Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Для повноцінного захисту в суді своїх прав, свобод та інтересів особи, які беруть участь у справі, мають комплекс процесуальних прав. Відповідно до принципу змагальності коментована стаття визначає перелік змагальних прав, які є загальними і рівними для всіх осіб, які беруть участь у справі. Ці права пов'язані також із певними обов'язками.

Рівність процесуальних прав та обов'язків осіб, які беруть участь у справі

2. Рівність процесуальних прав та обов'язків осіб, які беруть участь у справі, полягає у тому, що кожна з них має права та обов'язки, що адекватні її процесуальному становищу. Про цьому поняття "рівність" не слід ототожнювати з поняттям "однаковість". Права чи обов'язки можуть бути різними залежно від того, у якій ролі особа виступає в процесі (позивач, відповідач, третя особа, представник).

Змагальні права

3. Змагальні права - це визначені законом можливості сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо доведення своєї позиції перед судом та спростування позиції інших осіб, які беруть участь у справі.

4. Перелік процесуальних прав, що перелічені у частині третій коментованої статті, не є вичерпним. Такі особи також можуть користуватись й іншими процесуальними правами, що визначені законодавством про адміністративне судочинство чи випливають з нього.

Право брати участь у судових засіданнях

5. Особа, яка бере участь в справі, має право брати участь у судових засіданнях у своїй справі. За загальним правилом, це право, а не обов'язок особи, яка бере участь у справі. Проте нереалізація цього права в окремих випадках може мати негативні правові наслідки для неї (див. наприклад, частини третю - четверту статті 128 КАСУ). Це право стає обов'язком, якщо суд першої або апеляційної інстанції відповідно до статті 120 КАСУ визнав обов'язковою особисту участь сторони чи третьої особи у судовому засіданні.

6. Право брати участь у судових засіданнях випливає з вимог принципів гласності та змагальності і може бути реалізоване у:

1) суді першої інстанції;

2) суді апеляційної інстанції;

3) суді касаційної інстанції та при перегляді у зв'язку з винятковими обставинами (для реалізації цього права необхідно заявити відповідне клопотання; це право не реалізується у попередньому судовому засіданні суду касаційної інстанції і при вирішенні питання про допуск скарги до провадження за винятковими обставинами);

4) суді при перегляді у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Право брати участь у судовому засіданні поєднане з правом знати про дату, час і місце судових засідань в адміністративній справі, яке повинен забезпечити суд відповідно до глави 3 цього розділу.

7. Відповідно до статті 40 КАСУ особа, яка бере участь у справі, зобов'язана повідомляти суд про причини неприбуття у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неприбуття вважається, що особа не з'явилася в судове засідання без поважних причин.

8. Беручи участь у судовому засіданні, особи, які беруть участь у справі, мають право висловлювати свою думку з усіх питань, що виникають під час судового розгляду, у тому числі заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Право бути обізнаним про справу та судові рішення у ній

9. Для належної підготовки до вироблення своєї позиції у справі особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них виписки, знімати копії. Особливо це важливо для підготовки до розгляду справи в суді першої інстанції (стаття 119 КАСУ деталізує це право на стадії підготовчого провадження), для підготовки апеляційної чи касаційної скарги, а також заперечень на них. Забезпечити реалізацію права знайомитися з матеріалами справи є обов'язком суду (у процесі розгляду справи) та апарату суду (за клопотанням особи). Якщо особа, яка бере участь у справі, бажає одержати копії з документів, долучених до справи, апарат суду повинен виготовити їх за рахунок цієї особи і забезпечити їх належне засвідчення (частина четверта коментованої статті). Особа має право виготовити такі копії і своїми власними технічними засобами.

10. Особи, які беруть участь у справі, мають право прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії. Це право є особливо важливим для осіб, які не були присутні у судовому засіданні, наприклад, для підготування апеляційної чи касаційної скарги. Апарат суду повинен подбати про те, щоб створити умови для реалізації цього права. Крім того, апарат суду за зверненням особи, яка бере участь у справі, повинен виготовити і надати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання. Передбачено також можливість роздрукування технічного запису (статті 44 КАСУ).

11. Виходячи з вимог принципів гласності та змагальності, особи, які беруть участь у справі, наділені правом одержувати копії судових рішень. Це право гарантовано обов'язком суду видати або направити поштою копії судового рішення особам, які беруть участь у справі, відповідно до вимог КАСУ. Зокрема, відповідно до статті 167 КАСУ копії судового рішення у справі видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються не пізніше наступного дня після ухвалення.

Право заявляти клопотання та відводи

12. Особи, які беруть участь у справі, мають право заявляти суду клопотання щодо вирішення тих чи інших питань на будь-якому етапі розгляду справи. Клопотання, що заявляють у судовому засіданні, можуть бути усними або письмовими. Усі інші клопотання необхідно викладати у формі окремої письмової заяви (клопотання) або зазначати у позовній заяві, апеляційній чи касаційній скаргах тощо.

13. КАСУ не обмежує коло питань, з яких можна заявляти клопотання. Це, наприклад, можуть бути клопотання: про звільнення від сплати судового збору чи інших судових витрат, про невідкладне вирішення справи, про закритий розгляд справи, про залучення третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору, про поновлення або продовження процесуального строку, про витребування доказів та виклик свідків, проведення експертизи, залучення до участі у справі спеціаліста чи перекладача, про судові доручення щодо збирання доказів, про забезпечення позову чи доказів, про розгляд справи за відсутності особи, яка бере участь у справі, або, навпаки, за її участю тощо.

Про задоволення або відмову у задоволенні клопотання суд постановляє ухвалу.

14. Відповідно до статті 133 КАСУ клопотання, що заявлені у судовому засіданні, суд розглядає після того, як буде заслухана думка решти присутніх у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі.

15. Право заявляти відводи особа, яка бере участь у справі, реалізує за правилами статті 30 КАСУ.

Права щодо доказування

16. Для належного відстоювання своєї позиції у справі особи, які беруть у ній участь, мають право подавати докази, давати усні та письмові пояснення судові, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам (для уточнення перекладу).

17. Права щодо доказування поєднані з обов'язком доведення обставин (стаття 71 КАСУ), крім випадків, визначених законом.

Права щодо контролю за фіксуванням адміністративного процесу

18. Особи, які беруть участь у справі, виходячи з принципу гласності, мають право знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неповноти чи неправильності, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неповноти чи неправильності. Ці права надані не лише з метою контролю за правильністю фіксування адміністративного процесу, а й для того, щоб особи, які беруть участь у справі, але не були присутніми у судовому засіданні, мали можливість дізнатися про те, як воно відбувалося.

19. Вимоги до журналу судового засідання встановлені статтею 42 КАСУ, а порядок ознайомлення із журналом та технічним записом судового засідання, подання зауважень щодо журналу судового засідання чи технічного запису визначено статтею 43 Кодексу. Порядок відтворення, роздрукування технічного запису судового засідання, отримання копії інформації з носія, на який здійснювався технічний запис адміністративного процесу, врегульовано статтею 44 Кодексу.

Право оскаржувати судові рішення

20. Зміст права на оскарження рішень та ухвал суду розкрито у коментарі до статті 13 КАСУ.

Право користуватися правовою допомогою

21. Право осіб, які беруть участь у справі, користуватися правовою допомогою включає право мати представником адвоката або іншого фахівця у галузі права, який згідно із законом має право надавати правову допомогу (стаття 16 КАСУ), а також право користуватися правовими консультаціями в ході процесу та на складення процесуальних документів цими фахівцями.

Добросовісність і процесуальні обов'язки

22. Змагальні права поєднані з обов'язком добросовісно користуватися цими правами, не зловживаючи ними (частина друга коментованої статті). Тобто добросовісність вимагає здійснення процесуальних прав лише з метою, з якою їх було надано. Прикладом недобросовісної поведінки може бути заявлення клопотань, відводів судді тощо лише з метою затягнути вирішення справи. У такому разі суд відмовляє у їх задоволенні і може навіть обмежити кількість клопотань, керуючись частиною другою коментованої статті.

23. Крім прав, особи, які беруть участь у справі, мають також процесуальні обов'язки (наприклад, прибути у судове засідання, якщо суд визнав обов'язковою участь сторони чи третьої особи відповідно до статті 120 КАСУ; повідомляти суд про зміну своєї адреси, про неможливість прибуття у судове засідання відповідно до статті 40 КАСУ; дотримуватися процесуальних строків; дотримуватися правил поведінки у суді відповідно до статті 134 КАСУ). Вимога добросовісності стосується також виконання цих обов'язків.

Про ці обов'язки має бути зазначено у пам'ятці про процесуальні права і обов'язки, яку суд надсилає кожній особі, яка бере участь у справі, відкривши провадження у справі (див. частину п'яту статті 107 КАСУ).