Стаття 829. Позичкодавець

1. Позичкодавцем може бути фізична або юридична особа.

Особа, яка здійснює управління майном, може бути позичкодавцем за згодою власника.

2. Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.

Коментар:

Коментована стаття визначає суб'єктний склад позичкодавців у договорі позички. Позичкодавцями можуть бути фізична або юридична особа. Під юридичною особою в даному випадку треба розуміти будь-яких юридичних осіб приватного права беззастережно, а юридичних осіб публічного права - із врахуванням їх правосуб'єктності.

Оскільки передача речі в безоплатне користування є одним із способів розпорядження річчю, позичкодавцем може бути особа, яка наділена таким правом. Як правило, це є власник речі. Інші особи, які здійснюють управління майном (на підставі договору управління майном (Глава 70 ЦК), права оперативного управління або повного господарського відання тощо) можуть бути позичкодавцями лише за згодою власника.

Та обставина, що передача речі у користування за договором позички відбувається безоплатно, викликала необхідність обмежити в ряді випадків можливість укладення цього договору. Однією з таких обмежувальних норм є частина 2 коментованої статті, яка забороняє юридичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю (головою або членом правління, спостережної ради президентом тощо). Загальною рисою цих осіб є те, що кожна з них може прямо або побічно впливати на формування воли юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності укласти договір позички, спрямований на отримання вигоди особами, перерахованими у частині 2 статті, що коментується, всупереч інтересам самої організації, з якою вони пов'язані. Коло таких осіб визначається виходячи із змісту статутних документів юридичної особи.