Стаття 898. Обов'язки замовника

1. Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний:

1) видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;

2) передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію;

3) прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Коментар:

1. Норми коментованої статті містять перелік обов'язків замовника. Сторони можуть деталізувати існуючі чи встановити додаткові обов'язки замовника в укладеному між ними договорі про виконання НДР або ДКТР.

Замовник, насамперед, зобов'язаний видати виконавцем технічне завдання та погодити з ним програму або тематику робіт. У технічному завданні визначаються техніко-економічні параметри та інші показники, яким має відповідати результат робіт. За загальним правилом, технічне завдання розробляється замовником до підписання договору та уточнюється у процесі переговорів з виконавцем. Після підписання договору технічне завдання стає його невід'ємним додатком. Розробка завдання може бути здійснена на підставі погодження самим виконавцем. У тому разі, якщо чітко визначити параметри очікуваного наукового результату неможливо, сторони погоджують тематику робіт, тобто основні напрями та сферу їх проведення. У процесі виконання робіт технічне завдання та тематика може уточнюватись, що зумовлює потребу внесення відповідних змін до тексту договору та його додатків.

Крім надання технічного завдання на замовника покладається обов'язок передати необхідну для виконання робіт інформацію. Законодавство не мітить вимог щодо характеру та строку надання подібних відомостей, проте у даному випадку йде мова, насамперед, про передачу вихідних даних, що впливають на визначення та оцінку виконавцем технічного завдання, а також іншої інформації, що відома замовнику та може вплинути на хід виконання та результат робіт. Невчасне надання подібних відомостей може розцінюватися як прострочення кредитора (ст. 613 ЦК України) з усіма негативним для нього наслідками.

2. Після завершення робіт замовник зобов'язаний їх прийняти. Договором може бути передбачено прийняття робіт по ходу їх виконання у кінці відповідних етапів чи по завершенню роботи у цілому. У договорі має бути також врегульований порядок прийняття результатів робіт та їх оформлення у вигляді наукових звітів, конструкторської документації, дослідних зразків тощо. При прийнятті робіт замовник зобов'язаний перевірити відповідність результатів наукових досліджень обумовленим та погодженим сторонами показникам технічного завдання та їх відповідність встановленій тематиці. За необхідності замовник може залучити третіх осіб - фахівців у відповідній сфері науки та техніки для прийняття результатів проведених робіт. У договорі повинен встановлюватися строк, необхідний замовнику для прийняття робіт. У разі, якщо результати проведених робіт потребують додаткової перевірки, договором може бути обумовлений додатковий строк її проведення. Оформлюється прийняття робіт актом прийому-передачі чи іншим аналогічним за змістом документом.

3. Замовник зобов'язаний оплатити проведені роботи. Оплата робіт здійснюється відповідно до встановленої договором ціни. Вона може бути збільшена шляхом надання виконавцеві додаткової винагороди за покращення технічних показників та параметрів досягнутого результату, за скорочення строків проведення робіт, ініціювання процедури патентування технічного рішення та за інших погоджених сторонами умов.

Встановлена договором плата за виконання НДР або ДКТР може бути зменшена замовником залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо їх виникнення не залежало від замовника (ч. 2 ст. 894 ЦК України). Дана норма, проте, носить диспозитивний характер, тобто зменшення обумовленої плати може мати місце лише у випадку, коли сама можливість зменшення та його межі були передбачені домовленістю сторін. За відсутності відповідної умови у договорі, оплата робіт виконавця має бути забезпечена у повному обсязі.

При перевищенні запланованих у технічному завданні якісних чи кількісних показників досягнутого результату сторони можуть встановити розміри додаткової винагороди, що буде виплачуватися виконавцю. У випадку подальшого патентування технічного результату виконавець також має право на одержання додаткової оплати у випадку відповідного погодження замовника.