Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки

76.1. Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

76.2. Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється відповідно до вимог статті 86 цього Кодексу.

 

 

Коментар:

 

Камеральна перевірка є одним із видів перевірок, що проводяться органами державної податкової служби. Характерними ознаками цього виду перевірок є:

- проведення у приміщенні органу державної податкової служби;

- перевірка лише даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках);

- відсутність спеціального рішення керівника органу державної податкової служби, а також направлення на її проведення;

- перевірка всієї податкової звітності суцільним порядком;

- необов'язковість згоди платника податків на перевірку та його присутності під час проведення камеральної перевірки.

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ (п. 86.2 ст. 86 ПКУ).

Листом Державної податкової адміністрації України N 17197/7/15-0617 від 21.06.2011 р. "Щодо оформлення Акта про результати камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку) щодо окремих загальнодержавних та місцевих податків і зборів" надано примірну форму Акта для таких податків та зборів:

екологічному податку;

рентній платі за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

рентній платі за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

платі за користування надрами;

місцевих податках і зборах (по яких чинним законодавством встановлено подання податкових декларацій (розрахунків));

платі за землю;

фіксованому сільськогосподарському податку;

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ;

збору за користування радіочастотним ресурсом України;

збору за спеціальне використання води;

збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

Камеральні перевірки податкових декларацій (розрахунків) щодо зазначених вище загальнодержавних та місцевих податків і зборів проводяться посадовими особами органів державної податкової служби в такі строки:

1) Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкових декларацій (розрахунків), базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному місяцю.

У разі отримання органом державної податкової служби декларацій (розрахунків), що подані з порушенням граничного строку подання, уточнюючих декларацій (розрахунків), нових звітних декларацій (розрахунків), камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання такої декларації (розрахунку).

2) Протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкових декларацій (розрахунків), базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному кварталу.

У разі отримання органом державної податкової служби декларацій (розрахунків), що подані з порушенням граничного строку подання, уточнюючих декларацій (розрахунків), нових звітних декларацій (розрахунків), камеральна перевірка проводиться протягом 60 календарних днів, наступних за днем отримання такої декларації (розрахунку).

3) Камеральні перевірки податкових декларацій по земельному податку, орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності та фіксованому сільськогосподарському податку проводяться посадовими особами органів державної податкової служби протягом 60 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання таких декларацій.

У разі отримання органом державної податкової служби декларацій, що подані з порушенням граничного строку подання, уточнюючих декларацій, нових звітних декларацій, камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання такої декларації.

У разі виявлення арифметичних та/або методологічних помилок (порушень) у звітних деклараціях по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також по фіксованому сільськогосподарському податку та неотримання органами ДПС протягом звітного податкового періоду (року) нових звітних або уточнюючих декларацій до зазначених звітних декларацій, камеральні перевірки проводяться після проведення камеральних перевірок звітних декларацій щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

У разі якщо за результатами перевірки не встановлено порушень, робиться відповідний запис у відповідному розділі декларації (розрахунку).

Акт про результати камеральної перевірки податкових декларацій (розрахунків) не складається у таких випадках:

за відсутності арифметичної або методологічної помилки в поданій платником податків податковій декларації (розрахунку);

якщо до початку проведення камеральної перевірки податкової декларації (розрахунку) платником податку подано нову звітну або уточнюючу декларацію (розрахунок) з виправленими показниками.

Податковим кодексом України встановлені вимоги щодо камеральної перевірки стосовно окремих податків та зборів. Так, у статті 200 ПКУ містяться положення щодо камеральної перевірки звітності з податку на додану вартість. Зокрема, передбачено що. Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних (п. 200.10).

Відповідно до п. 200.14 ст. 200 ПКУ, якщо за результатами камеральної перевірки орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:

а) у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових періодах;

б) у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;

в) у разі з'ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Згідно з п. 200.15 ст. 200 ПКУ у разі якщо за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або орган державної податкової служби розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення провадження у справі зобов'язаний повідомити про це орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, припиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до набрання законної сили судовим рішенням.

Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження орган державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настали за днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

Відповідно до п. 200.18 ст. 200 ПКУ платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті, подали відповідну заяву та відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті, мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку.

У цьому випадку автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації, та відповідно до вимог, визначених статтею 76 цього Кодексу.

Згідно з п. 200.22 ст. 200 ПКУ починаючи з 1 січня 2014 року камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться протягом п'яти календарних днів з дня подання податкової декларації.

Платники податку, які протягом попередніх 36 послідовних місяців відповідають критеріям, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, вважаються такими, що мають позитивну податкову історію. Критерії, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України N 73 від 25.01.2012 р. Такими критеріями є:

1. Відсутність рішення органу державної податкової служби про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

2. Своєчасність подання платником податку на додану вартість звітності з податку на додану вартість.

3. Відповідність платника податку на додану вартість критеріям, установленим пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України (у разі подання податкової декларації та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, відображеної у такій декларації).

Форма акта про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, наведена у додатку до наказу Міністерства фінансів України N 1492 від 25.11.2011 р. "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість".

Наказом Державної податкової служби України N 333 від 07.06.2011 р. затверджено Примірний порядок проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. У додатку до зазначеного наказу міститься зразок форми Акта про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з акцизного податку / ЗРВСХ.

Особливості оформлення акта про результати камеральної перевірки з податку на прибуток підприємств визначені листом Державної податкової служби України N 11920/7/15-0217 від 27.04.2011 р. "Щодо оформлення акта проведення камеральних перевірок з податку на прибуток підприємств".

У зазначеному листі, зокрема, зазначається, що під час перевірки з'ясовується питання порушення терміну подання звітності, правильність визначення об'єкта оподаткування та нарахованого грошового зобов'язання з податку на прибуток, а також несвоєчасної сплати визначеного платником податку грошового зобов'язання.

Вся податкова звітність з податку на прибуток повинна бути камерально перевірена до настання термінів подачі наступної за поданою звітністю.

У додатку до листа міститься зразок акта камеральної перевірки податкової звітності з податку на прибуток. З приводу заповнення акта у вказаному листі зазначається, що у випадку коли під час проведення камеральної перевірки встановлено факт порушення термінів подання податкової звітності з податку на прибуток, у формі акта заповнюється пункт 1 розділу "Перевіркою встановлено" з урахуванням положень листа ДПА України від 03.02.2011 р. N 2963/7/10-1017/302. Після набрання чинності розділом III Кодексу (з 01.04.2011 р.) у формі акта текст "На порушення пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", зі змінами та доповненнями, п. 16.4 ст. 16 Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", зі змінами та доповненнями, платником податку на прибуток несвоєчасно подано:" замінити на текст такого змісту: "На порушення норм п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI платником несвоєчасно подано:".

Якщо за даними камеральної перевірки результатів діяльності платника, заявлених у податкових деклараціях (уточнюючих розрахунках) з податку на прибуток, податковий орган визначає суму грошових зобов'язань або зменшує від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, у формі акта після заповнення загальної частини заповнюється пункт 2 розділу "Перевіркою встановлено".

У випадку якщо платник податку на прибуток порушує п. 57.1 ст. 57 Кодексу і погашає податкове зобов'язання, зазначене у поданій ним податковій декларації, після граничних термінів сплати, у формі акта заповнюється пункт 3 розділу "Перевіркою встановлено".