Стаття 51. Користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди

У користування на умовах оренди водні об'єкти (їх частини) місцевого значення та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.

Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється. 

Орендодавцями водних об'єктів (їх частин) місцевого значення є Рада міністрів Автономної Республіки Крим і обласні ради. 

Окремі повноваження щодо надання водних об'єктів (їх частин) місцевого значення в користування Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні ради можуть передавати відповідним органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади.

Орендодавцями водних об'єктів загальнодержавного значення є Кабінет Міністрів України та місцеві державні адміністрації.

Розподіл повноважень щодо передачі водних об'єктів загальнодержавного значення визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Право водокористування на умовах оренди оформляється договором, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі укладення договору обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим такий договір погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а договір, укладений органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим. Договори, що укладаються Кабінетом Міністрів України, не потребують погоджень з іншими органами.

Умови, строки і збір за оренду водних об'єктів (їх частин) визначаються в договорі оренди за згодою сторін.

Водокористувачі, яким водний об'єкт (його частина) надано в оренду, можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому цим Кодексом.

Користування водними об'єктами (їх частинами) на умовах оренди здійснюється відповідно до вимог водного законодавства і регулюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України.

 

Коментар:

 

До частини першої. Аналіз як назви, так і ч. 1 ст. 51 ВК дозволяє стверджувати про те, що в якості об'єкта оренди, передбаченого цієї статтею, розуміється саме водний об'єкт (визначення див. у ст. 1 ВК). В юридичні літературі і в правозастосовчій практиці іноді ототожнюють термін "водний об'єкт" з терміном "земельна ділянка водного фонду". На наш погляд, підстав для такого ототожнення немає. Водний об'єкт - це елемент довкілля, екосистема, що включає в себе і відповідну земельну ділянку, і води, що знаходяться у водному об'єкті.

З іншого боку, оренда водного об'єкта сама по собі не дає права ні на спеціальне водокористування водами із цього водного об'єкта, ні на будь-яке використання дна водойми, що не охоплювалося б правом загального землекористування. Щодо режиму здійснення спеціального водокористування див. ст. ст. 48 - 50 ВК, щодо використання земельних ділянок дна водойм - ст. 86 ВК та коментар до неї.

На даний час обсяг повноважень, який надає орендареві оренда водного об'єкта, законодавством чітко не визначається. Можна впевнено стверджувати лише те, що оренда водного об'єкта зніме додаткові претензії до суб'єкта господарювання, що займається риборозведенням, з боку контролюючих органів, та дозволить йому обмежувати на відповідному водному об'єкті право загального (ч. 4 ст. 47 ВК) та спеціального (ч. 9 коментованої статті) водокористування.

До частин другої - шостої. Щодо поняття водних об'єктів загальнодержавного та місцевого значення див. ст. 5 ВК.

На сьогодні КМУ не здійснив розподілу повноважень щодо передачі водних об'єктів загальнодержавного значення у користування.

До частини сьомої. Договір оренди водного об'єкта має бути укладений в письмовій формі (п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК). Згаданий у ч. 7 ст. 51 ВК договір може бути укладеним в нотаріальній формі лише за бажанням сторін. В жодному чинному законі не вимагається укладати такі договори в нотаріальній формі, що в силу ч. 1 ст. 209 ЦК означає необов'язковість нотаріальної форми договору оренди водного об'єкта.

Істотними умовами договору оренди водного об'єкта є: предмет договору (водний об'єкт певної якості), строк договору, а також всі умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ч. 1 ст. 638 ЦК).

До частини восьмої. Під "збором за оренду" слід розуміти орендну плату. Розміри та порядок сплати цього платежу на сьогодні законодавством не визначені і визначається в договорі сторонами на свій розсуд. Зарахування та розподіл коштів від збору здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

До частини дев'ятої. Щодо режиму здійснення спеціального водокористування див. ст. ст. 48 - 50 ВК.

До частини десятої. Частина регулятивного значення не має.