Стаття 86. Державний нагляд за мореплавством у порту

Державний нагляд за мореплавством у порту здійснює капітан морського торговельного (морського рибного) порту, який підпорядкований центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). Капітан морського торговельного (морського рибного) порту діє відповідно до Положення про капітана морського торговельного (морського рибного) порту, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

Частину другу виключено

Частину третю виключено

Частину четверту виключено

 

Коментар:

 

У відповідності зі ст. 86 Кодексу функції та повноваження капітана морського торговельного порту, а також капітана рибного порту визначаються цим Кодексом, а також Положенням про капітана морського торговельного (морського рибного) порту, що затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту (центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства).

Так, Положення про капітана морського торговельного порту України затверджене наказом Міністерства транспорту України від 18 жовтня 2000 року. Відповідно до цього Положення капітан морського торговельного порту України - посадова особа, яка здійснює державний нагляд за мореплавством у морському торговельному порті України.

В свою чергу, наказом Державного комітету рибного господарства України від 24 вересня 1998 року затверджено Положення про капітана морського рибного порту, відповідно до п. 1.3 якого капітан порту здійснює державний нагляд за дотриманням чинного законодавства України у сфері мореплавства в рибній галузі, вимог чинних на Україні міжнародних конвенцій, угод, а також наказів, положень, інструкцій та інших нормативно-правових актів Держкомрибгоспу України з безпеки мореплавства й охорони людського життя на морі, попередження забруднення моря із суден.

Крім того, Положенням про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України, що затверджене наказом Міністерства транспорту України від 18 жовтня 2000 року, визначено, що Інспекція державного портового нагляду (надалі - ІДПН) є структурним підрозділом служби капітана порту і здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства в порту. Так, на ІДПН покладаються такі повноваження:

- нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо торговельного судноплавства;

- оформлення прибуття суден у порт і виходу з порту в порядку, установленому Міністерством транспорту України;

- перевірка суднових документів, а також дипломів і кваліфікаційних свідоцтв (сертифікатів) плавскладу суден. Перевірка та ведення обліку документів, що містять інформацію про вантаж, з метою його безпечного морського перевезення, для суден, які завантажуються у порту. Перевірка наявності та правильності укладання відправниками, перевізниками, одержувачами договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів морського перевезення, небезпечних вантажів у водах під юрисдикцією України на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

- регулювання руху суден по акваторії порту, на підхідних каналах і фарватерах у портах, де відсутня служба регулювання руху суден;

- контрольний огляд судна з метою оцінки його придатності для плавання та дотриманням виконання правил щодо запобігання забрудненню довкілля з суден;

- розробка доповнень до обов'язкових постанов по морському порту з питань, які належать до компетенції ІДПН;

- надання довідок капітану судна, фізичним та юридичним особам щодо оформлення морського протесту;

- інші повноваження, передбачені законодавством.

Відповідно до ч. 3 коментованої статті у морських портах капітан порту та Інспекція державного портового нагляду, яку він очолює, входять до складу порту. В тих випадках, коли морські торговельні і рибні порти мають суміжні акваторії з іншими морськими спеціалізованими або річковими портами, створюється єдина для суміжних портів Інспекція державного портового нагляду на чолі з капітаном морського торговельного порту.