Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР", Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Української РСР 17 червня 1992 року N 2464-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР",

Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Української РСР

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.508 )
 

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2465-XII ( 2465-12 ) від 17.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.509 )
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 - набуває чинності з 01.06.2002 року, ВВР, 2002, N 27-28, ст.180 ) Кодексом N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

 

( Розділ I втратив чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 )
 

II. В Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР:
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 )
 

     1. Статтю 17 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 17. Колегіальний і одноособовий розгляд справ
 

     Кримінальні справи в суді першої інстанції розглядаються колегіально судом у складі трьох суддів.

     У випадках, передбачених цим Кодексом, розгляд справ у суді першої інстанції здійснюється одноособово суддею, який діє від імені суду.

     Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді смертної кари, в суді першої інстанції розглядаються судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.

     Розгляд справ у касаційному порядку здійснюється судами у складі трьох суддів, а в порядку судового нагляду - у складі не менше трьох суддів".
 

     2. Пункт перший статті 32 після слів "військовий трибунал" доповнити словами "суддя, який одноособово розглядає справу".
 

     Доповнити статтю 32 пунктом 5-а такого змісту:
 

     "5-а) "Головуючий" - суддя, який головує при колегіальному розгляді справи або розглядає справу одноособово".
 

     3. Доповнити Кодекс статтею 33-1 такого змісту:
 

     "Стаття 33-1. Одноособовий розгляд суддею справ
 

     Суддя одноособово розглядає справи про злочини, передбачені частинами першими статей 81-84, статтею 85, частиною першою статті 86-2, статтями 87-88, частиною першою статті 89, статтями 90, 91, 95-100, 102-108-1, частинами першими статей 108-2, 108-3, статтею 108-4, частинами першою і другою статті 109, статтями 110-116, 119, 121, частиною першою статті 122, статтями 123, 123-2, 124-139, частинами першою і другою статті 140, частиною першою статті 141, частинами першою і другою статті 143, частинами першими статей 144, 145, статтями 147-149, частинами першими статей 150-151, статтями 152, 153, частинами першою і четвертою статті 154, статтею 154-1, частинами першими статей 155, 155-1, статтею 155-2, частинами першою і другою статті 155-3, статтями 155-4, 155-5, частинами першою і другою статті 155-6, статтями 156-163-1, статтею 165, частиною першою статті 166, статтями 167, 171-173, частиною першою статті 174, частиною першою статті 175, статтями 176-1 - 176-5, частиною першою статті 177, статтями 178-187, 187-2 - 187-5, 188-189-3, частинами першими статей 189-4, 189-5, статтями 190, 191-205-1, частинами першою і другою  статті  206,  статтями  206-1  -  212,  частинами першою,  другою  і  третьою  статті  213,  статтями  213-1,   214, частиною першою статті 215,  статтею  215-2,  частинами  першою  і другою  статті  215-3,  статтями  215-4,  217,  частинами  першими статей 217-1,  218,  статтею  219,  частиною  першою  статті  220, частинами першою і другою статті 220-1, частинами  першими  статей 221,  221-1,  статтями  222,  224-228-1,  частиною  першою  статті 228-2, статтею 228-4, частиною першою статті 228-5,  статтею  229, частинами першими статей  229-2,  229-3,  229-5,  статтями  229-6, 229-7,  229-8,  частиною  першою  статті  229-9,  статтею  229-11, пунктами "а"  статей  232-235,  статтею  237,  пунктами  "а",  "б" статті 238, пунктами  "а",  "в"  статті  239,  пунктами  "а",  "б" статті 240, пунктами  "а",  "в",  "г"  статті  244,  пунктами  "а" статей 245, 245-1, пунктами "а",  "г"  статті  249,  пунктами  "а" статей 250, 251, пунктами "а", "в", "г" статті 252, пунктами  "а", "б", "г" статті 253, пунктом "а" статей 254,  254-1  Кримінального кодексу  Української РСР.

     За згодою обвинуваченого суддя одноособово розглядає справи про злочини, передбачені частинами другою і третьою статті 81, частинами другими статей 82-84, частиною другою статті 86-2, частиною першою статті 101, частинами другими статей 108-2, 108-3, частиною третьою статті 109, частинами першими статей 117, 118, статтею 120, частиною другою статті 122, частиною четвертою статті 123-1, частиною третьою статті 140, частинами другою і третьою статті 141, частинами другими статей 144, 145, 154, 155, 155-1, частиною третьою статті 155-3, частиною другою статті 166, частинами першими статей 169, 170, частинами другими статей 174, 175, 177, частиною третьою статті 206, частиною четвертою статті 213, частиною третьою статті 215-3, частинами другими статей 217-1, 218, частиною третьою статті 220-1, частиною першою статті 223, частинами другими статей 229-3, 229-9, пунктом "в" статті 240, пунктами "а", "в" статті 241, пунктом "а" статті 243, пунктом "д" статті 244, пунктом "в" статті 254-1 Кримінального кодексу Української РСР".
 

     4. Доповнити статтю 57 після частини другої частиною третьою такого змісту:
 

     "Заява про відвід судді, який одноособово розглядає справу, подається у письмовому вигляді не менш як за три дні до судового розгляду справи. Відвід, заявлений судді, який одноособово розглядає справу, вирішується постановою голови районного (міського) народного суду. Коли до складу районного (міського) народного суду обрано одного суддю або коли відвід заявлено голові районного (міського) народного суду, питання про відвід вирішується постановою голови міжрайонного (окружного) суду. В такому ж порядку вирішується питання про відвід, заявлений в судовому засіданні".
 

     У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати частинами четвертою і п'ятою.
 

     5. Частину другу статті 58 доповнити реченням такого змісту: "Якщо справа розглядається суддею одноособово, він одноособово вирішує питання про відвід прокурора".
 

     6. Останнє речення частини другої статті 62 викласти в такій редакції: "Відвід, заявлений під час судового розгляду секретареві судового засідання, перекладачеві, експертові і спеціалістові, вирішується судом або суддею, який одноособово розглядає справу".
 

     7. Частину третю статті 88 доповнити реченням такого змісту: "Коли справа розглядалась суддею одноособово, він одноособово розглядає зауваження на протокол судового засідання".
 

     Частину четверту статті після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     Частину п'яту після слова "суду" доповнити словами "чи постанова судді".
 

     8. В частині першій статті 90 після слова "суду" доповнити словами "постановою судді".
 

     9. Частину шосту статті 93 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     10. Частину другу статті 237 викласти в такій редакції:
 

     "У справах про злочини, за які мірою покарання може бути призначено смертну кару, проводиться розпорядче засідання суду. При цьому незалежно від підстав внесення справи в розпорядче засідання суд вирішує всі питання, віднесені до відання розпорядчого засідання".
 

     11. Назву статті 244 після слова "засіданні" доповнити словами "чи судді одноособово".
 

     Частину першу статті після слова "засіданні" доповнити словами "чи суддя одноособово".
 

     Частину другу статті після слова "ухвалі" доповнити словами "а суддя - в постанові".
 

     12. Назву статті 245 після слова "засіданні" доповнити словами "чи суддею одноособово".
 

     Частину першу статті після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     Частину другу статті після слова "засіданні" доповнити словами "чи суддя одноособово".
 

     13. Доповнити статтю 273 частиною четвертою такого змісту:
 

     "При одноособовому розгляді справи в зазначених у цій статті випадках суддя виносить постанови".
 

     14. Частину першу статті 276 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     Частину четверту цієї статті після слова "суду" доповнити словами "чи постанова судді".
 

     15. Перше речення частини першої статті 278 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову". Друге речення після слова "ухвалу" доповнити словом "(постанову)", а після слова "суд" доповнити словом "(суддя)".
 

     16. Друге речення частини другої статті 280 після слова "суду" доповнити словами "чи постановою судді".
 

     17. Частину другу статті 281 після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".
 

     Частину четверту після слова "ухвала" доповнити словом "(постанова)".
 

     18. Статтю 282 після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".
 

     19. Статтю 283 доповнити частиною другою такого змісту:
 

     "У справах, зазначених у частині другій статті 33-1, суддя з'ясовує у кожного з підсудних, чи погоджується він на розгляд справи суддею одноособово. При незгоді будь-кого з підсудних на розгляд справи суддею одноособово справа розглядається колегіально. Заява підсудного про розгляд справи суддею одноособово чи судом у складі трьох суддів є обов'язковою як для суду, так і для самого підсудного".
 

     20. Частину другу статті 288 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     21. Статтю 292 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     22. Частину третю статті 296 після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".
 

     23. Частину другу статті 299 після слова "суду" доповнити словами "чи постановою судді".
 

     24. Частину п'яту статті 310 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     25. Частину першу статті 312 після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".
 

     26. Статтю 316 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     27. Статтю 317 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     28. Частину першу статті 326 після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".
 

     29. Перше речення частини першої статті 339 викласти в такій редакції: "Вирок підписують усі судді чи один суддя, коли справа розглядалась ним одноособово".
 

     30. Статтю 340 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - окрему постанову".
 

     31. Частину першу статті 346 після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".
 

     32. Пункт перший частини першої статті 348 після слова "народних" доповнити словами "окружних (міжрайонних)".
 

     33. Частину другу статті 351 після слова "суду" доповнити словами "чи постанова судді".
 

     34. В частині першій статті 407 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".
 

     В частині другій цієї статті слова "військовим трибуналом" замінити словами "суддею військового трибуналу".
 

     В частинах п'ятій, шостій, сьомій слова "ухвали", "ухвала", "ухвали" замінити відповідно словами "постанови", "постанова", "постанови".
 

     35. В частині першій статті 407-1 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".
 

     В частині третій цієї статті слово "ухвали" замінити словом "постанови".
 

     36. В частині першій статті 408 слова "суд" і "ухвалу" замінити відповідно словами "суддя районного (міського) народного суду" і "постанову".
 

     В частині другій статті слово "суд" замінити словом "суддя".
 

     В частині третій статті слова "суд" і "ухвалу" замінити відповідно словами "суддя" і "постанову".
 

     37. У статті 408-1 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".
 

     38. У статті 408-2 слова "районним (міським) народним судом" і "ухвала" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду" і "постанова судді".
 

     39. В частині другій статті 409 слова "районним (міським) народним судом" і "військовим трибуналом" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду" і "суддею військового трибуналу".
 

     В частині третій статті слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".
 

     В частині четвертій статті слова "військовий трибунал" замінити словами "суддя військового трибуналу".
 

     40. У статті 409-1 слова "районним (міським) народним судом" і "ухвала суду" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду" і "постанова судді".
 

     41. В частинах першій і другій статті 410 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".
 

     В частинах п'ятій, шостій і сьомій статті слова "ухвалу", "ухвала суду", "ухвали" замінити відповідно словами "постанову", "постанова судді", "постанови".
 

     42. Частину четверту статті 411 викласти в такій редакції:
 

     "Розгляд справи починається доповіддю судді, після чого заслуховуються пояснення осіб, що з'явились в судове засідання, і думка прокурора. Потім суддя виходить до нарадчої кімнати для винесення постанови".
 

     43. В частинах першій і другій статті 411-1 слова "районним (міським) народним судом" замінити словами "суддею районного (міського) народного суду".
 

     В частині третій статті слова "суд" і "судом" замінити відповідно словами "суддя" і "суддею".
 

     Частину четверту статті викласти в такій редакції:
 

     "Після доповіді судді заслуховуються пояснення осіб, викликаних в судове засідання, і думка прокурора, після чого суддя в нарадчій кімнаті виносить постанову".
 

     У частині п'ятій статті слова "ухвала суду" замінити словами "постанова судді".
 

     44. Статтю 413 викласти в такій редакції:
 

     "Коли щодо засудженого є вирок, який не виконано і про який не було відомо суду, що постановив останній за часом вирок, суд за місцем виконання вироку зобов'язаний визначити порядок застосування покарання за всіма вироками відповідно до статті 43 Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ). Це питання вирішується в порядку, передбаченому статтею 411 цього Кодексу: постановою судді районного (міського) народного суду, якщо всі вироки постановлені суддями одноособово; ухвалою районного (міського) народного суду, якщо хоча б один з вироків постановлено районним (міським) народним судом у колегіальному складі; ухвалою обласного, Київського міського суду, якщо хоча б один з вироків постановлено обласним, Київським міським судом".
 

     45. У статті 414 слова "районними (міськими) народними судами", "судом", "суд", "ухвалу", "ухвала суду" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду", "суддею", "суддя", "постанову", "постанова судді".
 

     46. У статті 414-1 слова "районним (міським) народним судом", "судом", "висновок", "суд", "ухвалу", "ухвала суду" замінити відповідно словами "суддею районного (міського) народного суду", "суддею", "думка", "суддя", "постанову", "постанова судді".
 

     47. Перше речення частини першої статті 421 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову". Друге речення цієї частини після слова "ухвала" доповнити словом "(постанова)".
 

     Частину другу після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     Частину третю після слова "ухвалою" доповнити словами "а суддя - постановою".
 

     48. Частину першу статті 422 після слова "суду" доповнити словами "чи постановою судді".
 

     49. Частину першу статті 423 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".
 

     Частину другу статті після слова "ухвала" доповнити словом "(постанова)".
 

     50. Назву і текст статті 424 після слів "ухвали" і "ухвала" доповнити відповідно словами "(постанови)" і "(постанова)".
 

     51. У пунктах другому і третьому частини першої статті 427 слово "судом" замінити словом "суддею".
 

     52. В частині першій статті 430 слова "суд" і "ухвалу" замінити відповідно словами "суддя" і "постанову".
 

     Частину другу статті виключити.
 

     У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати частинами другою і третьою.
 

     В частині другій слова "ухвалі суду чи" виключити.
 

     В частині третій слова "ухвала суду чи" виключити.
 

     53. Частину першу статті 447 після слова "ухвалу" доповнити словами "а суддя - постанову".

 

( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )


 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 червня 1992 року
       N 2464-XII