Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі

1. Управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це передбачено договором управління майном або цього вимагають інтереси установника управління або вигодонабувача у разі неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки установника управління. Управитель відповідає за дії обраного ним замісника, як за свої власні.

Коментар:

1. Стаття 1041 ЦК України встановлює правила щодо передання права управління майном іншій особі. Законодавець передбачає три підстави передачі представнику (заміснику) права здійснення окремих дій, пов'язаних з управлінням. Цей перелік вичерпний і розширювальному тлумаченню у конкретних договорах управління не підлягає.

В усіх випадках передання права управління майном іншій особі управитель продовжує нести відповідальність за дії представника (замісника) щодо управління майном як за свої власні.