Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями

1. Якщо договір простого товариства не пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільне майно. За спільними зобов'язаннями, що виникли не з договору, учасники відповідають солідарно.

2. Якщо договір простого товариства пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення.

Коментар:

Діючи спільно з метою досягнення мети створення простого товариства, сторони договору спільно беруть участь у зобов'язаннях. Спільні зобов'язання можуть виникати як з укладених від імені усіх учасників простого товариства договорів (договірні зобов'язання), так і з інших підстав, зокрема, спільно завданої ними шкоди (недоговірні зобов'язання). Відповідно, за такими зобов'язаннями усі учасники спільно несуть відповідальність перед третіми особами.

Необхідно зауважити, що відповідальність учасників простого товариства за спільними зобов'язаннями носить особистий характер, тобто кожен з них відповідає своєю часткою у спільному майні, а у разі його недостатності - усім іншим майном пропорційно вартості їх вкладів. Особистий характер відповідальності учасників простого товариства обумовлений тим, що останнє не є юридичною особою та не має відокремленого майна, яке виступає гарантією задоволення вимог кредиторів.

Коментованою статтею передбачено два види цивільно-правової відповідальності учасників простого товариства за спільними зобов'язаннями - солідарну та часткову. Умовами, які у кожному конкретному випадку визначають вид такої відповідальності, виступають мета створення простого товариства (підприємницька або непідприємницька) та підстави виникнення спільних зобов'язань учасників (договірні або недоговірні).

Мета спільної діяльності визначає вид відповідальності учасників за спільними договірними зобов'язаннями. У тому випадку, якщо договір простого товариства не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності його учасниками, останні нестимуть часткову відповідальність, тобто кредитор матиме право вимагати від кожного з них виконання обов'язку лише в частині, пропорційній вартості їх вкладів. При цьому необхідно враховувати, що з моменту припинення договору простого товариства часткова відповідальність його учасників за спільними зобов'язаннями трансформується у солідарну, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 1141 ЦК України.

Якщо договір простого товариства пов'язаний із здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, відповідальність останніх за спільними договірними зобов'язаннями буде солідарною, тобто кредитор матиме право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх учасників разом, так і від будь-кого з них окремо1. При цьому такі учасники залишатимуться зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі. На зазначені відносини поширюється дія ст. ст. 543 - 544 ЦК України, які регламентують виконання солідарного обов'язку боржників.

____________

1 Постанови Вищого господарського суду України від 17.10.2006 р. у справі за N 44/99 та від 12.07.2006 р. у справі за N 16/77.

За спільними недоговірними зобов'язаннями учасники простого товариства несуть солідарну відповідальність, незалежно від мети його створення.