Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

1. Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як щодо державного бюджету, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України.

Міністерство фінансів України в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, координує та спрямовує діяльність органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, якщо інше не передбачено законодавством.

2. Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів.

3. Міністерство фінансів України та місцеві фінансові органи у встановленому законодавством порядку одержують від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання.

Коментар:

1. Контрольні повноваження Міністерства фінансів України визначені у Бюджетному кодексі України та Положенні про Міністерство фінансів України (затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 1837 від 27.12.2006 р.). Відповідно до зазначеного Положення Міністерство фінансів України розробляє, проводить та забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, політики в сфері внутрішнього фінансового контролю. Мінфін забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію єдиної державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, координує та спрямовує діяльність органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства (Державного казначейства України, органів Державної контрольно-ревізійної служби України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій), визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, якщо інше не передбачено законодавством.

Міністерство фінансів України бере участь у кожній стадії бюджетного процесу, а отже, наділене повноваженнями на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як щодо державного, так і щодо місцевого бюджетів.

2. Під час складання проектів бюджетів, тобто на першій стадії бюджетного процесу, контрольні повноваження Міністерства фінансів України полягають у перевірці дотримання бюджетного законодавства у процесі розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Здійснюючи це повноваження, воно багато в чому контролює саме себе, оскільки згідно із ст. 32 Бюджетного кодексу України розробку проекту закону про Державний бюджет України здійснює Кабінет Міністрів України, однак відповідальність за складання цього проекту закону несе саме Міністерство фінансів України. Саме воно, згідно частин 2 і 3 ст. 32 коментованого Кодексу, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, визначає загальний рівень доходів, видатків і кредитування бюджету та дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання проекту Державного бюджету України та індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Крім цього, Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України аналізує бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів на предмет їх відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, розглядає та вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів (ст. 36 БК України).

В свою чергу, місцеві фінансові органи, здійснюючи, відповідно до частини 2 коментованої статті БК, контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів, роблять те саме на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюджетів, тобто здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, і на основі результатів проведеного аналізу їх керівники приймають рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету.

Повноваження щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства реалізуються Міністерством фінансів України і під час погодження визначених у Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ (затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 228 від 28.02.2002 р., із наступними змінами і доповненнями) кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і штатних розписів окремих установ, наприклад Секретаріату Кабінету Міністрів України за відповідними бюджетними програмами, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій тощо.

3. На другій стадії бюджетного процесу - під час розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України, а точніше, Міністр фінансів України представляє проект закону про Державний бюджет України на пленарному засіданні Верховної Ради України (ст. 154 Регламенту Верховної Ради України), доповідає Верховній Раді України про доопрацювання проекту закону з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради (ст. 158 Регламенту ВРУ) тощо. Наявність таких повноважень сприяє належному здійсненню Міністерством фінансів України контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

4. Контрольна функція Міністерства фінансів України реалізується і при внесенні змін до закону про Державний бюджет України, оскільки цей орган готує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України, здійснює щомісячну оцінку відповідності надходжень державного бюджету показникам, встановленим Державним бюджетом України (ст. 52 БК України).

Формою контролю місцевих фінансових органів на цьому етапі є проведення перевірки проекту запропонованих змін до рішення про місцевий бюджет, результатом якої є дача офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету, для ухвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет (ст. 78 БК України).

5. Певні контрольні повноваження по контролю за дотриманням бюджетного законодавства має Міністерство фінансів України під час виконання бюджету. Так, згідно ст. 42 БК України, Міністерство фінансів України координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Те саме роблять і місцеві фінансові органи (ч. 1 ст. 78 БК України).

Окрім того, щороку, у межах своєї компетенції, Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, після прийняття відповідних бюджетів, перевіряють правильність складання і затвердження кошторисів і планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів (Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (п. 42), Положення про Міністерство фінансів України (п. 34)).

Міністерство фінансів України відповідно до покладених на нього завдань: готує експертні висновки щодо визначення вартісної величини впливу законопроектів на дохідну чи видаткову частини бюджетів та вносить пропозиції щодо доцільності їх прийняття, можливості та строку набрання чинності; проводить державну експертизу проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок кредитів, що залучаються державою або під державні гарантії; надає висновки щодо відповідності проекту рішення про здійснення запозичень до місцевих бюджетів вимогам, установленим бюджетним законодавством. Так, у разі необхідності здійснення запозичень до місцевих бюджетів, Міністерство фінансів протягом 20 днів після отримання інформації та відповідних документів від Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради про наміри здійснити запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань за ним, розглядає їх, і проводить перевірку відповідності обсягу видатків на обслуговування місцевого боргу межам, установленим законом. Якщо виявлено невідповідність рішення міської ради про здійснення запозичення чи проведення іншої операції вимогам, установленим бюджетним законодавством, Міністерство фінансів звертається у встановленому порядку до суду для визнання такого рішення незаконним (Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 207 від 24.02.2003 р.).

Міністерство фінансів України здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням бюджетів, оскільки воно має право одержувати інформацію, документи і матеріали, передбачені у пункті 5 Положення про Міністерство фінансів України, з аналізу яких робить висновок про дотримання бюджетного законодавства відповідними учасниками бюджетного процесу.

Контролюючи виконання закону про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам встановленим Державним бюджетом України.

6. На четвертій стадії бюджетного процесу, тобто при підготовці та розгляді звіту про виконання бюджету, контроль Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів за дотриманням бюджетного законодавства полягає в тому, що вони, отримуючи звіти про виконання відповідних бюджетів, зведені показники звітності та інші фінансові звіти за встановленими правилами та формами (ст. ст. 59, 60, 80 Бюджетного кодексу України), здійснюють їх перевірку, з метою встановлення відповідності бюджетному законодавству, повноти і достовірності інформації, що в них міститься.

Окрім того, Міністерство фінансів України та місцеві фінансові органи одержують від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання.