Стаття 4. Застосування загальних засад законодавства України

До цивільних, адміністративних, господарських та інших правовідносин, що виникають із торговельного мореплавства і не врегульовані цим Кодексом, відповідно застосовуються правила цивільного, адміністративного, господарського та іншого законодавства України.

Коментар:

У сфері торговельного мореплавства виникають і функціонують різноманітні відносини, пов'язані із здійсненням господарської діяльності.

Зокрема, держава здійснює функції управління морським транспортом. З цією метою діють відповідні органи державної влади: загальне керівництво здійснює Міністерство інфраструктури України та підпорядкована йому Державна служба морського і річкового транспорту, у розробці та реалізації державних програм розвитку галузі приймають участь інші органи державної влади. Отже, у сфері торговельного мореплавства складаються управлінські відносини між цими органами та суб'єктами господарювання.

Одним із ключових у сфері торговельного мореплавства на сьогодні є питання про кадрове забезпечення. Тут можна визначити основні напрями регулювання: застосування найманої праці та відповідність національної освітньої діяльності з підготовки фахівців для цієї галузі міжнародним стандартам підготовки та дипломування. Питання про врегулювання трудових відносин хоча і знайшло вираз в окремих статтях КТМУ (мінімальний склад екіпажу, репатріація членів екіпажу тощо), проте загалом регулюється трудовим правом (наприклад, питання оплати праці, відпочинку, гарантій і компенсацій тощо).

У зв'язку із здійсненням торговельного мореплавства постають питання про відведення землі та водного простору, відповідність її вимогам безпеки мореплавства, охорони людського життя і навколишнього природного середовища. Відносини, що виникають з цього приводу, регулюються природоресурсовими галузями права (земельним, екологічним, водним тощо).

Суб'єкти господарювання, які здійснюють торговельне мореплавство, є також учасниками фінансових (наприклад, щодо сплати податків, використання прибутку) і цивільних (наприклад, щодо задоволення потреб громадян у морських пасажирських перевезеннях) відносин.

Отже, всі наведені групи відносин, відносяться до різних галузей права, тому про об'єднання їх у спеціальну категорію правовідносин є дискусійним. Проте, не виключається можливість щодо зазначених відносин використовувати термін "морегосподарські відносини" саме для визначення критерію спільності цих відносин, тобто сфери виникнення торговельного мореплавства. До того ж мова йде про "господарські відносини, що виникають із торговельного мореплавства", як про це зазначено у п. 3 ст. 4 ГКУ, тому що вони виникають у зв'язку із здійсненням та/або організацією господарської діяльності у сфері торговельного мореплавства, регулюються ГК України, КТМУ та іншими нормативно-правовими актами господарського законодавства. Тому, згідно коментованої статті, до господарських правовідносин, що виникають із торговельного мореплавства і не врегульовані КТМУ, застосовуються правила господарського законодавства України. Аналогічно вирішується і питання щодо цивільних, адміністративних та інших правовідносин, що виникають у сфері торговельного мореплавства і не врегульовані КТМУ, - до таких застосовуються правила цивільного, адміністративного та та іншого законодавства України.

Правовідносини, що виникають у сфері торговельного мореплавства (морегосподарські правовідносини) - це врегульовані нормами права суспільні відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності у сфері торговельного мореплавства.

Морегосподарські правовідносини можуть носити характер:

а) відносин щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності у сфері торговельного мореплавства (наприклад, у зв'язку із здійсненням морських перевезень, фрахтування);

б) відносин щодо організації здійснення господарської діяльності у сфері торговельного мореплавства (наприклад, ліцензування, державна реєстрація суден, планування перевезень тощо).

За предметною ознакою слід розрізняти правовідносини, що виникають:

- у зв'язку із здійсненням морських перевезень (вантажів, пасажирів, багажу та пошти);

- у зв'язку із використанням морських суден для рибних та інших морських промислів;

- у зв'язку із використанням морських суден для розвідки та видобування корисних копалин;

- у зв'язку із використанням морських суден для виконання криголамних і рятувальних операцій;

- у зв'язку із використанням морських суден для несення спеціальної державної служби;

- та інші.