Стаття 982. Істотні умови договору страхування

1. Істотними умовами договору страхування є предмет договору страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені актами цивільного законодавства.

Коментар:

Коментована стаття визначає перелік істотних умов договору страхування, досягнення згоди по яких є обов'язковою умовою укладення цього договору відповідно до положень статті 638 ЦК.

Предмет договору є істотною умовою будь-яких цивільно-правових договорів (ст. 638 ЦК). Для договору страхування предметом договору є майнові інтереси, з приводу задоволення яких укладається договір страхування. Напрямки таких майнових інтересів визначені у ст. 980 ЦК.

Страховий випадок визначається у ст. 8 Закону "Про страхування" як подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. В коментованій статті зазначена умова договору визначена не зовсім коректно, оскільки згідно з положеннями Закону "Про страхування" подія, на випадок якої здійснюється страхування, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання має назву страховий ризик.

Страховою сумою відповідно до коментованої статті та ст. 9 Закону "Про страхування" визнається грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Тобто страхова сума - це максимально можливий розмір виплат страховика в разі настання страхового випадку. Фактична страхова виплата не може бути більше розміру страхової суми. Страхова сума не встановлюється для страхового випадку, у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету.

Страховим платежем, який ще має назву "страховий внесок" або "страхова премія", визнається плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування. Строк сплати страхового платежу як істотна умова договору страхування визначається, як правило, у тих випадках, коли сплата страхового платежу носить періодичний характер.

Строк договору страхування визначається за згодою сторін.

Зазначений у коментованій статті перелік істотних умов договору страхування не є вичерпним. Актами цивільного законодавства можуть бути передбачені і інші обов'язкові для даного договору умови. Так ст. 16 Закону України "Про страхування" передбачає, що договір страхування також повинен містити умови про страховий тариф, умови здійснення страхової виплати; причини відмови у страховій виплаті; права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.

Наведений у коментованій статті перелік істотних умов договору страхування є однаковим для всіх видів страхування: особистого, майнового, страхування відповідальності. Разом з тим, зміст умов для різних видів страхування є різним. Це стосується перш за все предмету страхування, страхових ризиків тощо.