МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО  

феодальне право міського самоврядування. Термін "Магдебурзьке право" походить від назви німецького міста Магдебурга, де воно виникло ще у XIII ст. Магдебурзьке право встановлювало порядок виборів, функції і повноваження органів міського самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало види покарання за різні злочини тощо.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Магістр 

освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

(ВР України, Закон "Про вищу освіту" від 17.01.2002 N 2984-III)

Майно 

окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

МАЙНОВА ШКОДА 

збитки, заподіяні майну фізичної або юридичної особи внаслідок заподіяння їй шкоди або невиконання укладеного з нею договору.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Майновий пай 

частка майна члена підприємства у пайовому фонді, виражена у грошовій формі та у відсотках розміру пайового фонду.

(КМ України, Постанова КМ "Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки" від 28.02.2001 N 177)

Майновий поручитель 

особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника.

(Державна іпотечна установа, Протокол "Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів" від 11.09.2008 N 31)

МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ 

певне коло суспільно-виробничих відносин з приводу матеріальних благ, які є предметом правового регулювання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАЙНОВІ ПРАВА 

суб'єктивні права учасників правовідносин, які пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також з тими матеріальними вимогами, які виникають з приводу розподілу і обміну майна. Майнові права - права власника, який здійснює право господарського відання майном, а також зобов'язальні права (наприклад на відшкодування шкоди), права авторів на винагороду, спадкові права.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Майново-господарські зобов'язання 

цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Мала архітектурна форма

невелика споруда для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення площею до 30 м2 та висотою до 4 м, яка виконується з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування заглиблених у ґрунт фундаментів.

(Державна служба автомобільних доріг, Наказ "Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування" від 29.09.2005 N 414)

Малі підприємства 

підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

(Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV)

Малозабезпечена сім'я 

сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

(ВР України, Закон "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 N 1768-III)

Малолітня особа 

Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право:

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. 

Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість; 

2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.  

Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.

(ВР України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

МАНДАТ 

(лат. mandatum - доручення)

 1. повноваження, доручення, наказ, документ, що стверджує повноваження певної особи;
 2. документ (у виборчому праві), що стверджує повноваження депутата, надані йому виборцями.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАРЖА 

 

(фр. marge - поле, край) 

термін, який застосовується в банківській, біржовій, страховій, торговій діяльності для позначення різниці між цінами товарів, курсами цінних паперів, процентними ставками та іншими показниками.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАРКЕТИНГ 

 

(від англ. marketing - торгівля, спродаж)

комплексна система заходів по організації управління виробничо-збутовою діяльністю, що грунтується на вивченні ринку з метою максимально можливого задоволення потреб покупців. 

Залежно від ситуації на ринку застосовуються такі види маркетингу: конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, демаркетинг, протидіючий маркетинг, цільовий маркетинг.

Конверсійний маркетинг - застосовується, якщо попит на товар відсутній, незалежно від якості товару. Маркетингова діяльність має бути спрямована на формування попиту.

Стимулюючий маркетинг необхідний, коли попит на товари (наприклад на новий виріб, невідомий покупцям) слабкий або зовсім відсутній. Маркетингова діяльність спрямована на створення попиту або умов для його появи.

Розвиваючий маркетинг застосовується, коли попит потенційний і необхідно зробити його реальним. Для цього слід спрямувати зусилля на підвищення якості товару.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Масова інформація 

публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація.

(ВР України, Закон "Про інформацію" від 02.10.1992 N 2657-XII)

МАСОВІ БЕЗПОРЯДКИ

порушення громадського порядку і безпеки, що перешкоджають органам влади виконувати їхні функції, вчинені більш або менш значним скупченням людей (натовпом).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Масові заворушення 

Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях.

(ВР України, Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 N 2341-III)

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 1. встановлений законом обов'язок фізичної особи або юридичної особи відшкодувати шкоду, заподіяну своїми діями (бездіяльністю) іншим фізичним чи юридичним особам або державі, у визначених порядку і розмірах. Матеріальна відповідальність передбачена Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами;
 2. у цивільних правовідносинах різновид відповідальності, яка полягає у відшкодуванні шкоди, завданої здоров'ю працівника на підприємстві (в установі, організації) при виконанні ним своїх трудових обов'язків. 

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Матеріальна шкода (збитки) 

втрата активів чи недоотримання належних доходів об'єктом контролю та/або державою, що сталися внаслідок порушення законодавства об'єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб.

(ГоловКРУ, МВС, СБУ, Генеральна прокуратура, Наказ "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" від 19.10.2006 N 346/1025/685/53)

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА 

одна з форм матеріального забезпечення робітників, службовців та інших категорій працівників у випадках настання подій, наслідком яких є підвищені витрати. Подають у грошовій або інших формах (путівки до санаторіїв, будинків відпочинку тощо). Матеріальну допомогу виплачують за рахунок коштів соціального страхування (допомога по догляду за дитиною, допомога на поховання, допомога по тимчасовій непрацездатності та інше) та коштів фонду матеріального заохочення (одноразова допомога тощо), передбачених для цієї мети.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАТЕРІАЛЬНЕ ПРАВО 

елемент внутрішньої структури права, що об'єднує правові норми, які встановлюють права і обов'язки суб'єктів права у певній сфері правового регулювання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Матеріальні збитки 

втрати, яких юридична та/або фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням або пошкодженням її речей, а також витрати, які особа здійснила або повинна здійснити для відновлення свого порушеного права. Розмір матеріальних збитків визначається у порядку, встановленому законодавством.

(КМ України, Постанова КМ "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод" від 30.06.2005 N 538)

Матеріальні цінності 

речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.

(Державна митна служба, Наказ "Про затвердження Порядку пропуску на територію Держмитслужби України та до її адміністративних будинків" від 23.04.2010 N 397)

МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА 

працівник, якому довірені за характером виконуваних ним трудових обов'язків підзвітні цінності і на якого на підставі спеціальних постанов або укладеного договору покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну з його вини. В обов'язковому порядку повну матеріальну відповідальність несуть працівники, з якими в установленому порядку укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

"МАТИ-ГЕРОЇНЯ" 

найвищий ступінь відзнаки матерів, а також орден, що ним нагороджують жінок, яким присвоєно це звання.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МАФІЯ 

 

(італ. maf/f/ia) 

специфічна форма організованої злочинності, що виникла на о. Сицилія (Італія). Характеризується тим, що за допомогою насильства, шантажу, підкупу та інших методів примусу використовує можливості політичних, економічних, соціальних структур суспільства у власних злочинних інтересах. Треба розрізняти термін "Мафія" у власному розумінні - як одну з форм організованої злочинності і термін "Мафія" - як синонім організованої злочинності взагалі.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Межа бідності 

рівень доходу, нижче від якого є неможливим задоволення основних потреб.

(Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Держкомстат, Національна академія наук, Наказ "Про затвердження Методики комплексної оцінки бідності" від 05.04.2002 N 171/238/100/149/2нд)

Межа земельної ділянки 

умовна замкнена ламана лінія, що розмежовує земельні ділянки.

(ВР України, Закон "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19.06.2003 N 963-IV)

Межа міста 

зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається проектом планіровки та забудови міста або техніко-економічним обгрунтуванням розвитку міста.

(ВР УРСР, Кодекс земельний "Земельний кодекс України" від 18.12.1990 N 561-XII)

Межі судового розгляду 

Розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред'явленого їм обвинувачення.

В разі необхідності доповнити чи змінити пред'явлене обвинувачення або порушити кримінальну справу по новому обвинуваченню чи щодо нових осіб суд додержується правил, установлених в статтях 276, 277, 278 цього Кодексу.

(Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960)

Меморіальний ордер 

розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

МЕР 

 

(фр. maire, від лат. major - старший) 

особа, яка очолює муніципальний заклад. Глава муніципалітету в ряді країн, наприклад в Англії, США, Франції.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МЕТА ЗЛОЧИНУ 

наслідок, якого прагне досягти особа, вчиняючи злочин. Мета злочину - одна з ознак суб'єктивної сторони злочину. Вона згадується як складова частина суб'єктивної сторони злочину в ряді статей Особливої частини кримінальних кодексів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Мешканці 

власники, співвласники, наймачі, орендарі окремих житлових і нежитлових приміщень будинку, які проживають у будинку.

(Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, Наказ "Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд" від 02.02.2009 N 13)

Мирова угода 

домовленість між боржником та кредитором (групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинення зобов'язання за угодою сторін (прощення боргів).

Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування. (частина перша статті 35 Закону)

(ВР України, Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 N 2343-XII)

Мирова угода сторін 

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову.

(ВР України, Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 N 1618-IV)

МИТНЕ ПРАВО 

 1. самостійна галузь законодавства України, яка представляє собою сукупність нормативно-правових актів, що регулюють відносини щодо економічної охорони державного кордону митними органами шляхом здійснення митного режиму відповідно до встановленого порядку переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів, встановлення та справляння податків та зборів, митного контролю та оформлення, відповідальності за митні правопорушення, спрямованого на реалізацію митної політики України;
 2. Під митим правом розуміють також науку митного права як відповідний розділ юридичної науки;
 3. Митне право - навчальна дисципліна.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

законодавчий акт, що визначає принципи організації митної справи, митного контролю, митного оформлення, порядок переміщення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів, обкладення їх митом, справляння митних зборів тощо. Прийнятий 11 липня 2002 року. Введений в дію з 1 січня 2003 року.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МІГРАЦІЯ 

зміна місця проживання як всередині країни, так і за її межами для тимчасового або постійного проживання (відповідно міграція внутрішня і зовнішня).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

система договірних і звичаєвих норм, загальновизнаних принципів, що являють погоджену волю суб'єктів і регулюють відносини між ними в усіх сферах міжнародного життя, що становлять взаємний інтерес. Джерелами міжнародного права є міжнародні договори, міжнародні правові звичаї, принципи, рішення й резолюції міжнародних організацій, рішення міжнародних судових органів, наукові доктрини.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Міжнародні договори України 

міжнародні договори про надання правової допомоги у цивільних, трудових, сімейних і кримінальних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також інші міжнародні двосторонні або багатосторонні договори за участю України, якими передбачається визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів.

(ВР України, Закон "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" від 29.11.2001 N 2860-III)

МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ 

протиправні діяння, які становлять велику суспільну небезпеку. Перелік міжнародних злочинів наведений у ст. 6 Статуту Нюрнберзького військового трибуналу і включає: злочини проти миру, що складаються з виношування планів підготовки і розв'язання агресивних війн тощо; злочини проти людства; військові злочини; всі інші прирівняні до них протиправні дії {екоцид, біоцид та ін.).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Міліція в Україні 

державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

(ВР УРСР, Закон "Про міліцію" від 20.12.1990 N 565-XII)

МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 

територія, на якій здійснюється виконавче провадження. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МІСЦЕ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ 

останнє постійне місце проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме - місцеперебування його майна (всього або основної частини).

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Місце перебування 

адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік.

(ВР України, Закон "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 N 1382-IV)

Місцеве самоврядування 

право територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

(ВР України, Закон "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ" від 28.06.1996 N 254к/96-ВР)

Місцеве самоврядування в Україні 

гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

(ВР України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 N 280/97-ВР)

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 

фонд ресурсів, зосереджений у розпорядженні органів місцевого самоврядування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

 

Місцеві адміністративні суди 

окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу Президента України.

Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління  (справи адміністративної юрисдикції). 

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

Місцеві господарські суди 

господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності. 

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

Місцеві загальні суди 

районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. 

Місцеві загальні суди розглядають цивільні, адміністративні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. 

(ВР України, Закон "Про судоустрій України" від 07.02.2002 N 3018-III)

 

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

сукупність державних органів, які здійснюють державну діяльність на місцевому рівні. Організація, повноваження й порядок діяльності місцевих органів державної влади визначаються Конституцією та законами України.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Місцеві суди 

Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного підпорядкування), району в місті, декількох районів чи району та міста одночасно, якщо інше не передбачено законом. 

У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться.  

Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв'язку з нововиявленими обставинами цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів. 

У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про адміністративні правопорушення. 

Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здійснює інші повноваження, надані йому законом.

(ВР УРСР, Закон "Про судоустрій" від 05.06.1981 N 2022-X)

Місцезнаходження юридичної особи 

адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

(ВР України, Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

за законодавством України - виправно-трудові та виховно-трудові установи, у яких засуджені відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

вчинення особою одного чи кількох діянь, які становлять два або більше самостійних злочини. Видами множинності злочинів є повторність, сукупність та рецидив злочинів.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МОВА СУДОЧИНСТВА 

конституційний принцип, згідно з яким судочинство, розгляд справ у судах України ведеться українською мовою. В судах, розташованих у місцях компактного проживання громадян іншої національності, можуть використовуватися, поряд з державною, їх національні мови. Учасникам процесу, які не володіють мовою ведення судочинства, забезпечується можливість виступати в судах на рідній мові і користуватися послугами перекладача.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

Моральна шкода 

полягає: 

 1. у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 2. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
 3. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
 4. у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

(Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV)

МОРСЬКЕ ПРАВО 

сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, пов'язані з використанням Світового океану: торговельне та військове мореплавство, риболовство і морський промисел, добування біологічних та мінеральних ресурсів, проведення наукових досліджень тощо. Регулює співробітництво як між державами у Світовому океані, так і між громадянами та організаціями.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МОТИВ ЗЛОЧИНУ 

внутрішнє спонукання особи, яке створило психологічні передумови скоєння злочину.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)

МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

галузь публічного права, норми якого регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування.

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)