Стаття 58. Вимоги до якості вод, що використовуються для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення

Для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення використовуються води, якісні характеристики яких відповідають встановленим державним стандартам, нормативам екологічної безпеки водокористування і санітарним нормам.

Водокористувачі мають право вимагати від власника вод (водопостачальника) відомості про якість питної води. 

У разі невідповідності якісних характеристик цих вод встановленим стандартам, нормативам екологічної безпеки водокористування і санітарним нормам їх використання припиняється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 

Коментар:

 

До частини першої. Відносини щодо питного водопостачання регулюються Законом України "Про питну воду та питне водопостачання". Цей Закон, зокрема, містить спеціальний розділ V "Стандартизація та нормування у сфері питної води і питного водопостачання".

У відповідності до положень Закону вимоги до якості питної води встановлені морально застарілим ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования. Контроль за качеством"115, а також Державними санітарними правилами і нормами "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання", затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.12.96 N 383116.

Щодо нормативів "екологічної безпеки водокористування" див. ст. 36 ВК та коментар до неї.

Необхідно звернути увагу і на те, що зазначені нормативи та санітарні норми є критеріями права на екологічну безпеку громадян (абзац 10 ст. 1 ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя", ч. 3 ст. 19 ЗУ "Про основи містобудування"). Порушення цих нормативів дає право громадянам, чиє право на безпечне для життя і здоров'я довкілля порушено, звернутися до суду за захистом свого порушеного права.

До частини другої. Право водокористувачів на отримання екологічної інформації передбачено ст. 50 Конституції України, ст. 4 Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля; п. "е" ч. 1 ст. 9 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"; ст. ст. 9, 22 ЗУ "Про питну воду та питне водопостачання", ст. ст. 32, 33 ЗУ "Про інформацію". Цими ж актами визначається і механізм реалізації цього права шляхом подання т. зв. "інформаційних запитів".

У частині звернення за отриманням зазначеної у ч. 2 ст. 58 ВК інформації до державних органів та органів місцевого самоврядування застосовуються також правила, встановлені Положенням про порядок надання екологічної інформації, затвердженим наказом Мінприроди від 18.12.2003 N 169.

До частини третьої. Щодо правової природи заходів, передбачених коментованою нормою, див. коментар до п. 13 ст. 8 ВК.

Особливості застосування зазначених заходів у випадку, передбаченому коментованою нормою, визначено Інструкцією про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення), затвердженою наказом МОЗ від 14.04.95 N 67.