Стаття 157. Строки розгляду справ

1. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця.

2. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 157 Цивільного процесуального кодексу України

1. Суд розглядає справи протягом розумного строку. Це поняття э оціночним. В кожному разі розумним слід вважати строк, необхідний суду для правильного вирішення справи у передбаченій законом процесуальній формі.

Розумний строк не може бути чітко обмежений, проте для оцінки того, чи був даний термін, в даних обставинах перевищений чи ні, необхідно опиратися на відповідні критерії. В межах цивільного права такими критеріями є: складність справи як фактична, так і правова; поведінка позивача, поведінка органів державної влади, як судових, так і адміністративних. До цих критеріїв можна ще добавити важливість справи для зацікавленої особи. Це має місце в окремих видах судових спорів (як наприклад, трудові спори чи спори, де існує можливість великих втрат зацікавленої особи).45

Відповідно до правових позицій ВС України розумний строк визначається у кожній конкретній справі з урахуванням справедливого і своєчасного її розгляду, складністю справи; поведінкою заявника; процесуальними діями суду, але не більше строку, визначеного частиною першою статті 157 ЦПК. При цьому, якщо в одному провадженні об'єднані вимоги, для одних з яких законом установлений строк розгляду в один місяць, а для інших - у два місяці, справа підлягає розгляду і вирішенню в розумний строк, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі (п. 36 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції" від 12.06.2009 р. N 2).

Коментована норма встановлює граничний строк розгляду справи. Загальний - не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі і спеціальний - один місяць (для справ про поновлення на роботі та справ про стягнення аліментів). Встановлюючи спеціальні, скорочені строки, законодавець підкреслює особливу значимість саме цих справ та необхідність їх захисту у найкоротший термін.

Спеціальні строк розгляду справ встановлені також для деяких справ окремого провадження:

- заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду: про госпіталізацію особи до психіатричного закладу - протягом 24 годин; про психіатричний огляд - протягом трьох днів; про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації - протягом десяти днів (ст. 281 ЦПК);

- справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування суд розглядає не пізніше трьох днів після відкриття провадження у справі (ст. 285 ЦПК);

- справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у п'ятиденний строк з дня надходження заяви (ст. 289 ЦПК).

Протягом строку розгляду справи суд повинен провести підготовку справу до розгляду, судовий розгляд (з урахуванням перерв та відкладень) та ухвалити рішення.

Відповідно до п. 22 Прикінцевих та перехідних положень ЦПК під час організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні суд вирішує справи про порушення прав інтелектуальної власності УЄФА у семиденний строк без проведення попереднього судового засідання.

2. Суди повинні готувати цивільні справи до судового розгляду та розглядати їх у встановлені для цього строки. ВС України звертав увагу суддів на необхідність підвищення особистої відповідальності за своєчасний і якісний розгляд судових справ, маючи на увазі, що повний, всебічний та об'єктивний розгляд справ з додержанням встановлених законом строків є їх обов'язком (п. 1 постанови Пленуму ВС України "Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ" від 01.04.94 р. N 3).

У тих випадках, коли законом встановлений строк розгляду справи, що обчислюється з дня надходження заяви, підготовка справи повинна бути закінчена з таким розрахунком, щоб вона була розглянута в цей строк із додержання правил ст. 70 ЦПК про строки вручення повістки про виклик до суду, якщо інше не випливає із закону (наприклад, ст. 277 КпАП).

Ці строки є невеликими і стимулюють всіх учасників цивільного судочинства належним чином готуватися до справи.

3. Строки розгляду справ, передбачені у ч. 1 коментованої статті, є граничними. Продовження цих строків може відбуватися лише за ухвалою суду та з підстав, передбачених законом.

Ч. 2 коментованої статті передбачає що продовження строків розгляду справи відбувається за наявності одночасно наступних умов:

1) у виняткових випадках. Такими можуть бути будь-які обставини, що утруднюють розгляд справи або роблять його неможливим у встановлений строк: хвороба сторони або судді; велика кількість доказів, які слід дослідити; велика кількість осіб, які беруть участь у справі тощо. Винятковість випадку оцінюють насамперед сторони, адже лише вони вправі звертатися до суду з клопотанням про продовження строку розгляду справи;

2) за клопотанням сторони. З цього слідує, що з власної ініціативи суд не вправі продовжувати строк розгляду справи. Для цього потрібно, що б з клопотанням звернулася хоча б одна з сторін. Інші особи, яку беруть участь у справі, правом заявляти такі клопотання не наділені.

3) з урахуванням особливостей розгляду справи. Ці особливості є індивідуальними. Кожна справа має свої особливості, які суд враховує, плануючи строки її розгляду. Суд повинен враховувати правомірні інтереси осіб, які беруть участь у справі, які не можуть з'явитися до суду в межах встановленого строку розгляду справи з поважних причин (наприклад, у зв'язку із перебування за кордоном). На тривалість розгляду справи може вплинути стан здоров'я учасників процесу тощо.

За наявності усіх цих умов одночасно, суд ухвалою може, але не зобов'язаний, подовжити розгляд справи. Однак і в цьому випадку розгляд справи повинен бути завершений не більш як протягом 15 календарних днів. Повторне продовження строку розгляду справи недопустиме за жодних обставин.

Порушення строку розгляду справи вважається формальним порушенням, яке не може бути підставою для скасування судового рішення.

4. На жаль, доводиться констатувати, що вимоги коментованої статті повністю ігноруються суддями. Переважна більшість справ розглядається більше, як 2 місяці. Непоодинокі випадки, коли справи вирішуються роками. Це обумовлене об'єктивними та суб'єктивними причинами: велике навантаження на суддів; недоукомплектованість окремих судів суддями; недостатнє матеріально-технічне забезпечення судів (наприклад, коли в суді лише один зал обладнано обладнанням для технічної фіксації); навмисні дії зацікавленої сторони, спрямовані на затягування розгляду справи; зрив засідань; неявка учасників процесу; неготовність суддів та інших осіб, які беруть участь у справі до розгляду справи по суті, неналежність підготовки справи до розгляду тощо.

Не сприяє дотриманню строків відсутність юридичної відповідальності за порушення строків розгляду справ. Сторони зацікавлені у результаті вирішення справи, залежать від суддів, тому не бажають сваритися із ними щодо порушення строків їх розгляду. Їхньої думки з приводу продовження строків розгляду справи ніхто не запитує.

Відповідно до ст. 82 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження за невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.