Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян

1. Керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, службові особи органів опіки та піклування, а також інші особи, яким стало відомо про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи робочих днів подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.

2. Районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах рад, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження відомостей про них зобов'язані подати відповідну інформацію до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, передають її для централізованого обліку до центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей.

4. Порядок здійснення централізованого обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян, та порядок передачі дітей на усиновлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. За невиконання вимог, встановлених у частинах першій - третій цієї статті, подання недостовірних відомостей, а також за дії, пов'язані з приховуванням дитини від усиновлення, керівники закладів, у яких перебувають діти, інші службові особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Коментар:

1. Коментована стаття містить адміністративно-правові норми, в тому числі процедурного характеру, які встановлюють механізм формування даних про дітей, які позбавлені батьківського піклування і можуть бути усиновлені. Порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 р. N 1377.

Облік дітей, які можуть бути усиновленими, може бути багатоступеневим у залежності від виявлення осіб, які б бажали усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування. Він може здійснюватися в межах району, міста, району в місті (первинний облік, умовно облік першого рівня), в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя (регіональний облік, або облік другого рівня) або в межах України (централізований облік, або облік третього рівня).

2. Насамперед, керівники закладів, в яких проживають діти, позбавлені батьківського піклування (пологові будинки, інші заклади охорони здоров'я та ін.), а так само органи опіки та піклування повинні письмово поінформувати про таких дітей служби у справах неповнолітніх районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради (далі - служба у справах неповнолітніх) за місцем походження дитини, а у разі коли місце походження дитини не визначене, - за місцем її проживання. Цей обов'язок повинен бути виконаний у семиденний строк. Він окремо закріплений у низці нормативно-правових актів. Так, напр., будинок дитини забезпечує своєчасне інформування про дітей-сиріт та дітей, які мають правові підстави для усиновлення, органів опіки і піклування за місцем перебування дітей (п. 2.1 Типового положення про будинок дитини, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.98 р. N 123, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.06.98 р. за N 372/2812). Обов'язки служб у справах неповнолітніх у частині виявлення, обліку та передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків, шкіл-інтернатів різних профілів, на усиновлення визначені також п. 1.4 Правил опіки та піклування, затв. наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 р. N 34/166/131/88, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 17.06.99 р. за N 387/3680. Вирішення питань, пов'язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб (п. 10 Типового положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 р. N 1068).

Відповідні служби у справах неповнолітніх заносять дані про дитину, позбавлену батьківського піклування, до книги первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка ведення за формою згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 р. N 1377, а також до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ведення останнього здійснюється згідно із Порядком ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, затв. наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 28.04.2007 р. N 1386, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 05.06.2007 р. за N 582/13849.

3. Якщо протягом місяця після взяття дитини на первинний облік службою у справах дітей за місцем її походження (проживання) не виявилося осіб, які бажають її усиновити або взяти під опіку чи піклування, ця служба за наявності правових підстав для усиновлення складає анкету дитини. Анкета складається також у разі, коли опікун (піклувальник) дає згоду на усиновлення дитини.

Анкета засвідчується начальником (заступником начальника) служби у справах дітей, головою (заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за місцем складення анкети.

До анкети додаються копії свідоцтва про народження дитини, документів, що підтверджують правові підстави для усиновлення, висновок про стан здоров'я, витяг з історії розвитку дитини та фотокартка дитини.

Два примірники анкети з додатками передаються відповідно до Міністерства молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

За наявності у дитини, взятої на первинний облік, братів або сестер у правому верхньому куті першої сторінки анкети проставляється штамп "Має братів (сестер)".

4. Міністерство молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій: на підставі отриманих анкет протягом п'яти робочих днів беруть дітей, які можуть бути усиновлені, на регіональний облік; якщо протягом місяця перебування дитини на регіональному обліку не виявилося осіб, які бажають усиновити або взяти її під опіку чи піклування, передають один примірник анкети, засвідчений Головою (заступником) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини протягом п'яти робочих днів на підставі отриманих анкет бере дітей, які можуть бути усиновлені, на централізований облік. Служба у справах неповнолітніх за місцем перебування (проживання) дитини після закінчення річного строку перебування дитини на первинному обліку протягом семи робочих днів надсилає до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини уточнену інформацію про правовий статус, місце перебування (проживання) дитини і висновок про стан її здоров'я, фізичний та розумовий розвиток.

Формування банку даних про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків; ведення обліку іноземних громадян, які виявили бажання усиновити дитину, перевірка повноти і правильності оформлення поданих ними документів; видання громадянам України та іноземним громадянам, які виявили бажання усиновити дитину, направлення в органи опіки і піклування за місцем проживання дитини; надання органам опіки і піклування дозволу на проведення в установленому порядку усиновлення дитини іноземними громадянами; ведення обліку дітей, усиновлених іноземними громадянами, належать до завдань Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 367 "Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини", якою також затверджено Положення про Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини.

Порядок ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, затв. наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 28.04.2007 р. N 1386, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 05.06.2007 р. за N 582/13849, регулює процедурні відносини, які складаються щодо обліку дітей, які можуть бути усиновлені.

5. Підставами для зняття дитини з обліку як такої, що позбавлена батьківського піклування і може бути усиновлена, є: поновлення батьківських прав; усиновлення; установлення опіки чи піклування, якщо відсутня згода опікуна чи піклувальника на усиновлення дитини; досягнення повноліття; смерть.

6. Особливим є порядок виявлення, повернення в Україну та облік дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, котрі є громадянами України і з різних причин перебувають за межами України. Ці відносини регулюються Порядком повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. N 569, або положеннями міжнародних договорів України.

7. Іншим аспектом усиновлення дітей, які перебувають на обліку, є встановлений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.01.97 р. N 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.97 р. за N 140/1944, Перелік захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.01.2002 р. N 16, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 04.02.2002 р. за N 98/6386). Ними є: злоякісні новоутворення, екстрофія сечового міхура, вроджена відсутність кінцівки(ок) або їх частини, анофтальм, вроджена відсутність вушної раковини, вроджена відсутність, атрезія та стриктура зовнішнього слухового каналу, вроджений множинний артрогрипоз.