Стаття 84. Комплексна експертиза

1. Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань.

2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.

3. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами висновки оформлюються відповідно до частини другої статті 83 цього Кодексу.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття передбачає можливість проведення в адміністративному процесі комплексної експертизи, а також встановлює особливості висновку такої експертизи з метою забезпечення повного з'ясування обставин, що вимагає знань на межі різних галузей чи напрямів знань.

Поняття комплексної експертизи

2. Комплексна експертиза - це експертиза матеріальних об'єктів, явищ, процесів, дослідження яких вимагає залучення експертів - представників різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань. Тобто якщо для з'ясування кола питань, що виносяться на експертизу, потрібні спеціальні знання різних фахівців, то така експертиза є комплексною.

В одній адміністративній справі може бути проведено кілька судових експертиз. Тому якщо виникає необхідність в отриманні експертного висновку з питань, які відносяться до різних галузей знань, потрібно призначати самостійні експертизи. Призначати комплексну експертизу доцільно лише тоді, коли проведення однієї експертизи неможливо (значно ускладнено) без проведення іншої експертизи, тобто, якщо об'єкти дослідження є спільними і в ході досліджень вони можуть змінити свої властивості, або питання, які ставляться одному з експертів можливо вирішити лише за участю експерта іншої галузі знань або експертів різних напрямів у межах однієї галузі знань.

3. Комплексна експертиза завжди є комісійною, оскільки відповідно до частини першої коментованої статті вона проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань. Тому не випадково до неї застосовують також правила статті 83 КАСУ, однак з урахуванням особливостей коментованої статті.

Особливості висновку експертів при проведенні комплексної експертизи

4. Відповідно до частини другої коментованої статті у висновку комплексної експертизи обов'язково повинні бути відображені:

1) які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт;

2) які обставини встановив кожен експерт і яких висновків дійшов.

Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і відповідає за неї.

5. Загальний висновок комплексної експертизи роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. Вони й підписують загальний висновок і несуть за нього відповідальність.

6. У пункті 4.16 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5, зазначено, що висновок експертів при проведенні комплексної експертизи складається за загальними правилами (див. пункт 4 коментарю до статті 82 КАСУ) з урахуванням таких особливостей:

1) у вступній частині додатково зазначаються дані про інші експертизи, якщо їх результати використовувались для вирішення питань, поставлених перед комплексною експертизою;

2) дослідження, які проводились окремими експертами, описуються у відповідних розділах дослідницької частини із зазначенням прізвищ експертів;

3) узагальнення та оцінка результатів досліджень фіксуються у синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експертів.

7. У разі виникнення розбіжностей між експертами експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності. Це може бути один висновок, але заключна частина може бути сформульована незгідним експертом окремо - він підписує лише її і несе відповідальність лише за неї.