Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням

1. Господарське зобов'язання, всі умови якого виконано належним чином, припиняється, якщо виконання прийнято управненою стороною.

2. У разі якщо зобов'язана сторона належним чином виконала одне з двох або кількох зобов'язань, щодо яких вона мала право вибору (альтернативне зобов'язання), господарське зобов'язання припиняється виконанням.

3. Господарське зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.

4. Господарське зобов'язання може бути припинено зарахуванням страхового зобов'язання, якщо інше не випливає з закону або змісту основного чи страхового зобов'язання.

5. Не допускається зарахування вимог, щодо яких за заявою другої сторони належить застосувати строк позовної давності і строк цей минув, а також в інших випадках, передбачених законом.

Коментар:

1. Найчастіше зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Пов'язуючи припинення зобов'язань з їх виконанням, слід мати на увазі, що за своїм обсягом поняття виконання є дещо вужчим, ніж поняття припинення. Останнє охоплює всі випадки ліквідації раніше встановленого зобов'язально-правового зв'язку. За своїм змістом припинення зобов'язання означає, що з відповідного моменту боржник перестає бути боржником, а кредитор - кредитором. І будь-які вимоги, які кредитор раніше міг заявити боржникові, виходячи із даного зобов'язання, стають юридично неможливими. Це має місце не лише тоді, коли мету зобов'язання досягнуто (наприклад, виконана належним чином робота підрядником була передана замовникові за певну винагороду). Лише після того, як сторони здійснять усі дії, що витікають із зобов'язання, воно визнається припиненим.

Як підстави встановлення зобов'язального правовідношення, так і підстави його припинення мають значення правочину, тому їх здійснення повинне підкорятися правилам про форму правочину. Якщо зобов'язання встановлюється у письмовій формі, то повинно бути письмово оформлено і його виконання.

2. Переважна кількість зобов'язань встановлюється щодо одного предмета. Але законодавство передбачає можливість встановлення так званих альтернативних зобов'язань, за якими боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій. При цьому він має право вибору предмета зобов'язання, якщо інше не встановлено договором, актами законодавства, не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту.

Право вибору виконання в альтернативному зобов'язанні закон або договір може надати не тільки боржнику, але й кредиторові.

3. Господарське зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.

Зарахуванням визнається угода, за якою з двох зустрічних однорідних вимог з предмета зобов'язань одна - менша за сумою - погашається повністю, а інша - більша за сумою - припиняється у частині, рівній меншій вимозі. Якщо обидва зобов'язання за сумою рівні, то вони повністю погашаються зарахуванням.

Для припинення зобов'язань зарахуванням необхідна наявність кількох умов.

По-перше, зарахування можливе у разі, коли зобов'язання є зустрічним. Для зарахування необхідна наявність двох зобов'язань. При цьому особа, яка виступає кредитором з першого з них, повинна бути боржником з другого, і навпаки - боржник з першого зобов'язання повинен бути кредитором з другого з них.

По-друге, вимоги, що підлягають зарахуванню, мають бути однорідними. У зв'язку з цим, як правило, зарахуванню підлягають вимоги за грошовими зобов'язаннями або за будь-якими іншими зобов'язаннями, предмет яких визначений родовими ознаками. Різнорідні зобов'язання зарахуванням припинені бути не можуть.

По-третє, для зарахування взаємної вимоги важливе значення має час виконання зобов'язань. Зарахування можливе лише у разі, коли строк виконання зобов'язання настав або не вказаний чи визначений моментом затребування.

Для здійснення зарахування достатньо заяви лише однієї сторони. Проте інша сторона має право оскаржити заявлену вимогу про зарахування у зв'язку, наприклад, з її недійсністю або відсутністю передбачених законом умов для зарахування.

Зарахування, проведене за заявою однієї сторони, діє з того моменту, коли наявні всі умови для зарахування. Заява про зарахування є способом привести зарахування у дію, але вона не є способом визначення того моменту, з якого починається дія зарахування. Тому, наприклад, нарахування відсотків за погашеним зарахуванням зобов'язанням припиняється з моменту, коли настали всі умови для зарахування, передбачені законом, а не з моменту, коли було зроблено заяву про зарахування. Отже, заява про зарахування має зворотну дію.

При уступці права вимоги (цесії) боржник має право пред'явити проти вимоги нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного кредитора. При уступці права вимоги (цесії) зарахування провадиться, якщо вимога виникла на підставі, що існувала на момент одержання боржником повідомлення про заміну кредитора, і строк вимоги настав до його одержання або цей строк не встановлений чи визначений моментом пред'явлення вимоги. У разі якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора, зарахування проводиться, якщо вимога виникла на підставі, що існувала на момент пред'явлення боржникові вимоги новим кредитором, або, якщо боржник виконав зобов'язання до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на момент виконання зобов'язання.

4. Господарське зобов'язання може бути припинено зарахуванням страхового зобов'язання, якщо інше не випливає з закону або змісту основного чи страхового зобов'язання.

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, яка визначена у договорі страхування страхувальником та на користь якої укладено договір страхування (вигодонабувач), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Враховуючи те, що страхове зобов'язання є по своїй суті грошовим, а вигодонабувачем за ним може виступати кредитор за основним зобов'язанням, на користь якого укладено договір страхування, господарське зобов'язання може бути припинено зарахуванням страхової виплати з основним грошовим зобов'язанням.

5. Зарахуванням може бути припинено лише дійсне зобов'язання, забезпечене судовим захистом. Не допускається зарахування вимог, щодо яких закінчився строк позовної давності, який підлягає застосуванню за заявою іншої сторони.

Зарахування зустрічних вимог не допускається також і в деяких інших випадках, передбачених законом (ст. 602 ЦК України) вимог: про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров'я або заподіянням смерті; про стягнення аліментів; щодо довічного утримання; в інших випадках, встановлених договором або законом.