Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про заставу"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про заставу"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.223 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642) такі зміни і доповнення:
 

     1. Доповнити статтю 4 частиною шостою такого змісту:

     "Предметом застави не можуть бути об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації".
 

     2. Доповнити статтю 11 частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

     "Державне підприємство, за яким майно закріплено на праві повного господарського відання, самостійно здійснює заставу цього майна, за винятком цілісного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, будівель і споруд, застава яких здійснюється з дозволу та на умовах, погоджених з органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном. Відкрите акціонерне товариство, створене у процесі корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній власності, здійснює заставу належного йому майна за погодженням із засновником цього товариства у порядку, передбаченому для державних підприємств.

     З моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства або відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі корпоратизації, застава їх майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації".
 

     3. У статті 21 частину першу після слів "не передбачено договором" доповнити словами "а державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності,- виключно з аукціонів (публічних торгів)".
 

     4. Статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:

     "Якщо при реалізації цілісного майнового комплексу державного підприємства (відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній власності), що є предметом застави, виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог заставодержателя, різниця зараховується до відповідного бюджету".

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 25 лютого 1994 року
      N 4035-XII