Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці

Жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути прийняті і введені в експлуатацію, якщо на них не створено безпечних і нешкідливих умов праці.

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення без дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, забороняється.

Власник, який створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, дозвіл на початок його роботи.

 

Коментар:

 

1. Із загального правила частини другої ст. 154 КЗпП, яка зобов'язує забезпечувати відповідність нормам про охорону праці виробничих будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів, що вводяться в експлуатацію після будівництва або реконструкції, а також технологічних процесів, випливає заборона їх введення в експлуатацію в разі такої невідповідності. Частина перша ст. 155 КЗпП прямо забороняє прийняття і введення в експлуатацію підприємств, цехів, виробництв, на яких не створено безпечних і нешкідливих умов праці.

2. Частина друга ст. 155 КЗпП забороняє введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення без дозволу органів нагляду за охороною праці. Аналогічним чином не можуть вводитися в експлуатацію такі об'єкти без дозволу органів державного пожежного нагляду (частина третя ст. 10 Закону "Про пожежну безпеку") і без погодження з державною санітарно-епідеміологічною службою (частина третя ст. 15 Закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення").

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України, має обмежену сферу дії.

Частина сьома ст. 21 Закону "Про охорону праці" передбачає участь представників відповідних професійних спілок у прийнятті та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів.

3. Закон "Про охорону праці" (частина шоста ст. 24) передбачив одержання власником, який створив нове підприємство, дозволу органу державного нагляду за охороною праці на початок роботи. У зв'язку з цим ст. 155 КЗпП була доповнена частиною третьою. Закон "Про охорону праці" в редакції від 21 листопада 2002 р. значно змінює сферу, де є обов'язковим отримання дозволу. Частина третя ст. 21 цього Закону приписує роботодавцям одержувати дозвіл не тільки на початок роботи, а на певні види робіт. Так, розширюється сфера, де отримання згоди є обов'язковим. З іншого боку, ця сфера звужується, оскільки дозвіл на початок роботи та види робіт підприємству є необхідним лише тоді, коли діяльність пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки. Перелік таких об'єктів має затверджуватися Кабінетом Міністрів, але до цього часу він не був затверджений. Тому слід дійти висновку про те, що зберігається раніше чинний порядок одержання дозволів на початок роботи підприємств.