Стаття 45. Обмеження прав водокористувачів

У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування або в оренду. 

Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування. 

Право загального водокористування може бути обмежено у порядку, визначеному статтею 47 цього Кодексу.

Коментар:

До частини першої. Коментована стаття дозволяє обмежити права водокористувачів у випадках, коли вони не допустили порушення свої обов'язків, проте виникли обставини, які обумовлюють необхідність обмеження навіть правомірної діяльності, яка впливає на стан водних об'єктів.

Ч. 1 ст. 45 ВК визначені обставини, які можуть служити підставою для обмеження правомірної діяльності водокористувачів. Такими обставинами є: 1) епідемія; 2) епізоотія; 3) інші передбачені законодавством випадки.

Абз. 7 ст. 1 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 епідемію визначено як "масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу". Епізоотія, згідно з абз. 16 п. 2 Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Мінпромполітики від 25.05.99 N 214, становить собою поширення заразних захворювань тварин за відносно короткий проміжок часу на значній території, що характеризується безперервністю епізоотичного процесу.

Як було зазначено вище, законодавець надає право уповноваженим органам (див. ч. 3 статті) обмежити право водокористування також в інших передбачених законодавством випадках.

Необхідно звернути увагу, що ця стаття не поширюється на випадки споживання води з водопроводів, тобто на використання води, яке не становить собою водокористування (використання водних об'єктів) (про розмежування термінів "водокористування" та "використання води" див. коментар до ст. 48 ВК).

До частини другої. Обмеження, про які мова іде в цій частині, стосуються права як загального, так і спеціального водокористування. Щодо обмежень права загального водокористування див. ч. 2 ст. 47 ВК.

Щодо права спеціального водокористування, у випадку виникнення обставин, про які мова іде в цій частині, режим водосховищ чи їх каскаду або окремих водойм визначають комісії по встановленню режиму роботи того чи іншого водного об'єкта (див. ст. 76 та коментар до неї). Цим рішенням визначаються конкретні параметри функціонування цього водного об'єкта. Якщо подальше спеціальне водокористування без корегування його умов не дозволяє забезпечити встановлених рішенням зазначеної комісії умов, то державний орган, який приймав рішення про надання дозволу на спеціальне водокористування, приймає рішення про його обмеження на підставі зазначеної частини коментованої статті.

Частина третьої. Коментована частина визначає органи, які вправі приймати рішення, якими обмежувати права водокористувачів. Цими органами є органи, які надавали дозвіл на здійснення спеціального водокористування: у випадку використання водних об'єктів загальнодержавного значення - Республіканський комітет екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державні управління екології та природних ресурсів в областях, мм. Києві і Севастополі, державні інспекція охорони Чорного і Азовського морів (далі - територіальні органи Мінприроди); у випадку використання об'єктів місцевого значення - Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за погодженням з відповідними територіальними органами Мінприроди (абз. 2 і 3 п. 2 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого ПКМ від 13.03.2002 N 321).

Варто зазначити, що у випадку виникнення надзвичайної ситуації, її загрози чи іншої нестандартної ситуації Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наділена правом надавати доручення керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо вжиття заходів щодо забезпечення екологічної безпеки громадян (абз. 3 п. 5 Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого ПКМ України від 16.02.98 N 174). Предметом такого доручення може служити і обмеження чи зміна умов права спеціального водокористування.