ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.06.2011

м. Київ

N 172

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2011 р. за N 722/19460

Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву

Відповідно до статті 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 7 та 59 Закону України "Про Національний банк України", підпункту 159.2.1 пункту 159.2 та підпункту 159.4.1 пункту 159.4 статті 159 розділу III Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу щодо відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 13.09.2010 N 424 "Про затвердження Порядку формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за N 998/18293.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва та використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Генерального департаменту банківського нагляду Ткаченка О. О. та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
01.06.2011 N 172

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2011 р. за N 722/19460

 

 

 

 

 

 

Порядок відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву

1. Цей Порядок встановлює правила відшкодування (списання) банками України згідно з пунктами 159.2 та 159.4 статті 159 розділу III Податкового кодексу України за рахунок створеного страхового резерву (далі - резерв) заборгованості, яка визначена безнадійною відповідно до методики, установленої Національним банком України.

2. Банк визначає заборгованість за активними банківськими операціями як безнадійну (далі - безнадійна заборгованість) залежно від виду операції, а саме:

за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) та коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, уключаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії - відповідно до методики, установленої Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (зі змінами);

за операціями з цінними паперами - відповідно до методики, установленої Положенням про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.02.2007 N 31, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 189/13456 (зі змінами);

за дебіторською заборгованістю - відповідно до методики, установленої Положенням про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 N 505, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2003 за N 1/7322 (зі змінами).

3. Банк має право відшкодувати (списати) за рахунок резерву заборгованість, яка визначена безнадійною відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, зазначених у пункті 2 цього Порядку, за умови, що за такою заборгованістю (крім заборгованості за активними банківськими операціями з пов'язаними особами1, дебіторської заборгованості за господарською діяльністю та розрахунками з працівниками банку) є прострочений платіж за основним боргом та/або нарахованими процентами, та/або комісіями більше 180 днів.

____________
1 Визначається відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк у разі відшкодування (списання) за рахунок резерву безнадійної заборгованості за основним боргом одночасно відшкодовує (списує) за рахунок резерву нараховані проценти та комісії за такою заборгованістю.

4. Банк відшкодовує (списує) за рахунок резерву безнадійну заборгованість за активними банківськими операціями з пов'язаними особами, уключаючи нараховані за ними проценти та комісії, безнадійну дебіторську заборгованість за господарською діяльністю та розрахунками з працівниками банку тільки за умови їх відповідності хоча б одній з ознак безнадійної заборгованості, визначених податковим законодавством України.

5. Рішення про відшкодування (списання) за рахунок резерву безнадійної заборгованості за основним боргом та нарахованих процентів та/або комісій приймається виконавчим органом банку (правлінням або радою директорів банку).

6. Банк відображає в бухгалтерському обліку відшкодування (списання) за рахунок резерву безнадійної заборгованості відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку.

7. Відшкодування (списання) за рахунок резерву безнадійної заборгованості не є підставою для припинення вимог банку до позичальника/контрагента.

Банк зобов'язаний продовжувати роботу щодо відшкодування списаної за рахунок резерву безнадійної заборгованості.

  

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко