Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю

1. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.

2. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.

3. Компетенція виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені товариства встановлюються цим Кодексом, іншим законом і статутом товариства.

4. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

3) створення та відкликання виконавчого органу товариства;

4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;

6) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

7) виключення учасника із товариства;

8) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Статутом товариства і законом до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товариства.

Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом.

 

Коментар:

 

Згідно ст. 145 ЦК України та ст. 58 Закону України "Про господарські товариства" вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників товариства. Участь в зборах учасників доступна кожному з них і забезпечена гарантіями закону.

 

Законодавством встановлено, що збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено статутом. Законодавство не визначило на кого, за загальним правилом, покладається обов'язок скликання чергових зборів. Як правило, цю функцію відповідно до статуту виконують виконавчі органи. Позачергові збори скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також при наявності обставин, вказаних в статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси товариства в цілому, а також при загрозі значного скорочення статутного капіталу.

 

Право вимагати скликання позачергових зборів належить голові товариства. Учасники, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

 

Ще однією гарантією забезпечення права участі в управлінні справами товариства є те, що найвищий орган управління наділений найбільшими повноваженнями, а деякі з них відносяться до виключної компетенції цих органів. Ці повноваження передбачені коментованою статтею та пунктами "б", "в", "г", "д", "е", "ї", "й" ст. 41 та ст. 59 Закону України "Про господарські товариства". Зазначені повноваження належать до компетенції загальних зборів в силу закону незалежно від того, чи вони передбачені статутом товариства.

 

Порядок визначення правомочності зборів учасників встановлений ст. 60 Закону України "Про господарські товариства", де зазначено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш 60 відсотками голосів.

 

Право бути ознайомленим з порядком денним та вносити свої пропозиції щодо його формування, в першу чергу, забезпечується тим, що в повідомленні про скликання зборів учасників, повинно обов'язково вказуватись порядок денний. Другим способом забезпечення цього права є те, що законодавство визначає порядок внесення змін до порядку денного. Так, згідно ст. 60 Закону України "Про господарські товариства" будь-хто з учасників вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів і при цьому внесення цього питання до порядку денного не залежить від волі виконавчого органу. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

 

Необхідно звернути увагу на те, що учасники не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів мають право ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного. Нагадаємо, що акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, які не тільки внесені до порядку денного, але й зі всіма документами, що пов'язані з порядком денним.

 

Одним із важливих прав є важливе за своїм значенням право голосу. Внаслідок реалізації цього права формується воля вищого органу управління корпорацією. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді. Учасник при вирішенні будь-якого питання може проголосувати "за", "проти", чи зовсім утриматись від голосування. Для вирішення ряду питань позитивно достатньо, щоб воно було прийнято більшістю голосів (мається на увазі - присутніх на зборах). А для ряду питань, і цим законодавство підкреслює їх важливість і особливе місце в діяльності товариства, кількість голосів для їх прийняття потрібно значно більша.

 

Для прийняття рішення зборами учасників з наступних питань потрібно, щоб за нього проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками від загальної кількості голосів Це питання:

 

1) визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

 

2) внесення змін до статуту товариства;

 

3) виключення учасника з товариства.

 

Стосовно товариства з обмеженою відповідальністю законодавство передбачило можливість прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняття рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з учасників.

 

7. Виконавчим органом товариства з обмеженою відповідальністю може бути або колегіальний орган (дирекція), або одноособовий (директор). Вони вирішують всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їх до компетенції виконавчого органу. Виконавчий орган підзвітний зборам учасників товариства та організує виконання їх рішень. Якщо в товаристві створена наглядова рада, то у визначеній частині питань в порядку, передбаченому статутом виконавчий орган також підзвітний наглядовій раді.