прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 року), затвердженій Законом України від 23 грудня 1998 року N 350-XIV.

Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування закріплені в Законі України від 15 січня 1999 року N 401-XIV "Про столицю України - місто-герой Київ", в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 26 "Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад", статті 27 - 35 щодо компетенції відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад тощо), в Законі України від 09.04.99 N 586-XIV "Про місцеві державні адміністрації".

Усі надходження та витрати місцевого бюджету складають єдиний баланс відповідного бюджету.