Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів

1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58 - 61 цього Кодексу.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають місцевим фінансовим органам відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 цього Кодексу.

4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради або сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим), комісією з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, після чого Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

 

Коментар:

 

1. Частина перша коментованої статті встановлює, що звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України (див. коментар до статей 58, 59, 60, 61 цього Кодексу).

Державне казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Правила складання звітності про виконання місцевих бюджетів затверджені наказом Державного казначейства України від 8 жовтня 2004 р. N 173.

Існування звітності про виконання бюджетів України відповідає принципу публічності та прозорості бюджетної системи, встановленому у п. 10 ч. 1 ст. 7 БК України. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів аналогічні тим, які встановлені для подання звітності про виконання Державного бюджету України (див. ст. 58 - 61 БК України). Метою складання звітності про виконання місцевих бюджетів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про стан виконання місцевих бюджетів користувачам для прийняття рішень. Звітність про виконання місцевих бюджетів за періодичністю складання поділяється на: 1) місячну; 2) квартальну; 3) річну.

Основними формами місячної звітності про виконання місцевих бюджетів є: 1) звіт про виконання місцевих бюджетів; 2) звіт про бюджетну заборгованість; 3) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету; 4) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів; 5) інформація про використання коштів з резервного фонду.

Звітність про виконання місцевих бюджетів складається на основі даних бухгалтерського обліку. Така звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій з виконання місцевих бюджетів, яка може впливати на рішення, що приймаються на її підставі. Форми звітності про виконання місцевих бюджетів повинні: 1) базуватися на даних бухгалтерського обліку, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; 2) бути оптимальними за своєю кількістю та складом показників; 3) бути зручними для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки.

Звітність про виконання місцевих бюджетів має включати інформацію, яка є суттєвою для користувачів. Окрім цього, інформація, що наведена у звітах та примітках до них, повинна бути зрозумілою, суттєвою і достовірною.

Зміни даних звітності внаслідок допущених помилок, що належать до поточного року, проводяться у тому звітному періоді, у якому були виявлені помилки. Інформація щодо виконання місцевих бюджетів повинна сприяти прийняттю правильних управлінських рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість зіставлення звітів за різні періоди. Інформація щодо виконання місцевих бюджетів відображається у відповідних формах звітності, установлених Державним казначейством України. Звітність про виконання місцевих бюджетів складається Державним казначейством України, а зведені показники звітності - його територіальними органами.

Звітна інформація подається електронною поштою. Параметри аналітичних рахунків, на базі яких формуються економічні показники, встановлюються Державним казначейством України. Вихідні документи за формами звітності формуються із значень економічних показників, які містяться у базах даних органів Державного казначейства України.

Для отримання ряду деталізованих показників потрібно використовувати дані аналітичного обліку. Дані ряду форм звіряються з балансовими даними, отже, джерелом інформації для заповнення таких форм є дані синтетичних (балансових рахунків, рахунків бюджетного, управлінського та позабалансового обліку) рахунків, звірених з даними на відповідних рахунках аналітичного обліку Плану рахунків.

Звітність про виконання місцевих бюджетів складається в гривнях без копійок.

Структурні підрозділи Державного казначейства України та місцеві фінансові органи в разі необхідності вносять пропозиції про зміни та доповнення до існуючих форм і передають їх відповідному управлінню для подальшої передачі до Державного казначейства України.

2. Державне казначейство складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти. Правила та форми звітності встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України. Для узагальненої інформації про стан виконання бюджетів готуються зведені показники звітів про виконання бюджетів, які одночасно подаються територіальними органами Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад на умовах, визначених Бюджетним кодексом для звітності про виконання Державного бюджету України.

Для ведення аналітичного обліку операцій з виконання місцевих бюджетів відкриваються особові картки за встановленими у Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, який затверджено наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 р. N 205, формами. Зазначені картки відкриваються для кожного рахунку.

Відображені в зазначених вище особових картках облікові дані повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості. Дані оборотно-сальдової відомості і сальдової відомості повинні бути тотожні даним щоденного оборотно-сальдового балансу, що є підставою для складання щоденних форм звіту "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами", "Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками", які складаються органами Державного казначейства України в розрізі місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами. Зазначені звіти передаються фінансовим органам до 12-ї години робочого дня, наступного за звітним, у встановленому порядку. Дані звітів за останній робочий день місяця є підставою для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів.

Бухгалтерський облік операцій, що здійснюються в ході виконання місцевих бюджетів, ведеться за правилами, установленими Державним казначейством України.

Основним принципом складання форм фінансової звітності є використання економічних показників безпосередньо із баз даних Державного казначейства України. Згідно з цим принципом Державне казначейство України встановлює конкретні форми звітності на підставі значень економічних показників, які містяться у базах даних.

Місячний, квартальний і річний звіти і зведені звіти про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Державного казначейства України і за підписом керівника органу Державного казначейства України та головного бухгалтера подають відповідним фінансовим органам.

Фінансові органи опрацьовують звіт та в разі необхідності подають свої зауваження органам Державного казначейства. Зміни даних звітності внаслідок допущених помилок, що належать як до поточного, так і до минулого періоду (після затвердження цієї звітності), проводяться у тому звітному періоді, у якому були виявлені помилки. Зазначені органи також готують пояснювальну записку і разом із звітністю, отриманою від органів Державного казначейства України, подають її до вищого фінансового органу для перевірки та візування.

З метою складання достовірної звітності Міністерство фінансів України та Державне казначейство України вирішують всі спірні питання, що виникли між фінансовими органами та органами Державного казначейства при опрацюванні річних звітів. Результати опрацьованих Міністерством фінансів річних звітів у разі наявності обґрунтування враховуються Державним казначейством у річному зведеному звіті. Державне казначейство України встановлює терміни подання місячної, квартальної звітності управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3. Відповідно до ч. 3 коментованої статті БК України, для того, щоб місцеві фінансові органи могли належним чином вивести звітні показники про виконання доходної частини бюджетів, органи, що контролюють справляння надходжень бюджету (органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), інших надходжень бюджету, - п. 39 ч. 1 ст. 2 БК), подають їм відповідні звіти. Зокрема, місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності), подаються місцевим фінансовим органам не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним (ч. 3 ст. 59 БК України).

Окрім того, місцевим фінансовим органам подається інформація про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 50 днів після закінчення кварталу (не пізніше 70 днів після закінчення року), а також про суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) і суми відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після закінчення кварталу (ч. 3 ст. 60 БК України).

4. Як вже зазначалося вище, звітність про виконання місцевих бюджетів за періодичністю складання поділяється на: 1) місячну; 2) квартальну; 3) річну. У ч. 4 коментованої статті БК України йдеться про квартальну та річну звітність.

Основними формами квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів є: 1) звіт про фінансовий стан (баланс); 2) звіт про виконання місцевих бюджетів; 3) звіт про рух грошових коштів; 4) звіт про бюджетну заборгованість; 5) звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; 6) звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій); 7) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету; 8) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів; 9) інформація про використання коштів з резервного фонду; 10) пояснювальна записка до квартального звіту.

Основними формами річної звітності про виконання місцевих бюджетів є: 1) звіт про фінансовий стан (баланс); 2) звіт про виконання місцевих бюджетів; 3) звіт про результат виконання місцевих бюджетів; 4) звіт про рух грошових коштів; 5) звіт про бюджетну заборгованість; 6) звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; 7) інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів; 8) інформація про використання коштів з резервного фонду; 9) довідка про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів; 10) звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів; 11) звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; 12) довідка про зміни до показників загального фонду місцевих бюджетів у процесі їх уточнення протягом року; 13) звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій); 14) звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету; 15) пояснювальна записка до річного звіту.

Взагалі, квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради або сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Показники зазначених звітів враховують при підготовці квартального та річного звітів про виконання Державного бюджету України.

Зведені квартальні звіти подаються до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України в паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).

Зведені річні звіти подаються головними бухгалтерами органів Державного казначейства України до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України в паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).

Місцеві органи фінансового контролю (а саме, Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим), комісія з питань бюджету відповідної місцевої ради) перевіряють ці річні звіти. Після проведеної перевірки, на підставі відповідних висновків Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради затверджують річні звіти про виконання бюджетів або приймають інше рішення з цього приводу.