Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні

1. При розгляді справи судом першої інстанції головуючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження.

2. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи.

3. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає, хто може бути головуючим у судовому засіданні, і закріплює основні завдання головуючого.

2. Стаття спрямована на забезпечення впорядкованого і цілеспрямованого перебігу судового розгляду з метою досягнення його мети - ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення на основі повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі.

Визначення головуючого у судовому засіданні

3. Головуючий у судовому засіданні - це суддя, який головує при колегіальному розгляді справи або ж який розглядає справу одноособово. У КАСУ терміни "головуючий у судовому засіданні" і "головуючий" вживаються як тотожні.

4. За частиною першою коментованої статті у суді першої інстанції головуючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження, оскільки йому найкраще відомі матеріали справи.

Незалежно від того, хто входить до складу суду при колегіальному розгляді справи, можливо, голова суду або його заступники, в усякому разі головуючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження у справі. Як правило, він і робить вступну доповідь про суть справи на початку судового розгляду, хоча таку доповідь може зробити й інший суддя зі складу колегії - суддя-доповідач (див. частину першу статті 135 КАСУ).

5. Головуючий суддя має рівні права з іншими суддями щодо участі у розгляді і вирішенні справи, але на нього покладено низку додаткових завдань і повноважень.

Завдання і повноваження головуючого

6. Головуючий у судовому засіданні, згідно з частинами другою і третьою коментованої статті, виконує такі завдання:

1) керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій,

2) забезпечує здійснення учасниками адміністративного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків;

3) спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи;

4) вживає необхідних заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.

7. З метою виконання цих завдань на головуючого у судовому засіданні покладено, зокрема, такі повноваження. Він:

1) відкриває судове засідання та оголошує назву справи, яку суд буде розглядати;

2) оголошує склад суду, а також імена експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання, і роз'яснює особам, які беруть участь у справі та прибули в судове засідання, їхнє право заявляти відводи;

3) робить вступну доповідь про суть справи на початку судового розгляду;

4) роз'яснює перекладачеві, особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертові, спеціалісту, їхні права та обов'язки, встановлені КАСУ;

5) дає розпорядження про приведення до присяги перекладача, експерта, свідка;

6) надає слово в судовому засіданні учасникам адміністративного процесу;

7) публічно проголошує судові рішення (ухвали, постанову) у справі, роз'яснює їхній зміст, порядок і строк оскарження.

8. Завдання головуючого керувати ходом судового засідання та усувати із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи, дає йому право знімати питання учасників судового розгляду, якщо вони достатньо з'ясовані або вочевидь не стосуються предмету спору.

9. Головуючий також повинен забезпечити вільний виклад думок іншими суддями у нарадчій кімнаті при розгляді питань, які підлягають вирішенню при ухваленні судового рішення (постанови, ухвали). Головуючий у судовому засіданні відповідно до частини другої статті 25 КАСУ голосує останнім, аби своїм авторитетом не впливати на інших суддів.

10. З метою забезпечення належного порядку у залі судового засідання головуючий має право давати розпорядження особам, присутнім у судовому засіданні, а також судовому розпоряднику.

11. Головуючий здійснює свої повноваження від імені всього складу суду. Будь-які питання, що виникають у ході судового розгляду справи, вирішуються всім складом суду.

Повноваження головуючого поза судовим засіданням

12. Відповідно до частини першої статті 64 КАСУ перед судовим засіданням головуючий повинен вирішити питання щодо залучення до розгляду судового розпорядника. Це питання вирішується залежно від можливостей суду, від очікуваної кількості учасників адміністративного процесу та присутніх у судовому засіданні представників громадськості.

13. Відповідно до статті 43 КАСУ особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом і журналом судового засідання та подати до суду письмові зауваження щодо їхньої неповноти або неправильності. Розгляд таких зауважень і постановлення щодо них ухвали здійснює головуючий одноособово.

Головуючий також розпоряджається про повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання за клопотанням особи, яка бере участь у справі (частина друга статті 44 КАСУ).

Зарубіжний досвід

14. Дуже влучно завдання головуючого в адміністративному процесі визначено у § 86 німецького Положення про адміністративні суди: "Головуючий повинен сприяти тому, щоб учасники процесу виправляли помилки, пояснювали незрозумілі заяви, подавали корисні для справи заяви, доповнювали недостатні фактичні дані, а також щоб заявляли усі клопотання, що важливі для з'ясування й оцінки обставин у справі".