Стаття 846. Строки виконання роботи

1. Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

2. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Коментар:

1. Для замовника важливим є виконання роботи не у будь-який час взагалі, а у певний строк. Строк виконання роботи, як правило, встановлюється за погодженням сторін у договорі і полягає у визначені терміну початку та закінчення робіт. Проміжок між цими термінами і є строком виконання робіт. На практиці у підрядних роботах встановлюються проміжні строки на виконання окремих етапів робіт. Вони не є обов'язковими, але дозволяють більш чітко організувати хід, якість робіт, умови постачання матеріалів, устаткування, а також контролювати та поетапно прийняти їх. Проміжні строки здебільшого використовують при виконання довгострокових робіт або там де їх застосування обумовлюється специфікою договору. Так, для договору побутового підряду на пошиття одягу обов'язковим є встановлення проміжних строків примірки; у підрядних договорах капітального будівництва невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт де визначають дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором.

Початкові та кінцеві строки обумовлюються суб'єктивними та об'єктивними факторами. В першому випадку враховуються позиції контрагентів, де замовник має інтерес отримати результати робіт в найкоротший чітко визначений термін, а підрядник визначає його відповідно до власних можливостей виконання робіт (кількість робітників, наявність устаткування, забезпечення якості та безпеки робіт, інше). Об'єктивні фактори, що мають вплив на визначення строків полягають в необхідності отримання узгоджень, дозволів, в вимогах технології та виробничих інструкцій, якостей матеріалу та специфіки засобів, можливостями фінансування, погодженими умовами. Строк початку робіт може визначатися календарною датою, терміном від дати підписання договору, отримання дозволів, передачі проектної документації, перерахування авансу, відкриття фінансування, надання матеріалу. Строк закінчення робіт також може встановлюватися конкретною календарною датою або терміном від дати укладання договору, початку робіт, отримання матеріалу, авансу і інше. Про початок та закінчення виконання робіт сторони можуть укладати відповідний акт.

Зміна строків виконання робіт можлива тільки за погодженням сторін. Терміни початку, закінчення робіт та проміжні строки можуть переглядатися за наявності обставин: а) непереборної сили; б) у разі істотного порушення умов договору, іншою стороною (затримка з перерахуванням авансу, несвоєчасне надання матеріалу, устаткування, будівельного майданчику, речі для переробки або ремонту); в) у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались під час укладання договору (введення додаткових узгоджувальних процедур, відсутність державного фінансування, затримка з наданням дозволів на початок робіт державними органами).

В довгостроковому підрядному договору доцільно конкретно визначити і форс-мажорні обставини та порядок перенесення строків виконання роботи у зв'язку з їх дією.

В підрядних договорах де до виконання робіт залучаються субпідрядники або декілька підрядників повинні узгоджуватися терміни виконання робіт між всіма суб'єктами, для чого доцільно складати комплексний графік, де визначати послідовність і строки виконання своїх обов'язків кожної із сторін.

2. Якщо сторони не визначать у договорі підряду строків виконання роботи, вони можуть встановити його згідно приписів ч. 2 коментованої статті: замовник має право вимагати, а підрядник зобов'язаний виконати роботу у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту. Тому можна стверджувати, що строк виконання роботи у підрядному договору не є істотною умовою.

В господарських підрядних договорах цей строк повинен визначать з врахування строку дії договору, оскільки згідно з ст. 180 ГК України останній є істотною умовою, без якої договір є неукладеним, а відтак і визначити строк виконання роботи за ч. 2 ст. 846 ЦК України буде неможливо. Розумність строку - оціночна категорія, яка встановлюється з врахуванням того, що середній, професійний, добросовісний підрядник виконає її з врахуванням суті зобов'язання, характеру обсягів роботи, звичаїв ділового обороту у середній для такого виду підрядних робіт строк.

Дострокове виконання роботи можливе тільки за наявної згоди замовника на це. Підставу для такого висновку дає ч. 1 ст. 854 ЦК України, згідно з якою замовник оплачує роботу яка виконана в погоджений строк, а дострокову - тільки якщо це відбулося за його згодою.