Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій

157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:

а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, Національною академією наук України та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;

в) кредитними спілками, пенсійними фондами, створеними в порядку, визначеному відповідними законами;

г) іншими, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

ґ) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;

д) релігійними організаціями, зареєстрованими в порядку, передбаченому законом;

е) житлово-будівельними кооперативами та об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку;

є) професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок, утвореними в порядку, визначеному законом;

ж) організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом;

з) садівничими та гаражними кооперативами або товариствами, створеними в порядку, визначеному законом.

157.2. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

157.3. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "б" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті;

дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

157.4. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "в" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

коштів, які надходять до кредитних спілок або пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;

доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

157.5. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "г" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

157.6. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "ґ" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

разових або періодичних внесків засновників і членів;

пасивних доходів;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

157.7. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "д" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.

157.8. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "е" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

157.9. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "ж" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "з" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.

157.10. Доходи або майно неприбуткових організацій, за винятком неприбуткових організацій, визначених у підпунктах "а" і "в" пункту 157.1 цієї статті, не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок, передбачений у пункті 151.1 статті 151 цього розділу, не сплачується.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "в" пункту 157.1, розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законом.

157.11. У разі якщо доходи неприбуткових організацій, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених пунктом 157.5 цієї статті, на кінець першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25 відсотків загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, до суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами першого кварталу року, що настає за звітним, у строки, встановлені для інших платників податку.

Незалежно від положень абзацу першого цього пункту, у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

У підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із абзацом першим цього пункту, а також при визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно з абзацом другим цього пункту сума амортизаційних відрахувань не враховується.

157.12. З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту.

Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством.

Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законодавством.

Перереєстрація такої неприбуткової організації у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.

157.13. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

157.14. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті в частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню), а центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. До порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

157.15. Термін "державні послуги" слід розуміти як будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна "державні послуги" не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені цим Кодексом.

Під терміном "основна діяльність" для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації).

До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, визначеними в підпунктах "в" - "ґ" пункту 157.1 цієї статті, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій. Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком та надають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

157.16. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

 

Коментар:

 

Норми цієї статті застосовуються до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Таким чином, щоб отримати пільгу за цими доходами, необхідно дотримання наступних умов: а) установа чи організація має бути зареєстрована в установленому порядку згідно з вимогами законодавства; б) установа чи організація має бути внесеною органами державної податкової служби до Реєстру неприбуткових організацій та установ (органи ДПІ на місцях практично керуються саме даними цього Реєстру).

Слід також відмітити, що діяльність неприбуткових установ та організацій, які можуть отримати звільнення за ст. 157 ПКУ, має бути не будь-якою, а відповідати встановленим ознакам. Ця діяльність: а) має бути передбаченою законодавством; б) пільги надаються тільки з доходів цих установ та організацій, від діяльності, яка властива їм як неприбутковим. Інакше кажучи, діяльність цих суб'єктів, яка спрямована на отримання прибутку, не дає права на звільнення. Варто також зазначити, що всі ці установи та організації можуть отримувати доходи, але це не є метою їх діяльності.

До числа неприбуткових п. 14.1.121 ПКУ відносить підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством. В той же час ст. 157 ПКУ та згадуваний у цій статті Реєстр вказують лише на установи та організації і не включають до числа суб'єктів підприємства. Таке тлумачення поняття "неприбуткові" підприємства, установи, організації вимагає тлумачення.

Підприємство згідно з визначенням Господарського кодексу України є організаційною формою господарювання, самостійним суб'єктом господарювання, яке може створюватись для здійснення підприємництва (що передбачає отримання прибутку), так і для некомерційної господарської діяльності [ГКУ, ст. 62]. Господарським кодексом України також визначено, що господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність) [ГКУ, ст. 3].

Але варто нагадати, що ст. 5 ПКУ встановлює, що поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу (тобто податкових відносин). У разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами. Звідси можна зробити висновок, що застосування норм і визначень Господарського кодексу України навряд чи має підстави в даному випадку і необхідно керуватись визначенням господарської діяльності, яке дає п. 14.1.36 ПКУ: "діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь - яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами" [ПКУ, п. 14.1.36]. Таким чином, можна зробити висновок, що за господарським законодавством діяльністю, спрямованою на отримання прибутку, є лише підприємницька діяльність, а згідно норм ПКУ - будь-яка господарська діяльність. Такий висновок можна доповнити і тим, що прибуток є похідним поняттям від поняття "доходи", або ж, за висловом російського дослідника Шаталова С. Д., "розрахунковою величиною" по відношенню до доходу.

ПКУ тим часом вживає термін "неприбуткові організації" і дає їх визначення, відзначаючи що їх метою не є отримання прибутку. Господарський кодекс щодо ряду підприємств, установ та організацій вживає термін "некомерційна діяльність" як синонім/аналог терміну "неприбуткова діяльність". Наприклад, крім згаданих вище, цей термін вживається у ст. 414 ГКУ: "У Збройних Силах України може здійснюватися лише некомерційна (неприбуткова) господарська діяльність" [ГКУ, ст. 414].

Термін "меценатство", вжитий у цій статті, в подальшому щодо прибутку підприємств у ПКУ не вживається. Його визначення дається в чинному законодавстві: меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги [Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16 вересня 1997 року N 531/97-ВР // Офіційний вісник України - 1997 р., N 42, стор. 1, код акта 4143/1997 // Відомості Верховної Ради України від 02.12.97 - 1997 р., N 46, стаття 292]. Звідси впливає, що юридичні особи взагалі не можуть виступати в ролі меценатів.

Перелік установ та організацій, яким можуть бути надані звільнення, можна привести тільки з врахуванням положень пп. 14.1.121 та п. 157.1 ПКУ. До їх числа можна віднести органи державної влади та місцевого самоврядування, створені ними установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; благодійні фонди та благодійні організації; кредитні спілки, пенсійні фонди та благодійні організації та ін. (перелік їх дає п. 157.1). Всі вони об'єднані у декілька груп і кожна з цих груп має свої особливості у праві на отримання звільнень від оподаткування.

В зміст даної статті включено ряд понять, які є загальними щодо всіх груп платників податків і здійснюваних ними операцій, і мають спеціальне значення.

а) Під коштами ПКУ згідно п. 14.1.93 розуміє гривню або іноземну валюту.

б) Термін "майно" в ПКУ вживається у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України (згідно п. 14.1.105 ПКУ), який, в свою чергу, визначає у ст. 190 (яка міститься у главі 13 ЦКУ "Речі. Майно"), що "майном як особливим об'єктом вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки".

в) П. 14.1.257 встановлює, що "фінансова допомога - фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі. Безповоротна фінансова допомога - це:

Сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

Сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

Сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

Основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);

Сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги."

г) До числа безоплатно наданих товарів, робіт, послуг п. 14.1.13 ПКУ відносить:

а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.

д) Пасивні доходи - доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті (пп. 14.1.268).

е) Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (пп. 14.1.225).

є) Державні послуги - це будь-які платні послуги, обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна "державні послуги" не включаються податки, збори (обов'язкові платежі), визначені Податковим кодексом України.

ж) Основна діяльність - це діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання реабілітаційних та фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів (дітей-інвалідів), благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації). До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою. До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, визначеними в підпунктах "в" - "ґ" пункту 157.1 (тобто кредитними спілками, пенсійними фондами та ін.), особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

Кабінету Міністрів України надане право вводити тимчасові обмеження на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, якщо такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком та надають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення.

До числа установ та організацій, вказаних у пп. "а" цієї статті, відносяться органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Ці суб'єкти звільняються від оподаткування за доходами, отриманими у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

До числа об'єктів, вказаних у групі "б", відносяться установи та організації, які є благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками. Вони звільняються від оподаткування за доходами, отриманими у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 цієї статті, яка визначає, що у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

Групу "в" установ та організацій утворюють кредитні спілки, пенсійні фонди, створені в порядку, визначеному відповідними законами. Вони звільняються від оподаткування за доходами, отриманими у вигляді:

коштів, які надходять до кредитних спілок або пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом;

доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Групу "г" складають інші, ніж визначені в підпункті "б" пункту 157.1, юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів. Для цих суб'єктів звільняються від оподаткування доходи, отримані у вигляді:

разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Групу неприбуткових організацій, позначених у цій статті літерою "ґ", складають спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів. Для цих платників звільняються доходи, отримані у вигляді:

разових або періодичних внесків засновників і членів;

пасивних доходів;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом (група "д" платників), звільняються від оподаткування доходів, отриманих у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.

Житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (група "е") звільняються від доподаткування доходів, отриманих у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

Професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом (група "є") звільняються від оподаткування за доходами у вигляді: вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Доходи, отримувані неприбутковими установами та організаціями, мають цільове призначення в тому розумінні, що використовуються лише для потреб даної установи чи організації. Вони не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Це положення не стосується неприбуткових установ та організацій, позначених у пунктах "а" і "в" п. 157.1 Кодексу (тобто органів державної влади та місцевого самоврядування, кредитних спілок, пенсійних фондів та ін.).

Доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 ПКУ, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року. При цьому із суми перевищення доходів над витратами цих неприбуткових організацій податок не сплачується.

До числа доходів установ та організацій цієї групи ("а") належать і платні послуги, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Установи та організації мають право на звільнення від доходів, які випливають із їх діяльності як неприбуткових. У двох випадках вони сплачують податок за загальновстановленим порядком:

1) якщо протягом звітного (податкового) року доходи цих установ чи організацій з джерел, які дають право на звільнення, перевищують 25 відсотків від загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року. У цьому випадку така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за загальною ставкою, яка застосовується до суми такого перевищення (при цьому суми амортизаційних відрахувань не враховуються). Внесення цієї суми податку до бюджету здійснюється за результатами першого кварталу року, що настає за звітним, у строки, встановлені для інших платників податку;

2) якщо неприбуткова установа чи організація отримує дохід із інших джерел, ніж передбачені пунктами 157.2 - 157.9 ПКУ, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

П. 157.12 встановлює порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій та їх відокремлених підрозділів. Такі установи та організації звільняються від оподаткування, але таке право на звільнення виникає тільки після занесення їх до Реєстру.

Відносини із реєстрації неприбуткових установ та організацій врегульовано Положенням про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженим наказом ДПАУ від 24 січня 2011 р. N 37 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2011 р. за N 161/18899; опубліковане: Офіційний вісник України від 25.02.2011 - 2011 р., N 12, стор. 157, стаття 541, код акту 54872/2011).

Положенням встановлено, що Реєстр неприбуткових установ та організацій - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації та їх відокремлені підрозділи, визначені підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, доходи яких згідно із статтею 157 розділу III Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток.

Метою ведення Реєстру є забезпечення єдиних принципів ідентифікації неприбуткових установ та організацій, а також їх обліку в органах державної податкової служби; забезпечення центрального органу державної податкової служби інформацією з Реєстру для здійснення контролю за використанням неприбутковими установами та організаціями коштів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями статті 157 розділу III Кодексу; організації суцільного і вибіркового аналізу; взаємодії на єдиних методологічних засадах із базами даних Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної митної служби України, Державної служби статистики України, Фонду державного майна України, інших центральних органів виконавчої влади; надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним органам відповідно до законодавства України.

Створення і ведення Реєстру здійснюються центральним органом державної податкової служби. При включенні неприбуткової установи чи організації до бази Реєстру їй за кодом ЄДРПОУ ставиться ознака неприбуткової установи чи організації, якою є нумерація установ та організацій за окремими групами відповідно до пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу. Присвоєння установам та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції відповідно до такої структури ознаки:

органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (підпункт "а" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу):

(0001) - органи державної влади України;

(0002) - установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

(0003) - органи місцевого самоврядування;

(0004) - установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Відповідно до пункту 157.10 статті 157 розділу III Кодексу доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно із відповідним законом (підпункт "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу):

(0005) - благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності;

(0006) - громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно із відповідним законом;

(0007) - творчі спілки;

(0008) - політичні партії.

Кредитні спілки, пенсійні фонди, створені у порядку, визначеному відповідними законами (підпункт "в" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу):

(0009) - пенсійні фонди;

(0010) - кредитні спілки.

(0011) - інші, ніж визначені в підпункті "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу, юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів (підпункт "г" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

(0012) - спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів (підпункт "ґ" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом (підпункт "д" пункту 157.1 статті 157 Кодексу).

(0014) - науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї, музеї-заповідники (підпункт "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

(0015) - житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (підпункт "е" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

(0016) - професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, утворені в порядку, визначеному законом (підпункт "є" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу).

Включення неприбуткової установи чи організації до Реєстру проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням цих установ, організацій з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості. Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за встановленою формою, а також копії установчих документів. Подані ними дані можуть перевірятися органами податкової служби.

За результатами розгляду заяви, установчих документів органом державної податкової служби за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про: внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру; відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру; присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості. Рішення готується у двох Примірниках, один з яких (перший) надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в органі державної податкової служби.

Реєстр включає такі види відомостей про неприбуткові установи та організації:

ідентифікаційні - найменування та код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ) неприбуткової установи та організації;

довідкові - відомості про місцезнаходження, телефон неприбуткової установи та організації, прізвища, імена та по батькові керівника, головного бухгалтера, засновників,

реєстраційні номери облікової картки платника податків або серії та номери їх паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті);

реєстраційні - відомості про реєстрацію в органах державної влади, про взяття на облік - зняття з обліку в органах державної податкової служби;

економічні - відомості, які характеризують фінансово-економічні показники господарської діяльності неприбуткової установи та організації та справляння податку на прибуток.

Центральний орган державної податкової служби здійснює:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових установ та організацій;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;

виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних органів податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

організацію взаємодії з базами даних Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної митної служби України, Державної служби статистики України, Фонду державного майна України, інших центральних органів виконавчої влади;

розробку нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру.

Регіональні органи державної податкової служби здійснюють:

виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, що надходять з місцевих органів державної податкової служби, контроль достовірності та актуалізація даних, захист, контроль права доступу тощо);

облік неприбуткових установ та організацій, які згідно зі статтею 157 розділу III Кодексу звільняються від сплати податку на прибуток та розташовані на їх території;

передачу змін до Реєстру в центральний орган державної податкової служби;

взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Місцеві органи державної податкової служби здійснюють:

прийом реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодо відповідності установчим документам;

присвоєння установам та організаціям ознаки неприбуткової; внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи та організації до/з Реєстру або присвоєння установі та організації іншої ознаки неприбутковості;

обробку даних реєстраційних заяв та формування файлів для передачі в регіональні органи державної податкової служби;

формування бази даних неприбуткових установ та організацій;

взаємодію з базами даних відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Положенням також визначається порядок внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви та перереєстрації платника податку, а також виключення з реєстру неприбуткової установи чи організації. Зокрема, у разі виникнення змін (доповнень) у даних неприбуткової установи або організації, визначених реєстраційною заявою, така неприбуткова установа або організація зобов'язана в 10-денний строк (після їх виникнення) подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням документи з указаними змінами (доповненнями) та додаткову реєстраційну заяву з позначкою "зміни" або "доповнення". Код ЄДРПОУ неприбуткової установи або організації при внесенні змін (доповнень) до реєстраційної заяви не змінюється.

У разі зміни найменування, місцезнаходження неприбуткової установи або організації чи органу державної податкової служби за основним місцем обліку, присвоєння іншої ознаки неприбутковості неприбутковій установі або організації орган державної податкової служби видає нове рішення про повторне внесення за встановленою формою на підставі звернення неприбуткової установи чи організації та доданим до нього оригіналом попереднього рішення.

Перереєстрація неприбуткових установ та організацій у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової установи та організації. У разі перереєстрації неприбуткова установа або організація зобов'язана в 10-денний строк подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням встановлені документи.

Виключення неприбуткової установи або організації з Реєстру відбувається на підставі рішення органу державної податкової служби у разі порушення неприбутковою установою або організацією норм Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про неприбуткові організації, а також за власним рішенням неприбуткової установи або організації. У разі виключення установи або організації з Реєстру така установа або організація повертає оригінал рішення про внесення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій до органу державної податкової служби. Виключення установи або організації з Реєстру відбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбуткової установи або організації.

Пунктом 157.14 ПКУ визначено, що центральний орган державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті в частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень Податкового кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. До порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за встановленою ставкою. Рішення центрального органу державної податкової служби можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Слід врахувати, що ст. 86 Цивільного кодексу України дозволяє об'єднанням громадян та іншим непідприємницьким товариствам та установам здійснювати таку діяльність, якщо вона сприяє досягненню статутних цілей організації, а те, що використання доходів благодійної організації для здійснення господарської діяльності, що спрямована на виконання статутних цілей або завдань, прямо передбачено статтею 20 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" N 531/97.

Порядок подання звітності та форми податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 31.01.2011 N 56 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 р. за N 192/18930).

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій складається за встановленою формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 31.01.2011 N 56, та подається неприбутковою установою, організацією, їх відокремленими підрозділами за кожний звітний (податковий) період.

Податковий звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року. Оригінал Податкового звіту подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація. Неприбуткові організації мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Податкового звіту надіслати його на адресу відповідного органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Звіт складається з двох частин, перша з яких відображає всі доходи відповідної неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток, а друга наводить розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 статті 157 розділу III Податкового кодексу.