Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості

1. Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

2. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором:

1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару.

3. Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача товару.

4. Положення цієї статті застосовуються, якщо інше не встановлено цим Кодексом або іншим законом.

Коментар:

1. Коментована стаття наділяє покупця рядом прав у випадку отримання ним товару неналежної якості. Зокрема, він має право вимагати пропорційного зменшення ціни. Реалізація цього права передбачає, що товар неналежної якості повинен бути оцінений. Законодавець не встановлює, хто повинен визначати, вартість товару у даному випадку. Відтак, вона може встановлюватися за домовленістю сторін. Разом із тим, одна із сторін або сторони можуть укласти договір із суб'єктом оціночної діяльності на проведення оцінки майна. Форма та істотні умови договору визначаються Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року N 2658. Вартість майна визначається у звіті про оцінку майна (акті оцінки майна) (ст. 12 вказаного Закону).

Оцінка майна може здійснюватися і за ухвалою суду, якщо спір розглядається в судовому порядку (ст. 10 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"). Якщо оцінка майна здійснюється судовими експертами, її умови і порядок визначаються передбачених Законом України "Про судову експертизу", з урахуванням особливостей, визначених Законом "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" щодо методичного регулювання оцінки майна.

Іншим правом, що надається покупцю у випадку передачі йому товару неналежної якості є право на безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк. Під розумним строком слід розуміти час об'єктивно необхідний сумлінному продавцеві для усунення недоліків.

Різновидом безоплатного усунення недоліків є гарантійний ремонт, який полягає у виконанні робіт, пов'язаних з усуненням недоліків товару для забезпечення використання його за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації. Усунення недоліків здійснюється шляхом заміни чи ремонту комплектуючого виробу або окремої складової частини, а також виконання регулювальних робіт відповідно до вимог нормативних документів. Якщо покупцем є споживач, то гарантійний ремонт здійснюється відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 506.

Великогабаритні товари і товари вагою понад 5 кілограмів доставляються на ремонт та повертаються споживачеві силами і засобами продавця, виробника, виконавця (підприємства, що виконує їх функції).

У разі невиконання цього зобов'язання, а також відсутності продавця, виробника, виконавця (підприємства, що виконує їх функції) за місцем знаходження споживача доставка і повернення товарів з гарантійного ремонту можуть бути здійснені споживачем за їх рахунок на підставі документа, що засвідчує відповідні витрати споживача (п. 29 Порядку).

Крім того, при пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік товарів, з яких утворюється обмінний фонд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994 року N 172.

В окремих випадках чинне законодавство України встановлює строки для задоволення вимог покупця про усунення недоліків товару. Так, відповідно до п. 5 ст. 15 Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" від 5 червня 2003 року N 900 пред'явлені покупцем вимоги про усунення недоліків машини повинні задовольнятися у такі строки: для машин у рослинництві й кормовиробництві - протягом трьох діб з часу надходження заяви покупця про відмову, якщо немає потреби у розбиранні основних вузлів; п'яти діб, якщо така потреба є; семи діб - коли необхідно розбирати й замінювати базисні деталі. Для машин сезонного використання, у міжсезонний період - не більше двадцяти діб; для машин у тваринництві - у технічно можливі строки, але не більше 3 годин з часу надходження заяви покупця про відмову обладнання для інкубації, доїння, первинної переробки молока; не більше 5 годин - для обладнання із забезпечення поїння, кормоприготування та кормороздавання; не більше 6 годин - для вентиляційного обладнання і не більше 20 годин - для гноєвидалення.

Покупець також має право на відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Витрати мають бути документально підтверджені та відповідні характеру недоліків. В іншому випадку вимога споживача може розглядатися як зловживання правом, а тому суд може відмовити у її задоволенні на підставі ч. III ст. 16 ЦК. Аналіз ч. I коментованої ст. свідчить про те, що єдиною підставою її застосування є передача покупцю товару, що не відповідає вимогам по якості. Причому вказані права покупець має право реалізувати навіть в тому випадку, якщо неналежна якість товару не є перешкодою для використання його за призначенням. Ч. I коментованої ст. застосовується у тих випадках, коли недоліки товару по якості не є істотними. Ч. I ст. 678 встановлює, що покупець може скористатися будь-яким із прав, встановлених нею на власний розсуд. Проте, специфічні властивості товару можуть стати перешкодою для їх реалізації. Так, покупець не може вимагати заміни неякісного товару, якщо товар є індивідуально визначеною річчю (ст. 184 ЦК). Вимога про усунення недоліків товару не може бути задоволена, якщо мова йде про товар разового використання.

2. Ч. II коментованої ст. встановлює права покупця, що виникають у випадку передачі йому товару, що має істотні порушення вимог щодо якості. Під останніми ЦК розуміє наявність у товарі одного із наступних недоліків: 1) недоліків, які не можна усунути (невиправні недоліки); 2) недоліки, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу (недоліки, усувати які економічно невигідно); 3) недоліки, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення (повторювані недоліки).

Дещо інше визначення істотного недоліку міститься у п. 12 ст. 1 Закону України "Про захист прав споживачів". Зокрема, істотним недоліком вважається недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: а) він взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Визначення істотного недоліку міститься також у ст. 1 Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин", відповідно до якої істотний недолік - це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання машини, роботи, послуги відповідно до їх цільового призначення.

Крім того, з аналізу ч. 4 ст. 9 вказаного Закону випливає, що істотним недоліком є вихід з ладу базових деталей машини, експлуатація яких розрахована на весь строк амортизації.

Вищий господарський суд України у якості критерію для оцінки істотності недоліків (порушень) визначає шкоду, якої зазнав покупець1.

____________

1 Постанова Вищого господарського суду України від 07.12.2006 р., справа N 6/397. - Інформаційно-правова система "Ліга:Еліт".

Невиправні недоліки визначають неможливість фізичного усунення порушення вимог щодо якості товару. Недоліки, усувати які економічно невигідно, зумовлюють наявність такого порушення вимог щодо якості товару, усунення якого пов'язане із значними витратами, замість яких доцільніше придбати інший товар. Повторні недоліки визначають такий стан товару, за якого вони постійно повторюються незалежно від їх усунення.

Характеристики істотних недоліків обумовлюють права покупця, який придбав товар із вказаними недоліками. Зокрема, він вправі відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми або вимагати заміни товару.

Особливості заміни товару неналежної якості на товар належної якості за договорами купівлі-продажу зі споживачами встановлюються Законом України "Про захист прав споживачів". Так, відповідно до положень ст. 8 вказаного Закону за наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.

У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності.

Особливості заміни сільськогосподарських машин неналежної якості встановлюється Законом України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" від 5 червня 2003 року N 900. Зокрема, відповідно до п. 3 ст. 15 вказаного Закону при пред'явленні покупцем обґрунтованої вимоги про заміну машини виробник, продавець, підприємство, що виконує його функції, зобов'язані задовольнити цю вимогу. Доставка машин виробнику, продавцеві, підприємству, що виконує їх функції, та їх повернення покупцеві здійснюються силами і засобами виробника, продавця, підприємства, що виконує їх функції, або за їх рахунок.

Якщо покупець скористається правом на відмову від договору, то відповідно до ч. I ст. 651 ЦК договір є розірваним. В свою чергу це означає, що зобов'язання сторін за ним припиняються (ч. II ст. 653 ЦК).

При цьому слід брати до уваги те, що у судовій практиці можливість реалізації права на відмову від договору у випадку його істотного порушення іншою стороною, пов'язується із дотриманням форми повідомлення про відмову. Це пов'язано із вимогами ч. III ст. 214 ЦК відповідно до якої відмова від правочину вчиняється у такій самій формі, у якій було вчинено правочин2.

____________

2 Постанова Вищого господарського суду України від 07.12.2006 р., справа N 6/397. - Інформаційно-правова система "Ліга:Еліт".

Чинне законодавство встановлює спеціальні правила щодо проведення розрахунків у випадку розірвання окремих договорів купівлі-продажу. Так, у випадку розірвання договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів (п. 7 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів").

3. Ч. III коментованої ст. регулює випадки, коли продавцем товару неналежної якості є не його безпосередній виготовлювач, а інша особа. У цьому разі вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені покупцем за власним вибором до продавця або виготовлювача товару. Схожі правила встановлені ч. III ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів" відповідно до якої пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Якщо порушення вимог щодо якості товару сталося з вини виробника, а споживач звернувся до продавця, то виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця, який розглядає претензію споживача до придбаного товару (п. 12 ч. I ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів"). Схожа норма встановлена також п. 9 ст. 15 Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин".

Разом із тим, вимоги покупців, щодо товарів виготовлених за межами України задовольняються за рахунок продавця (п. 13 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів", п. 10 ст. 15 Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин").

Крім того, слід звернути увагу й на те, що реалізація покупцем прав, встановлених коментованою ст., залежить і від виконання ним обов'язку щодо повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу, покладеного на нього ст. 688 ЦК.

4. Положення, що містяться у чч. I - III коментованої статті є загальними, тому вони застосовуються у тих випадках, якщо у ЦК іншому законі немає спеціальних правил, щодо наслідків передачі покупцю товару неналежної якості. Так, необхідно враховувати те, що відповідно до п. 2 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів" стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, відшкодування витрат на усунення недоліків товару, розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми, заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар задовольняються за згодою продавця.

Інші закони можуть встановлювати додаткові способи захисту прав покупця, у випадку придбання ним товару неналежної якості. Так, наприклад, за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару (п. 9 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів").

Закон України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" передбачає можливість стягнення покупцем неустойки за кожний день затримки усунення недоліків понад установлені строки машин в розмірі вартості машино-дня роботи машини. Крім того, виробник зобов'язаний відшкодувати покупцю збитки від простою машин, включаючи упущену вигоду в частині, не покритій неустойкою (п. 5 ст. 15 зазначеного Закону).

Методика обчислення розміру вартості машино-дня та збитків встановлюється Кабінетом Міністрів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року N 885.

Також, слід звернути увагу на те, що правові наслідки передання товару неналежної якості, встановлені ст. 678 ЦК не тотожні наслідкам порушення умов якості за договором поставки, встановленими ГК. Так, згідно положень ст. 269 ГК України постачальник (виробник) зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти виробу, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити товари, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання виробу. У разі усунення дефектів у виробі, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого він не використовувався через дефект, а при заміні виробу гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни. У разі поставки товарів неналежної якості покупець (одержувач) має право стягнути з виготовлювача (постачальника) штраф у розмірі, передбаченому статтею 231 цього Кодексу, якщо інший розмір не передбачено законом або договором.

Таким чином, ст. 269 ГК на відміну від ст. 678 ЦК не передбачає можливості відмови від договору та повернення оплаченої за товар грошової суми, у разі істотного порушення вимог щодо якості.

На думку Вищого господарського суду України, у разі виявлення недоліків протягом гарантійного строку покупець за договором поставки не отримує прав, передбачених ст. 678 ЦК України, зокрема, права на відмову від договору та повернення коштів, оскільки ч. 2 ст. 712 ЦК України надає всім положенням ст. ст. 655 - 697 ЦК України диспозитивного значення, якщо йдеться про їх застосування до зобов'язань поставки. Відтак, переважному застосуванню до зобов'язань поставки підлягають положення ст. ст. 264 - 271 ГК України, а положення ст. ст. 655 - 697 ЦК України підлягають застосуванню, якщо інше не передбачено законами, що формулюють спеціальні правила щодо поставки3.

____________

3 Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2007 р., справа N 8/569-9/44. - Інформаційно-правова система "Ліга:Еліт".