Стаття 360. Фондова біржа

1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа. Порядок утворення та провадження діяльності фондової біржі визначається законом.

2. Фондова біржа створюється засновниками - торговцями цінними паперами в порядку, встановленому законом.

3. Діяльність фондової біржі спрямовується виключно на організацію укладання угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних. Фондова біржа не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

4. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації відповідно до закону.

Коментар:

Коментована стаття містить найзагальніші аспекти правового стану спеціалізованого суб'єкта фондового ринку - фондової біржі. Частини 1 і 2 статті встановлюють, що порядок створення і діяльності фондової біржі визначається спеціальним законом. Таким актом на сьогодні є Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", який вказує, що фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами. Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж п'ять відсотків статутного капіталу фондової біржі. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі (ст. 21 названого Закону).

Частина 3 коментованої статті містить певні обмеження щодо діяльності фондової біржі: цей суб'єкт не може безпосередньо здійснювати торгівлю цінними паперами. Зауважимо, що відповідно до цієї норми фондова біржа не може виконувати функції депозитарію. Разом з тим відповідно до положень ч. 2 ст. 26 вищезазначеного Закону організатори торгівлі можуть здійснювати діяльність з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на такому організаторі торгівлі. А згідно з ч. 2 ст. 20 цього ж Закону організаторами торгівлі є лише фондові біржі (із набуттям чинності Закону інші організаційні форми організаторів торгівлі, які існували в Україні - торговельно-інформаційні системи, - позбавлені такого статусу).

Інші аспекти діяльності фондових бірж регламентуються спеціальним підзаконним актом - Положенням про функціонування фондових бірж, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. N 1542.

Частина 4 коментованої статті визначає, що фондова біржа набуває статусу суб'єкта права на загальних підставах - відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".