Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.178 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.399) такі зміни і доповнення:
 

     1. У преамбулі Закону та у частині другій статті 10, у статті 48, у частині першій статті 49, у частині другій статті 52 слова "Управління охорони вищих посадових осіб України" замінити словами "Управління державної охорони".
 

     2. У назві розділу II та у статтях 1, 12, 13, 14, 15, 16, 43 слова "вислугу років" замінити словами "вислугою

строків служби",  а у статті 17  слова  "вислуги  років"  замінити
словами "вислуги строків служби".

 

     3. Пункт "б" статті 12 викласти в такій редакції:

     "б) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, звільнені зі служби за вислугою строків

служби, за віком,  за станом здоров'я,  у зв'язку  із  скороченням
штатів або  організаційними  заходами  і  які  на  день звільнення
досягли 45-річного віку,  а ті з них,  що є  інвалідами  війни,  -
незалежно від віку, і мають загальний трудовий стаж 25 календарних
років і більше,  з яких не менше 12 календарних років і 6  місяців
становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ".

 

     4. У статті 13:

     у пункті "а" частини першої слова "через хворобу" замінити словами "за станом здоров'я";
 

     пункт "б" частини першої викласти у такій редакції:

     "б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ (пункт "б" статті 12): за загальний трудовий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25 років - один процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)";
 

     пункт "в" частини першої та частину другу після слів "у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "під час проходження служби";
 

     частину другу після слова і цифри "категорії 2" доповнити словами і цифрами "категорій 2 та 3".
 

     5. Статтю 23 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 23. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугою строків служби
 

     В разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугою строків служби (пункт "а" статті 12), пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугою строків служби відповідно до вислуги (пункт "а" статті 13)".
 

     6. У статті 30:
 

     пункт "в" частини четвертої викласти в такій редакції:
 

     "в) батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на пенсію після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами";
 

     частину шосту після слів "курсанти, слухачі" доповнити словами "(крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ)".
 

     7. Частину четверту статті 61 після слів "тримісячної пенсії" доповнити словами "але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати".
 

     8. Частину третю статті 63 викласти в такій редакції:

     "Призначені військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей пенсії перераховуються з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".

 

 Президент України                                Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 4 лютого 1994 року
      N 3946-XII