Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії

1. Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором.

2. Розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до статті 1118 цього Кодексу.

3. Договір комерційної концесії припиняється у разі:

1) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

2) оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Коментар:

Коментована стаття передбачає можливість відмови від укладеного договору комерційної концесії. Так користувач може відмовитись від договору в разі зміни комерційного найменування, торгівельної марки, в разі припинення чинності виключних прав на об'єкти правоволодільця, які були предметом договору комерційної концесії.

Слід відзначити, що якщо договір комерційної концесії було укладено без вказівки на строк його дії, то в такому випадку застосовуються загальні правила про розірвання договорів, а саме будь-яка сторона у будь-який час на власний розсуд має право від нього відмовитись. При цьому, якщо самі умови договору комерційної концесії не визначають спеціального строку для повідомлення про розірвання вказаного договору, то діє загальне правило, що встановлене ч. 1 коментованої статті, тобто сторона, яка бажає розірвати договір повинна повідомити про це іншу сторону не менш як за шість місяців.

Розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації в органах, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця, у випадку якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація розірвання договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

Слід відзначити, що навіть за строковим договором комерційної концесії одна із сторін може від нього відмовитись, однак при цьому сторона, яка бажає розірвати договір повинна висунути пропозицію про дострокове розірвання договору, а інша сторона в праві на це погодитись або відхилити пропозицію.

Однією із спеціальних підстав припинення договору комерційної концесії передбачено припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом. В такому випадку договір припиняється оскільки зникає предмет договору комерційної концесії.

Також спеціальною підставою припинення зазначеного виду договорів є оголошення однієї із сторін банкрутом в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". В разі припинення дії договору за вказаною підставою у відповідних державних органах повинна бути проведена реєстрація припинення договору комерційної концесії.