Про Державний бюджет України на 1994 рік

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про Державний бюджет України на 1994 рік

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.120 )
 

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3899-XII ( 3899-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.121 )
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 272/94-ВР від 02.12.94, ВВР, 1994, N 50, ст.439 N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1994 рік, з урахуванням підсумків його виконання за 10 місяців 1994 року та зміни показників Плану економічного і соціального розвитку України на 1994 рік ( 3886-12 ), по доходах у сумі 350 844 534,4 млн. крб., по видатках - 468 103 556,3 млн. крб. і граничний розмір дефіциту бюджету - 117 259 021,9 млн. карбованців. Національному банку України видати кредит на покриття дефіциту бюджету в сумі 117 259 021,9 млн. карбованців.

( Стаття 1 в редакції Закону N 272/94-ВР від 02.12.94 )
 

     Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 1994 рік по основних видах надходжень у таких сумах:
 

(млн.крб.)
 

     Податок на добавлену вартість                  90 917 424

 

     Податок на доходи підприємств

     і організацій                                  48 000 000
 

     Акцизний збір                                  11 292 507

 

     30 відсотків надходжень коштів

     плати за землю                                    546 729
 

     Прибутковий податок з громадян                 14 157 198

     Державне мито                                     823 207

 

     Надходження від зовнішньоекономічної

     діяльності - разом                              9 190 238

 

у тому числі:
доходи від реалізації валютних коштів по
експортних операціях, що здійснюються
за державним контрактом 5 800 834
 

імпортне мито на товари, що ввозяться
суб'єктами підприємницької діяльності,
та інші доходи 3 389 404
 

     Відрахування на геологорозвідувальні

     роботи                                          3 600 000

 

     Плата за спеціальне використання

     прісних водних ресурсів                            98 123

 

     80 відсотків надходжень коштів від

     приватизації майна державних

     підприємств                                     1 600 142

 

     Мобілізація коштів для фінансування

     структурної перебудови економіки

(25 відсотків амортизаційних відрахувань) 1 117 551
 

     Надходження коштів від продажу

     військового майна                                  23 510
 

 

     Внески підприємств та господарських орга-

     нізацій до Фонду для здійснення заходів

     щодо ліквідації наслідків Чорнобильської

     катастрофи та соціального захисту населення 23 905 796
 

     Надходження відрахувань від перевищення

     поточних доходів над видатками Національ-

     ного банку                                      3 200 000

 

     Внески до бюджету сум перевищення

     фактичного фонду споживання над

     розрахунковим                                     428 358

 

     Надходження коштів від Державного

     комітету по матеріальних резервах              15 000 000

 

     Плата за спеціальне використання

     надр при видобуванні корисних

     копалин                                           169 972

 

     Надходження коштів від здійснення

     додаткових заходів щодо мобілізації

     доходів бюджету                                 3 759 000

 

     Надходження дивідендів (частини прибутку)

     від суб'єктів підприємницької діяльності,

     створених за участю державних підприємств

     і організацій                                     357 858
 

     Збори та інші неподаткові доходи               13 320 000
 

     Надходження до Пенсійного фонду               100 000 000

 

( Стаття 2 в редакції Закону N 272/94-ВР від 02.12.94 )
 

     Стаття 3. Установити в Державному бюджеті України на 1994 рік уточнені асигнування на здійснення таких заходів:
 

(млн.крб.)
 

Соціальний захист населення - разом                 23 360 370
 

           з них:
     пільгові кредити індивідуальним
     сільським забудовникам                             95 000

 

     компенсація додаткових затрат, пов'язаних

     з лібералізацією цін на будівництво житла,

     здійснюване підрядними організаціями для

     житлово-будівельних кооперативів та інди-

     відуальних забудовників, а також вартості

     будматеріалів для сільських забудовників 366 840
 

     соціальне забезпечення                         15 479 120
 

           у тому числі:
     - пенсії військовослужбовцям та особам
       начальницького і рядового складу органів
       внутрішніх справ                              7 800 000
 

     - перерахування до Пенсійного фонду на
       виплати пенсій військовослужбовцям
       рядового, сержантського і старшинського
       складу строкової служби та їх сім'ям          2 417 000
 

     - перерахування до Фонду соціального
       захисту інвалідів                             3 400 000
 

     - утримання будинків-інтернатів та інших
       установ соціального забезпечення              1 862 120

 

     фінансування заходів, пов'язаних із

     здійсненням державного регулювання цін 7 419 410
 

у тому числі на:
газ 7 000 000
тверде паливо 7 600
здешевлення вартості будівництва житла
молодіжними житловими комплексами 280 000
 

       житлово-комунальне господарство
       (централізовані видатки, республіканське
       господарство)                                    11 310
 

       послуги міського автомобільного транспорту      120 500

 

     Фінансування соціально-культурних закладів

     і установ - разом                              33 909 713,8

 

у тому числі:
освіти 17 482 000
культури 8 382 676
охорони здоров'я 6 600 000
фізичної культури та молодіжних заходів 945 037,8
 

з них:
створення матеріально-технічної бази
для підготовки спортсменів до XVII
зимових (1994 р.) та XXVI літніх
(1996 р.) Олімпійських ігор 72 786
 

відомчих закладів соціально-культурної сфери 500 000
 

     Фінансування науки                              7 016 632
 

 

     Державні капітальні вкладення у розвиток

     галузей і структурну перебудову економіки 17 176 000
 

       з них на розвиток агропромислового
       комплексу                                     7 500 000
 

     Народне господарство - разом                  155 130 171,6
 

             з них:
     - бюджетні позички                              9 000 000
          з них на капітальні вкладення              6 384 400
 

     - фінансування геологорозвідувальних робіт      3 600 000
 

     - фінансування геологорозвідувальних робіт
       на розвідування золота                        1 000 000
 

     - фінансування заходів щодо конверсії
       підприємств оборонного комплексу і
       створення нових видів цивільної продукції     5 000 000
 

     - фінансування Національної космічної
       програми                                      1 100 000
 

     - фінансування Національної програми
       досліджень і використання ресурсів
       Азово-Чорноморського басейну, інших
       районів Світового океану                        800 000

     - створення потужностей по переробці
       брухту і відходів дорогоцінних металів          613 805
 

     - землевпорядкування, протиепізоотичні
       заходи, експлуатація та утримання
       зрошувальних систем, ветеринарної
       мережі та інші витрати системи
       агропромислового комплексу                    1 923 536
 

     - проведення земельної реформи                     25 250
 

     - часткове відшкодування вартості
       племінної худоби                                900 000
 

     - відшкодування витрат по оплаті сортових
       надбавок на елітне насіння                    1 000 000
 

     - рекультивація та докорінне поліпшення
       земель                                          116 845
 

     - ведення лісового господарства,
       охорона і захист лісів                        1 250 000
 

     - фінансова допомога і часткова сплата
       відсотків з виданих кредитів:
 

           підприємцям                                 120 000
           селянським (фермерським) господарствам      300 000
           колективним сільськогосподарським
           підприємствам                                24 400
 

     - надання позички заготівельним і переробним
       підприємствам та організаціям для заготівлі
       сільгосппродукції за державним контрактом    79 000 000
 

       із вказаної суми підлягає поверненню в
       1994 році до Державного бюджету України     -17 000 000
 

     - забезпечення державних резервів              15 000 000

     - компенсація різниці в цінах по вугіллю       29 000 000
 

     - фінансування участі Держкомнафтогазу
       в розвитку Західно-Сибірського нафто-
       газового комплексу                            1 500 000
 

     - фінансування згідно з Указом Президента
       України "Про невідкладні заходи щодо
       фінансово-кредитного забезпечення держав-
       них продовольчих ресурсів 1994-1995 рр." і
       Постановою Верховної Ради України "Про по-
       долання кризового стану в агропромисловому
       комплексі"                                    4 000 000
 

     - фінансування будівництва нафтопере-
       валочного комплексу в м. Одесі                  718 200
 

     - експлуатаційні витрати на утримання
       Чорнобильської АЕС                              280 362
 

     - інші                                          5 050 073,6
 

 

     Фінансування житлово-комунального та

     шляхового господарства - разом                  1 331 620
 

              у тому числі:
 

     - капітальний ремонт житлового фонду               76 420

     - благоустрій міст і селищ міського типу            2 200

     - ремонт та утримання шляхів                    1 253 000
 

     Реставрація пам'яток архітектури                  120 000
 

     Охорона навколишнього природного середовища     1 688 000

 

     Заходи, пов'язані з поверненням кримсько-

     татарського, німецького та інших депорто-

     ваних народів                                   1 356 699
          з них капітальні вкладення                 1 016 699
 

     Фінансування оборони - разом                   21 976 000

 

у тому числі:
Міністерство оборони 19 000 000
з них на будівництво житла 1 000 000
Національна гвардія 700 000
Прикордонні війська 2 100 000
Штаби і війська цивільної оборони 176 000
 

     Фінансування будівництва житла для військо-

     вослужбовців за рахунок коштів від продажу

     військового майна                                 833 112

 

     Фінансування заходів щодо ліквідації

     стратегічних озброєнь                           1 000 000

 

     Правоохоронні, митні органи, податкова

     служба - разом                                 17 151 500

 

у тому числі:
Служба безпеки 1 912 300
 

органи Міністерства внутрішніх справ 8 836 000
 

установи і підприємства Міністерства
внутрішніх справ по виконанню покарань 1 958 000
 

Головне управління урядового зв'язку 501 000
 

додаткові витрати, пов'язані з реалі-
зацією Державної програми боротьби із
злочинністю 1 500 000
 

Управління державної охорони 85 000
 

митні органи 659 200
 

місцеві державні податкові інспекції 1 700 000
 

     Утримання органів законодавчої, виконавчої

     та судової влади - разом                        4 236 827

 

у тому числі:
законодавчої влади 720 260,6
виконавчої влади 2 923 410,6
судової влади 593 155,8
 

     Прокуратура                                       482 500

 

     Фінансування заходів, визначених Національною

     програмою поліпшення безпеки, гігієни праці

     та виробничого середовища                          42 212

 

     Придбання обладнання для виробництва цінних

     паперів та документів суворого обліку              83 500

 

     Відшкодування коштів на завершення будівництва

     об'єктів соціально-культурного призначення на

     селі                                            1 500 000

 

     Фінансування будівництва пускових енергетичних

     об'єктів атомних електростанцій                 1 920 000

 

     Будівництво потужностей по виготовленню

     власної валюти                                    319 002

 

     Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична

     діяльність - разом                             14 000 000

 

у тому числі:
витрати, пов'язані з утриманням установ
за кордоном, та сплата внесків до між-
народних організацій 14 000 000
 

     Фінансування робіт по спорудженню будинків

     для посольств і представництв                     930 787
 

     Інші видатки                                    4 300 000

 

з них:
проведення виборів 3 020 000
 

Резервний фонд Кабінету Міністрів України 3 500 000
 

     Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків

     Чорнобильської катастрофи та соціальним

     захистом населення                             23 905 796

 

     Видатки по обслуговуванню зовнішнього

     боргу                                           8 500 000
 

     Видатки Пенсійного фонду                      100 000 000

 

     Погашення заборгованості Національному

     банку                                           5 000 000

 

     Фінансування заходів, передбачених

     Державною програмою протидії зловживанню

     наркотичними засобами та їх незаконному

     обігу                                             150 043

 

     Витрати на викуп Державної цільової без-

     процентної позики 1990 р., державної

     внутрішньої виграшної позики 1982 р.,

     державних казначейських зобов'язань

     колишнього СРСР і сертифікатів Ощадного

     банку СРСР                                      2 000 000

 

( Стаття 3 в редакції Закону N 272/94-ВР від 02.12.94 )
 

     Стаття 4. Затвердити на 1994 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

      

      Податок на добавлену вартість                20
 

      Надходження акцизного збору                  20
 

      Податок на доходи підприємств і

      організацій  загальнодержавної

      власності, включаючи орендні,

      засновані на базі цієї власності,

      підприємств з іноземними інвестиціями,

      іноземних юридичних осіб, що здійснюють

      діяльність через постійні представництва,

      доходи від банківської і страхової

      діяльності                                   50
 

      Надходження прибуткового податку з

      громадян                                     50

 

( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 272/94-ВР від 02.12.94 )

     Установити, що в 1994 році до бюджету Автономної Республіки Крим зараховуються в повному обсязі всі податки, збори і обов'язкові платежі, що надходять на території Автономної Республіки Крим. На фінансування загальнодержавних видатків до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим передаються кошти у сумі 5 481 855,3 млн. карбованців. ( Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом N 272/94-ВР від 02.12.94 )
 

( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 272/94-ВР від 02.12.94 )
 

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 272/94-ВР від 02.12.94 )
 

     Стаття 7. Установити, що додаткові витрати відповідно до рішень, що приймаються Верховною Радою Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими та місцевими Радами народних депутатів усіх інших рівнів, можуть здійснюватись тільки за умови вишукання ними додаткових фінансових ресурсів відповідних регіонів.
 

     Стаття 8. Включити до складу Державного бюджету України бюджет Пенсійного фонду України. Кабінету Міністрів України затвердити Положення про Пенсійний фонд та джерела його утримання.
 

     Стаття 9. Установити, що у 1994 році до складу доходів Державного бюджету України зараховується:

     а) виручка від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих митними органами, а також суми, одержані від реалізації товарів та інших предметів, що зберігались під митним контролем, власник яких не знайшовся у встановлений нормативними актами термін.

     Одержані кошти спрямовуються на утримання та розвиток митної служби.

     Конфіскована іноземна валюта зараховується на валютний рахунок Міністерства фінансів України;

     б) доходи, одержані Міністерством зовнішніх економічних зв'язків від аукціонного продажу квот на експорт товарів, після покриття витрат, пов'язаних з проведенням аукціону;

     в) кошти, що надходять на рахунки Міністерства зовнішніх економічних зв'язків у іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та у національній валюті за видачу експортних та імпортних ліцензій;

     г) консульські збори, що отримуються в іноземній валюті, з наступним спрямуванням їх на розвиток системи Міністерства закордонних справ у сумах, передбачених у плані надходжень та платежів України у вільно конвертованій валюті на 1994 рік.
 

     Стаття 10. Установити, що в 1994 році 80 відсотків надходження коштів від приватизації майна державних підприємств спрямовується до бюджету, з яких:

     - 30 відсотків зараховується до державного бюджету на фінансування витрат Пенсійного фонду на виплату пенсій;

     - 50 відсотків надходження коштів від приватизації майна підприємств загальнодержавної власності спрямовується до державного бюджету на фінансування структурної перебудови економіки;

     - 50 відсотків коштів від приватизації майна підприємств комунальної власності зараховується до місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів.
 

     Стаття 11. Залучити у 1994 році до Державного бюджету України для фінансування структурної перебудови базових галузей народного господарства 25 відсотків амортизаційних відрахувань державних підприємств і організацій усіх видів діяльності, включаючи орендні підприємства, засновані на державній формі власності, крім сільськогосподарських підприємств і організацій та підприємств Державного комітету України по геології та використанню надр.
 

     Стаття 12. Установити, що в 1994 році розмежування частини загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів між обласним бюджетом та бюджетами міст обласного підпорядкування визначається відповідно до пункту 2 статті 12 Закону України "Про бюджетну систему Української РСР" ( 512-12 ).
 

     Стаття 13. Кабінету Міністрів України здійснювати фінансування видатків в межах фактичних надходжень до Державного бюджету України.
 

     Стаття 14. Зупинити на 1994 рік дію законодавчих актів України та нормативних актів Президента України і Кабінету Міністрів України в частині надання за рахунок бюджету кредитів та пільг по банківських кредитах, за винятком обслуговування кредитів, наданих до 1 березня 1994 року, а також надання пільгових довгострокових державних кредитів індивідуальним забудовникам і членам житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які потребують відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов.

( Стаття 14 в редакції Закону N 272/94-ВР від 02.12.94 )
 

     Стаття 15. Установити, що в тих випадках, коли суб'єкти законодавчої ініціативи та інші суб'єкти права вносять до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України пропозиції про надання пільг щодо оподаткування підприємств, організацій або виділення додаткових асигнувань з бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків державного бюджету.
 

     Стаття 16. Установити, що установи банків виконують доручення підприємств, установ і організацій у такій черговості:

     а) платежі на невідкладні потреби, які включають заробітну плату, допомогу в разі тимчасової непрацездатності, по вагітності і пологах, на народження дитини, на поховання;

     б) платіжні доручення на внески до бюджету сум податків, зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, а також розпорядження державних податкових інспекцій про безспірне стягнення не внесених у строк платежів та сум фінансових санкцій по них;

     в) інші платежі, в тому числі за безспірним стягненням та безакцептним списанням коштів, мають здійснюватись в порядку календарної черговості.

( Стаття 16 в редакції Закону N 272/94-ВР від 02.12.94 )

 

( Стаття 17 втратила чинність на підставі Закону N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )
 

     Стаття 18. Внески підприємств і господарських організацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення провадяться у порядку та розмірах, установлених на 1992 рік.

     Підприємства (об'єднання) і організації Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих, де інваліди становлять більш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих в основному виробництві, звільняються у 1994 році від сплати внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

     Фінансування витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, здійснюється в межах надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
 

     Стаття 19. Обов'язкові внески підприємств і господарських організацій до Фонду сприяння зайнятості населення провадяться у порядку і розмірах, установлених у 1992 році. Відрахування до цього Фонду з місцевих бюджетів здійснюються за розмірами, що визначаються самостійно відповідними Радами народних депутатів.
 

     Стаття 20. Збільшити ставки земельного податку, встановлені Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) з урахуванням їх збільшення у 1993 році у 5 разів.
 

     Стаття 21. Встановити ставку податку з юридичних осіб - власників транспортних засобів іноземного виробництва, придбаних за вільно конвертовану валюту, у розмірі 2,4 мінімальної заробітної плати з кожної кінської сили потужності двигуна або в розмірі 3,5 мінімальної заробітної плати з кожного кіловата потужності двигуна.

     Від сплати податку звільняються підприємства автомобільного транспорту загального користування та інші підприємства, транспортні засоби яких зайняті на перевезенні пасажирів, підприємства, які володіють автомобілями спеціального призначення, технологічними транспортними засобами.

     Одержані кошти спрямовуються на фінансування соціальних потреб малозабезпечених верств населення.
 

( Статтю 22 виключено на підставі Закону N 272/94-ВР від 02.12.94 )
 

     Стаття 23. Установити, що пільги щодо прибуткового податку учасникам бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) надаються в межах п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів за кожний повний місяць.
 

     Стаття 24. Надати право податковим органам за наслідками документальних перевірок безпосередньо застосовувати до резидентів, які порушують терміни, передбачені статтями 1 і 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 17-93 "Про здійснення розрахунків у іноземній валюті", стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 1,0 відсотка від суми неодержаної валютної виручки в іноземній валюті, перерахованої за поточним (обмінним) курсом Національного банку України на день нарахування пені.
 

     Стаття 25. У разі заниження платниками сум податку або іншого обов'язкового платежу до бюджету, виявлених податковими органами в ході перевірок, з них стягуються суми донарахованих платежів і штрафних санкцій у розмірах, передбачених чинним законодавством України, збільшених на суму, виходячи з облікової ставки Національного банку України, що застосовується на день стягнення, за весь період ненадходження податку і сум санкцій до бюджету.
 

     Стаття 26. Установити, що в 1994 році нарахування податку на доходи суб'єктів підприємницької діяльності провадиться в порядку, передбаченому Законом України від 21 лютого 1992 року "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ).
 

     Стаття 27. Внести до Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ) такі зміни:

     I. У пункті 1 статті 4 слова і цифри "за ставкою 18 процентів" замінити словами і цифрами "за ставкою 22 проценти".

     II. Статтю 5 викласти в такій редакції:

     "Стаття 5. Пільги щодо податку

     1. Звільняються від сплати податку:

     а) підприємства громадських організацій інвалідів, де інваліди становлять більш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих в основному виробництві.

     Оподатковуваний доход інших підприємств, які використовують працю інвалідів, зменшується на суму заробітної плати, сплаченої своїм працівникам-інвалідам;

     б) підприємства - з доходу, одержаного від виробництва сільськогосподарської продукції, за винятком продукції квітково-декоративного рослинництва та звіроводства;

     в) заклади освіти, культури і спорту, діяльність яких частково фінансується з державного бюджету;

     г) доходи у вигляді процентів по кредитах, наданих іноземними юридичними особами Уряду України, Національному банку України, а також дивіденди (проценти), одержані від державних облігацій та інших державних цінних паперів.

     2. Оподатковуваний доход, обчислений відповідно до статті 3 цього Закону, зменшується на:

     а) суму доходу, одержаного підприємствами від реалізації виготовлених ними протезно-ортопедичних виробів і спеціальних технічних пристосувань для інвалідів, тифло-технічних засобів, друкування і озвучування книг, журналів, підручників та іншої літератури для інвалідів по зору, а також виготовленого нестандартного обладнання, технологічної оснастки для навчально-виробничих підприємств товариства інвалідів;

     б) суму доходу, одержаного від реалізації продукції, виготовленої лікувально-трудовими майстернями, підсобними підприємствами при психіатричних лікарнях і протитуберкульозних закладах, будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, виховно-трудовими колоніями для неповнолітніх, лікувально-трудовими профілакторіями;

     в) суму в розмірі 35 відсотків доходу підприємств пенітенціарних закладів;

     г) суму доходу, перерахованого будинкам-інтернатам для престарілих та інвалідів, школам-інтернатам, а також підприємствам, установам, організаціям культури, народної освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури і спорту, фізкультурно-спортивним товариствам і дитячим громадським організаціям, але не більше 2 процентів оподатковуваного доходу, який визначається відповідно до пункту 1 статті 3 цього Закону.

     3. Іноземний учасник спільного підприємства, включаючи банки і страхові організації, створеного на території України з участю іноземних інвесторів, який відповідно до міжнародної угоди України має право на повне або часткове звільнення від оподатковування доходу, що належить йому в порядку розподілу доходу, подає заяву про зниження або скасування податку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України. У разі подання заяви після переведення доходу за кордон вона повинна бути подана протягом року від дня переведення. Заяви, подані після закінчення року, до розгляду не приймаються.

     4. Іноземна юридична особа, яка має відповідно до міжнародної угоди України право на повне або часткове звільнення від податку з доходів із джерел в Україні, не пов'язаних з діяльністю в Україні, реалізує це право в порядку, передбаченому в пункті 3 цієї статті.

     5. Склад пільг щодо оподаткування і розміри ставок податку можуть уточнюватися Верховною Радою України при затвердженні бюджету на наступний рік за поданням Кабінету Міністрів України.

     Місцеві Ради народних депутатів можуть надавати додаткові пільги щодо податку на доходи, які зараховуються до місцевих бюджетів.

     Порядок сплати, ставки податку і пільги щодо оподаткування доходів підприємств і організацій не можуть змінюватися іншими законодавчими актами, крім випадків, передбачених зазначеним Законом".

     III. У статті 7:

     пункт 2 викласти в такій редакції:

     "2. Платники податку на доходи, крім іноземних юридичних осіб, протягом кварталу самостійно провадять авансові внески податку до бюджету у розмірах, передбачених прогнозними розрахунками фінансових результатів господарської діяльності на рік, але не менше розміру фактично нарахованого податку за попередній квартал. До платників податку, які допустили заниження авансових платежів, податковими органами застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі суми заниженого платежу по кожному терміну сплати.

     Авансові внески податку до бюджету провадяться не пізніше 15 і 28 числа кожного місяця в розмірі 1/6 частини квартальної розрахункової суми.

     За клопотанням платника, що сплачує незначну суму податку, податковий орган за місцезнаходженням платника може встановити строк сплати до бюджету 20 числа кожного місяця в розмірі 1/3 квартальної розрахункової суми податку.

     Платник із сезонним циклом виробничого процесу визначає суму авансових внесків протягом року за прогнозними розрахунками фінансових результатів господарської діяльності.

     Розмір авансових внесків визначається та повідомляється платником податковим інспекціям до настання першого терміну платежу в кварталі.

     Після закінчення першого кварталу, півріччя, 9 місяців і року платник обчислює за наростаючим підсумком з початку року суму податку виходячи з фактично одержаного ним доходу, який підлягає оподаткуванню".

     Пункт 3 виключити.

     У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6, 7 вважати відповідно пунктами 3, 4, 5, 6.

     IV. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

     "Доходи від банківської і страхової діяльності, обчислені відповідно до статей 10 і 11 цього Закону, оподатковуються за ставкою 55 відсотків, крім доходу у межах 10 відсотків, які спрямовані на створення матеріально-технічної бази по впровадженню електронних платежів".

     V. Статтю 13 виключити.
 

     Стаття 28. Установити, що у 1994 році:

     а) податок на добавлену вартість включається в ціну (тариф) товарів (робіт, послуг), включаючи імпортні, за ставкою у розмірі 28 відсотків до оподатковуваного обороту, який не включає податок на добавлену вартість;

     б) від податку на добавлену вартість звільняється експорт за межі митних кордонів України товарів (робіт, послуг) та запроваджується справляння митними органами України податку на добавлену вартість з імпортних товарів (включаючи ті, що реекспортуються) за ставкою 28 відсотків та акцизного збору за діючими ставками одночасно із справлянням митних зборів та мита. Об'єктом оподаткування є митна вартість імпортних товарів з урахуванням фактично оплачених сум митних зборів та мита (а по підакцизних товарах - з урахуванням і сум акцизного збору), ввезених для власних та виробничих потреб, для реалізації у вільному обігу, а також реекспортованих товарів (продукції), імпортованих тимчасово та на правах комісії. При подальшому продажу імпортних товарів об'єктом оподаткування є різниця між цінами їх реалізації та митною вартістю із врахуванням сум митних зборів, мита, податку на добавлену вартість і акцизного збору;

     в) не обкладається податком на добавлену вартість майно державних підприємств, що приватизуються;

     г) від податку на добавлену вартість звільняються:

     - підприємства (об'єднання) і організації Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих на товари та послуги, що реалізуються ними;

     - послуги аптечних установ щодо реалізації медикаментів і виробів медичного призначення;

     - роботи лісогосподарських підприємств по створенню, охороні та захисту лісу;

     д) ставка податку на добавлену вартість зменшується на 50 відсотків з послуг по доставці газет і журналів.

     Визнати такими, що втратили чинність:

( Абзац втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 )

     Декрет Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1992 року N 6-92 "Про оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.33, N 49, ст.458);

     абзац перший пункту 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 18-93 "Про забезпечення сільського господарства імпортною продукцією для проведення весняних польових робіт" в частині звільнення від обкладання податком на добавлену вартість бартерних операцій (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.187).

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 1 лютого 1994 року
          N 3898-XII