Стаття 162. Поняття охорони земель

Охорона земель - це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Коментар:

Аналогічне наведеному у коментованій статті визначення (за винятком незначних редакційних відмінностей) міститься й у ст. 1 Закону України "Про охорону земель".

ГОСТ 26640-85 "Охрана природы. Земли. Термины и определения" визначає охорону земель як "комплекс организационно-хозяйственных агрономических, технических, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предотвращению и устранению процессов, ухудшающий состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользования землями".

Регулятивного значення наведена дефініція охорони земель не має.