Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азоту оксиди

1329,67

Аміак

249,38

Ангідрид сірчистий

1329,67

Ацетон

498,76

Бенз(о)пірен

1692679,53

Бутилацетат

299,48

Ванадію п'ятиокис

4987,62

Водень хлористий

50,09

Вуглецю окис

50,09

Вуглеводні

75,14

Газоподібні фтористі сполуки

3292,05

Тверді речовини

50,09

Кадмію сполуки

10524,1

Марганець та його сполуки

10524,1

Нікель та його сполуки

53620,18

Озон

1329,67

Ртуть та її сполуки

56363,37

Свинець та його сполуки

56363,37

Сірководень

4273,24

Сірковуглець

2776,95

Спирт н-бутиловий

1329,67

Стирол

9709,52

Фенол

6035,24

Формальдегід

3292,05

Хром та його сполуки

35696,33

 

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

9510,24

II

2178

III

324,52

IV

75,14

 

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

400329,47

0,0001 - 0,001 (включно)

34300,23

Понад 0,001 - 0,01 (включно)

4738,24

Понад 0,01 - 0,1 (включно)

1329,67

Понад 0,1

50,09

 

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,22 гривні за 1 тонну.

243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.

 

Коментар:

 

Відповідно до п. 4 Розділу XIX "Прикінцеві положення" ПКУ Кабінетові Міністрів України надано доручення щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до цього Кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з таких податків і зборів: екологічний податок.

Клас небезпеки хімічної речовини визначають відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки, затвердженого постановою Державного комітету СРСР, зі стандартів від 10.03.76 року N 579 (далі - ГОСТ 12.1.007-76). Згідно з п. 1.1 ГОСТ 12.1.007-76 за ступенем впливу на організм шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки:

1. речовини надзвичайно небезпечні;

2. речовини високонебезпечні;

3. речовини помірно небезпечні;

4. речовини малонебезпечні.

Конкретні показники зазначених вище небезпечних речовин, визначені в наведеній у п. 1.2 ГОСТ 12.1.007-76 таблиці, яка має такий вигляд.

Найменування показника 

Норма для класу небезпеки 

1-го 

2-го 

3-го 

4-го 

Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони, мг/куб. м 

Менше 0,1 

0,1 - 1,0 

1,1 - 10,0 

Більше 10,0 

Середня смертельна доза при введенні до шлунку, мг/кг 

Менше 15 

15 - 150 

151 - 5000 

Більше 5000 

Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру, мг/кг 

Менше 100 

100 - 500 

501 - 2500 

Більше 2500 

Середня смертельна концентрація в повітрі, мг/куб. м 

Менше 500 

500 - 5000 

5001 - 50000 

Більше 50000 

Коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння (КМІО) 

Більше 300 

300 - 30 

29 - 3 

Менше 3 

Зона гострої дії 

Менше 6,0 

6,0 - 18,0 

18,1 - 54,0 

Більше 54,0 

Зона хронічної дії  

Більше 10,0 

10,0 - 5,0 

4,9 - 2,5 

Менше 2,5 

 

Орієнтовані безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населення місць, затверджені наказом МОЗ "Про затвердження Списків гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць" від 15.01.97 N 8.