Стаття 101. Управління установою

1. Засновники установи не беруть участі в управлінні нею.

В установі обов'язково створюється правління, до якого застосовуються положення статті 99 цього Кодексу.

Установчий акт може передбачати створення також інших органів, визначати порядок формування цих органів та їх склад.

2. Нагляд за діяльністю установи здійснює її наглядова рада.

Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном установи, додержанням мети установи та за її іншою діяльністю відповідно до установчого акта.

 

Коментар:

 

1. Статтею 83 цього Кодексу закріплено організаційно-правові форми юридичних осіб. Однією з таких форм є установа. Під поняттям установа розуміється така організація, що створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

 

Управління установою здійснює правління, яке є його виконавчим органом та виконує свої обов'язки відповідно до положень, закріплених статтею 99 Цивільного кодексу України. Правління установи може складатись як з однієї особи, так і з кількох осіб.

 

Засновники самостійно вирішують питання про склад правління, компетенцію, порядок прийняття рішень тощо, але з урахуванням положень закріплених ст. 99 цього Кодексу та враховуючи застереження які можуть міститись в окремих законах, які визначатимуть особливості діяльності певних видів установ.

 

В установчому акті засновники можуть передбачати створення також інших органів, визначати порядок формування цих органів та їх склад. Такі органи повинні координувати свою діяльність з правлінням установи, але вони не є виконавчими органами, і здійснення ними своїх обов'язків повинно бути чітко прописано в установчому акті установи для правильного розмежування повноважень всіх її органів, що надасть змогу досягти та здійснити мету та цілі створення установи.

 

2. Для здійснення контролю за діяльністю установи створюється наглядова рада установи. Наглядова рада здійснює нагляд за управління майном установи, додержанням мети створення установи та за її іншою діяльністю відповідно до установчого акта. За загальним правилом члени наглядової ради не можуть бути членами правління установи.

 

Установчим актом визначається персональний склад наглядової ради, порядок її формування, компетенція, порядок прийняття рішень тощо.