Про зміну Конституції (основного закону) Української соціялістичної радянської республіки (04.03.1931)

XII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ ТА ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИХ ДЕПУТАТІВ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 1931 року

Харків

Про зміну Конституції (основного закону) Української соціялістичної радянської республіки

Зважаючи на ліквідацію округ, перехід на двоступневу систему правління і розширення прав місцевих органів влади, а так само на потребу погодити окремі артикули Конституції Української соціялістичної радянської республіки з конституційними змінами законодавства Союзу РСР, XII Всеукраїнський з'їзд рад, потверджуючи нерушимість основ Конституції Української соціялістичної радянської республіки, постановив:

I.

Поробити такі зміни та доповнення в чинній Конституції Української соціялістичної радянської республіки:

1. Арт. 22 ухвалити в такій редакції:

"22. Верховним органом влади Української соціалістичної радянської республіки є Всеукраїнський з'їзд рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.

Всеукраїнський з'їзд рад заслуховує й затверджує звіти про діяльність Робітничо-селянського уряду й дає загальний напрямок роботі Уряду Української соціялістичної радянської республіки в царині політики й народнього господарства.

До виключного відання Всеукраїнського з'їзду рад належить:

а) затвердження, зміна та доповнення Конституції Української соціялістичної радянської республіки;

б) остаточне затвердження Конституції Автономної Молдавської соціялістичної радянської республіки та змін і доповнень тої Конституції;

в) зміна кордонів Української соціялістичної радянської республіки;

г) встановлення кордонів Автономної Молдавської соціялістичної радянської республіки;

ґ) вибори Всеукраїнського центрального виконавчого комітету;

д) вибори делегатів на Всесоюзний з'їзд рад;

е) вибори представників Української соціялістичної радянської республіки до Ради національностей Союзу радянських соціялістичних республік".

2. Арт. 24 ухвалити в такій редакції:

"24. Всеукраїнський з'їзд рад складається з делегатів, обраних Всемолдавським з'їздом рад, районовими з'їздами рад та міськими радами, виділеними як окремі адміністративно-господарські одиниці, з розрахунку: від міських і селищних рад - один делеґат на кожні 10000 виборців, а від сільських - один делеґат на, кожні 50000 людности. Райони, що мають кількість людности меншу від зазначених норм, надсилають по одному делеґату".

3. Арт. 31 ухвалити в такій редакції:

"31. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет право зупиняти, касувати та змінювати постанови Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Ради народніх комісарів Української соціялістичної радянської республіки, а також постанови Всемолдавського з'їзду рад, Всемолдавського центрального виконавчого комітету, районових з'їздів рад, районових виконавчих комітетів та міських рад, виділених як окремі адміністративно-господарські одиниці".

4. Арт. 33 ухвалити в такій редакції:

"33. Президія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету має право зупинити й касувати постанови Ради народніх комісарів і окремих народніх комісаріятів Української соціялістичної радянської республіки, Всемолдавського центрального виконавчого комітету, районових виконавчих комітетів і міських рад, виділених як окремі адміністративно-господарські одиниці".

5. Арт. 42 ухвалити в такій редакції:

"42. Безпосереднє керівництво окремими галузями державного управління Української соціялістичної радянської республіки покладається на Народні комісаріяти:

1) Вишу Раду народнього господарства,

2) Народній комісаріят земельних справ,

3) Народній комісаріят фінансів,

4) Народній комісаріят постачання,

5) Народній комісаріят праці,

6) Народній комісаріят освіти,

7) Народній комісаріят охорони здоров'я,

8) Народній комісаріят соціяльного забезпечення,

9) Народній комісаріят юстиції,

10) Народній комісаріят робітничо-селянської інспекції.

Для завідування окремими галузями народнього господарства за постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету можна утворювати спеціяльні управи з правами народніх комісаріятів".

6. Арт. 44 ухвалити в такій редакції:

"44. Вища рада народнього господарства й народні комісаріяти: земельних справ, постачання, фінансів, праці та робітничо-селянської інспекції Української соціялістичної радянської республіки підлягають Всеукраїнському центральному виконавчому комітетові й Раді народніх комісарів Української соціялістичної радянської республіки та рівночасно у своїй діяльності здійснюють директиви відповідних об'єднаних народніх комісаріятів Союзу радянських соціялістичних республік".

7. У поділі про "Органи місцевої влади" змінити заголовки, подавши їх в такій редакції:

"А. Про районові з'їзди рад".

"Б. Про районові виконавчі комітети".

8. Арт. 49 ухвалити в такій редакції:

"49. Органами радянської влади на місцях є:

а) ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів;

б) районові з'їзди рад та обрані ними виконавчі комітети (виконкоми)".

9. Арт. 51 ухвалити в такій редакції:

"51. Районові з'їзди рад складаються з депутатів, що їх обирають міські, сільські та селищні ради, а так само військові частини Червоної армії та фльоти за нормами, встановленими Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом, і порядком, передбаченим законом про вибори".

10. Арт. 52 ухвалити в такій редакції:

"52. Районові з'їзди рад бувають чергові й надзвичайні. Чергові районові з'їзди рад скликаються раз на рік. Надзвичайні районові з'їзди рад скликаються:

а) на пропозиції Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету;

б) відповідними районовими виконавчими комітетами і з власної ініціятиви і на вимогу рад, які нараховують разом найменш одну третину людности даного району, що має виборчі права".

11. Арт. 53 ухвалити в такій редакції:

"53. Районові виконавчі комітети обираються районовими з'їздами рад і є в період між з'їздами рад, в межах своєї компетенції, вищі органи радянської влади на відповідній території.

Районові виконавчі комітети відповідають перед радоновими з'їздами рад і підлягають Всеукраїнському з'їздові рад, Всеукраїнському центральному виконавчому комітетові та його президії, а так само Раді народніх комісарів Української соціялістичної радянської республіки".

12. Арт. 54 ухвалити в такій редакції:

"54. Для керівництва всією поточною роботою щодо правління відповідною територією і для запровадження до життя постанов та розпоряджень центральної влади районові виконавчі комітети обирають президії, число членів яких визначає Всеукраїнський центральний виконавчий комітет".

13. Арт. 56 ухвалити в такій редакції:

"56. Відповідно до завдань, покладених на районові виконавчі комітети, структуру, порядок їхньої роботи та їх взаємини з Народніми комісаріятами визначається уставами, видаваними Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом.

14. Арт. 57 скасувати.

15. Арт. 58 ухвалити в такій редакції:

"58. Ради депутатів утворюються:

а) міські - у містах; б) селищні - у селищах міського типу, фабрично-заводських, рудневих, залізничих місцевостях - за постановою районового виконавчого комітету або міської ради, виділеної на окрему адміністративно-господарську одиницю; в) сільські - в селах.

Увага. У великих містах - за постановою міської ради, затвердженою Президією Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, можна утворювати міські районові ради".

16 Арт. 64 ухвалити в такій редакції:

"64. Районові з'їзди рад і їхні виконавчі комітети, а також міські ради, виділені як окремі адміністративно-господарські одиниці, здійснюють контролю над діяльністю нижчих місцевих рад.

Постанови районових з'їздів рад можуть касувати і змінювати Всеукраїнський з'їзд рад, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет та його президія, а також у межах, встановлених законом, Рада народніх комісарів Української соціялістичної радянської республіки".

17. Арт. 65 - скасувати.

18. Арт. 77 ухвалити в такій редакції:

"77. Місцеві бюджети розглядають і затверджують місцеві ради, районові з'їзди рад або за належних випадків районові виконавчі комітети під загальною контролею відповідних центральних органів Української соціялістичної радянської республіки".

II.

Цю постанову видано на зміну та доповнення Конституції (основного закону) Української соціялістичної радянської республіки, що її затвердив XI Всеукраїнський з'їзд рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 15 травня 1929 року (Зб. Зак. УСРР 1929 р. N 14. арт. 100 та 1930 р. N 8, арт. 94).

 

Голова XII
Всеукраїнського з'їзду рад

 
Г. Петровський

Секретар XII
Всеукраїнського з'їзду рад

 
М. Василенко