ДК 293-02 - Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів (ДКССН)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 17 червня 2002 р. N 293 

 

 

 

 

Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів

 

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів (далі - Класифікатор) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування соціально-економічної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до статті 27 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

Класифікатор розроблено для забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного громадянина, законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів, диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення нормативів, наукового обґрунтування норм споживання, гласності та громадського контролю при їх визначенні та застосуванні.

Об'єктами класифікації є державні соціальні стандарти і нормативи у сферах:

доходів населення;

соціального обслуговування;

житлово-комунального обслуговування;

транспортного обслуговування та зв'язку;

охорони здоров'я;

забезпечення навчальними закладами;

обслуговування закладами культури;

обслуговування закладами фізичної культури та спорту;

побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування;

соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей.

Метою встановлення державних соціальних стандартів та нормативів є визначення механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України, визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсах для їх реалізації, визначення та обґрунтування розмірів потреби в коштах Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист та утримання соціальної сфери.

На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних соціальних гарантій: мінімального розміру заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, розмірів державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.

Структурно Класифікатор складається з кодів та назви класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, груп, підгруп).

Загальний код складається з кодів:

розділу - окремої сфери застосування державних соціальних стандартів та нормативів;

підрозділу - окремого соціального стандарту або нормативу;

групи та підгрупи - деталізації соціального стандарту або нормативу.

Абетка кодів розділів складається: з цифр від 1 до 10; кодів підрозділів - від 1 до цифр, обумовлених переліком соціальних стандартів і нормативів; кодів груп та підгруп - від 1 до цифр, обумовлених необхідною деталізацією соціальних стандартів і нормативів в межах підрозділу.

Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці:

Класифікаційне угруповання 

Код 

Найменування стандартів і нормативів 

Розділ  

Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури 

Підрозділ 

7.1 

Перелік безоплатних послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури 

Група 

7.1.1 

Перелік безоплатних послуг користувачам бібліотек 

Підгрупа 

7.1.1.1 

- отримання повної інформації про склад бібліотечних фондів через систему каталогів і інших форм бібліотечного інформування 

 

У додатку до Класифікатора визначені центральні та місцеві органи виконавчої влади, які відповідають за розробку, впровадження та проведення моніторингу державних соціальних стандартів і нормативів згідно з цим Класифікатором.

Підготовку змін та доповнень до Класифікатора здійснює Міністерство праці та соціальної політики України відповідно до пропозицій, поданих центральними органами виконавчої влади і погоджених з зацікавленими органами центральної виконавчої влади та сторонами соціального партнерства.

ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАТОРА

1. Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення

Базовим державним соціальним стандартом у сфері доходів населення є прожитковий мінімум. На його основі визначаються розміри мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розміри державної соціальної допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, розміри інших видів соціальних виплат. Прожитковий мінімум застосовується також для загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення державних соціальних програм.

Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років; дітей віком від 6 до 18 років; працездатних осіб; осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум за поданням Кабінету Міністрів України щорічно затверджується Верховною Радою України до початку розгляду Державного бюджету України і періодично переглядається відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з уточненням показників Державного бюджету України.

2. Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування

Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування встановлюються для визначення переліку соціальних послуг, які можуть надаватися громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, безпритульним, самотнім, іншим соціально незахищеним громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Для якісного обслуговування одиноких громадян похилого віку та інвалідів в будинках-інтернатах, дитячих будинках-інтернатах, психоневрологічних інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, інших закладах, що діють у складі управлінь праці та соціального захисту населення, встановлені норми харчування і забезпечення медикаментами, норми строку носки одягу та взуття, користування твердим інвентарем та норми миючих і обробляючих засобів.

Для соціального захисту та якісного обслуговування безпритульних дітей у притулках для неповнолітніх, службах у справах неповнолітніх встановлені норми харчування, одягу, білизни, взуття та предметів особистої гігієни, користування м'яким інвентарем і обладнанням, миючих і обробляючих засобів.

3. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування

Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування забезпечать:

єдиний підхід до визначення норм споживання житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян та соціальний захист громадян, які потребують підтримки держави;

визначення соціальної гарантії житлово-комунальних послуг, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло;

граничну норму оплати послуг з утриманням житла, житлово-комунальних послуг, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює реалізацію конституційних прав громадян.

4. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв'язку

Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв'язку спрямовані на забезпечення гарантованими та якісними послугами, що надаються суб'єктами підприємництва, які мають ліцензію (дозвіл) на право надання цих послуг у відповідності до чинного законодавства при обслуговуванні населення на умовах загального і пільгового користування ними.

Нормативи забезпечення транспортом загального користування гарантують здійснення перевезень пасажирів із забезпеченням якісного їх обслуговування з моменту придбання квитка на проїзд до завершення поїздки при мінімальних витратах часу на оформлення проїзних документів.

З метою підвищення якості обслуговування та безпеки учасників дорожнього руху визначені норми обладнання доріг зупинками та сервісними пунктами.

Соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами зв'язку передбачають розвиток і оптимальне розміщення мережі останніх з врахуванням норм забезпечення населення відповідними послугами.

Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв'язку базуються на рівноправності для різних груп населення, в залежності від попиту.

5. Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я визначають обсяг гарантованого рівня медичної допомоги, яка надається безоплатно всім громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

Державні соціальні нормативи спрямовані на забезпечення якісною і ефективною медичною допомогою населення України, доступності та рівноправності при її отриманні, визначають обсяги і види профілактичних, діагностичних, лікувальних заходів при наданні медичної допомоги дитячому і дорослому населенню, критерії якості результату лікування. Ці нормативи визначають рівень забезпеченості дитячого і дорослого населення стаціонарними ліжками за профілями медичної допомоги, медикаментами в закладах охорони здоров'я, в т. ч. пільговим забезпеченням окремих категорій населення лікарськими засобами, харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, санаторно-курортним лікуванням.

6. Державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами

Державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами спрямовані на якісне надання послуг у цій сфері. Для всіх громадян України держава гарантує право на освіту.

Пріоритетами державної політики в освіті є: особистісна орієнтація освіти; розвиток системи неперервної освіти та освіти впродовж життя; створення рівних можливостей для дітей і молоді в здобутті якісної освіти; доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; створення умов для ефективної професійної діяльності, підтримки працездатності та збереження здоров'я педагогічних, науково-педагогічних працівників, підвищення їхнього соціального статусу.

Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів та інших осіб, незалежно від форм навчання і типів навчальних закладів.

Освітня мережа підпорядкована задоволенню широкого діапазону індивідуально-освітніх потреб кожної людини.

7. Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури

Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури - це встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами норми і нормативи, що визначають мінімально достатню кількість закладів для забезпечення потреб людини у культурних послугах.

Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури забезпечать:

визначення соціальної гарантії громадян України на задоволення культурно-інформаційних та дозвіллєвих потреб, вільний розвиток особистості;

єдиний підхід до визначення норм забезпеченості населення закладами культури;

визначення видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на утримання культурної сфери і соціальний захист працівників;

гарантований мінімум послуг, що надаються закладами культури безоплатно;

встановлення показників якості надання культурних послуг.

8. Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту

Держава гарантує усім громадянам країни право на фізичне виховання і фізичний розвиток, на що спрямовані державні соціальні норми і нормативи у цій сфері.

Основними пріоритетами у сфері обслуговування закладами фізичної культури і спорту є:

створення сприятливих умов та достатньої забезпеченості населення закладами та послугами фізичної культури і спорту;

забезпечення доступності послуг, які надаються населенню організаціями фізкультурно-спортивного спрямування (закладами фізичної культури і спорту) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами;

забезпечення діапазону безоплатних послуг у сфері фізичної культури і спорту для задоволення індивідуальних потреб кожної людини.

Державні соціальні норми і нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної культури і спорту, як мінімальні показники необхідного матеріально-технічного, фінансового, кадрового та іншого необхідного забезпечення, визначаються державою для задоволення прав громадян України в безоплатних та платних фізкультурно-оздоровчих послугах, послугах щодо занять спортом незалежно від походження, соціального і майнового стану, статі, освіти, роду і характеру занять, місця проживання та інших можливих обставин, а також дітям різних вікових груп та різних здібностей, в тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям-інвалідам.

При визначенні рівня соціальних норм і нормативів в коштах за основу береться певний рівень, але не нижче прожиткового мінімуму.

Державні соціальні норми і нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної культури і спорту повинні систематично переглядатись по мірі покращання соціально-економічного розвитку держави. Їх числові значення і розміри визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту з урахуванням відомчих особливостей їх впровадження та застосування.

На основі державних соціальних норм і нормативів у сфері обслуговування закладами фізичної культури і спорту проводяться: розрахунки витрат коштів при формуванні бюджету галузі, місцевих бюджетів; щорічний моніторинг рівня галузевих стандартів в коштах, на базі яких визначаються рівні гарантій держави у сфері фізичної культури і спорту.

9. Державні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування

Державні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування спрямовані на забезпечення гарантованими та якісними послугами, що надаються населенню у цій сфері.

Державна соціальна політика у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування проводиться з метою:

визначення потреб населення в послугах побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування;

визначення достатності площі торговельних залів, підсобних приміщень і загальнотоварних складів, підприємств громадського харчування та приміщень для відвідувачів на підприємствах побутового обслуговування населення;

забезпечення місцями у закладах громадського харчування;

забезпечення якості надання усіх послуг та безпеки товарів і послуг підприємств громадського харчування.

Основними принципами нормативів є досягнення своєчасності, доступності та рівноправності для усіх громадян в залежності від потреби.

10. Державні соціальні стандарти і нормативи здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей

Державні соціальні стандарти і нормативи здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей встановлюються для визначення переліку видів соціальних послуг закладами та установами, що проводять соціальну роботу з дітьми, молоддю, різними категоріями сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити в них, з метою сприяння соціальному розвиткові дітей, молоді і соціальному ставленню сімей.

Впровадження державних соціальних стандартів і нормативів у цій сфері дасть можливість суттєво підвищити ефективність діяльності центрів соціальних служб для молоді як спеціальних закладів, що уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей.

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І НОРМАТИВІВ

Код 

Найменування стандартів і нормативів 

1

Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення

1.1 

Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць на одну особу 

1.2 

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років 

1.3 

Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років 

1.4 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб 

1.5 

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 

2

Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування

2.1 

Соціальні послуги, які надаються закладами соціального обслуговування 

2.1.1 

- житлово-комунальні послуги 

2.1.2 

- соціально-побутові послуги 

2.1.3 

- психологічні послуги 

2.1.4 

- соціально-педагогічні послуги 

2.1.5 

- медико-соціальні та соціально-реабілітаційні послуги 

2.1.6 

- соціально-економічні послуги 

2.1.7 

- юридичні послуги 

2.1.8 

- інформаційні послуги 

2.2 

Норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у державних і комунальних закладах соціального обслуговування 

2.3 

Норми видачі та строки використання одягу, взуття і м'якого інвентарю в будинках-інтернатах для осіб похилого віку, інвалідів та дітей, які перебувають на утриманні держави 

2.4 

Норми витрат миючих і обробляючих засобів для прання та додаткової обробки білизни в закладах системи соціального захисту 

2.5 

Соціальні нормативи послуг, які надаються притулком для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх 

2.5.1 

Нормативи організації діяльності притулку для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх 

2.5.1.1 

- норматив наповнюваності груп у притулку 

2.5.1.2 

- норматив співвідношення вихованців і вихователів у притулку 

2.5.1.3 

- санітарні норми улаштування, обладнання, утримання притулку для неповнолітніх 

2.5.2 

Штатні нормативи керівних і педагогічних працівників, медичного та обслуговуючого персоналу притулку для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх 

2.5.3 

Нормативи соціальних послуг у притулку для неповнолітніх 

2.5.3.1 

- норми харчування вихованців притулку для неповнолітніх 

2.5.4 

Нормативи матеріального забезпечення 

2.5.4.1 

- норми забезпечення одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни 

2.5.4.2 

- нормативи оснащення притулку для неповнолітніх м'яким інвентарем і обладнанням 

2.6 

Соціальні нормативи послуг, які надаються центром соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх служби у справах неповнолітніх 

2.6.1 

Нормативи організації діяльності центру соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх служби у справах неповнолітніх 

2.6.1.1 

- норматив наповнюваності груп у центрі соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 

2.6.1.2 

- санітарні норми улаштування, обладнання, утримання центру соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 

2.6.2 

Штатні нормативи керівних і педагогічних працівників, медичного та обслуговуючого персоналу центру соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх служби у справах неповнолітніх 

2.6.3 

Нормативи соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 

2.6.3.1 

- створення житлово-побутових умов 

2.6.3.2 

- норми харчування вихованців центру соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 

2.6.3.3 

- організація навчально-виховної та психолого-реабілітаційної роботи у центрі соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх 

2.6.4 

Нормативи матеріального забезпечення 

2.6.4.1 

- норми забезпечення одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни 

2.6.4.2 

- нормативи оснащення центру соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх м'яким інвентарем і обладнанням 

3

Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування

3.1 

Гранична норма оплати послуг з утримання житла, житлово-комунальних послуг залежно від отримуваного доходу 

3.1.1 

- норма оплати послуг, встановлена у відсотках до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в межах норм споживання 

3.1.2 

- норми оплати постачання природного або скрапленого газу, встановлені у відсотках до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в межах норм споживання 

3.2 

Соціальна норма житла та нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії малозабезпеченим громадянам 

3.2.1 

- граничний розмір витрат громадян на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива залежно від доходу 

3.2.2 

- норма загальної площі на кожного пільговика, який проживає в житловому приміщенні (одноквартирному будинку) 

3.2.3 

- норма загальної площі для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі 

3.2.4 

- норматив споживання холодної та гарячої води для господарсько-питних потреб в розрахунку на одну особу 

3.2.5 

- норматив споживання теплової енергії для опалення житла в розрахунку на 1 кв. метр опалювальної площі 

3.2.6 

- норматив споживання природного або скрапленого газу для користувачів газових плит та газових колонок в розрахунку на одну особу 

3.2.7 

- норматив споживання природного газу для опалення житла в розрахунку на один квадратний метр опалювальної площі (в разі відсутності лічильника газу) 

3.3 

Показники якості надання житлово-комунальних послуг 

3.3.1 

- безперебійне цілодобове водопостачання протягом року 

3.3.2 

- забезпечення температури повітря в житлових приміщеннях на рівні не нижче ніж +18 градусів по Цельсію 

3.3.3 

- безперебійне цілодобове постачання природного газу протягом року (при умові повної сплати споживачами) 

4

Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв'язку

4.1 

Норми забезпечення транспортом загального користування 

4.1.1 

- кількість пасажирів, що приходиться на 1 кв. м вільної площі салону автобусу в часи "пік" і в період спаду пасажиропотоків на міських і приміських маршрутах 

4.1.2 

- забезпеченість сільського населення автобусним сполученням з містами та доставки школярів до навчальних закладів 

4.1.3 

- норми пропускної здатності станцій і вестибюлів метрополітену 

4.1.4 

- норми забезпечення міським електротранспортом 

4.1.5 

- кількість легкових таксі, що приходяться на 1000 жителів міст 

4.1.6 

- кількість стоянок таксі залежно від категорії міст 

4.2  

Показники якості транспортного обслуговування на автомобільному транспорті 

4.2.1 

- виконання запланованої кількості рейсів у всіх видах автобусного сполучення 

4.2.2 

- середні витрати часу населення на транспортну поїздку за категоріями міст 

4.2.3 

- середні витрати часу перебування пасажира в черзі при покупці квитка на автостанції 

4.3 

Показники якості транспортного обслуговування на залізничному транспорті 

4.3.1 

- забезпечення продажу проїзних документів через систему "Експрес" 

4.3.2 

- забезпеченість пасажирських поїздів комфортабельними вагонами та відповідними типами вагонів в залежності від попиту населення і схеми поїздів 

4.3.3 

- дотримання санітарно-технічних норм в залах очікування вокзалів та поїздах 

4.3.4 

- перелік та умови надання послуг пасажирам на вокзалах та в поїздах 

4.3.5 

- виконання графіку руху пасажирських поїздів 

4.4 

Норми забезпечення населення послугами зв'язку 

4.4.1 

- норми забезпечення населення послугами голосової телефонії 

4.4.2 

- норми забезпечення населення послугами телефонного зв'язку 

4.4.3 

- норми забезпечення населення послугами телеграфного і телексного зв'язку 

4.4.4 

- норми забезпечення населення послугами передавання даних 

4.4.5 

- норми забезпечення населення послугами факсимільного зв'язку 

4.4.6 

- норми забезпечення населення додатковими послугами (електронна пошта, голосова пошта, доступ до бази даних та (або) обробка даних) 

4.4.7 

- норми забезпечення населення послугами поштового зв'язку 

5

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я

5.1 

Норматив забезпечення певної території мережею закладів охорони здоров'я 

5.2 

Норматив обсягу гарантованого рівня медичної допомоги, яка надається безоплатно всім громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я 

5.3 

Нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур 

5.3.1 

- норматив надання діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур в амбулаторно-поліклінічних умовах 

5.3.2 

- норматив надання діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур в стаціонарних умовах 

5.4 

Показники якості надання медичної допомоги 

5.5 

Нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами 

5.5.1 

- перелік груп населення, яким у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів відпускаються лікарські засоби та вироби медичного призначення безоплатно або на пільгових умовах 

5.5.2 

- перелік груп захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби та вироби медичного призначення відпускаються безоплатно або на пільгових умовах (за рецептами лікарів) 

5.5.3 

- перелік категорій населення, яким безоплатно або на пільгових умовах відпускаються спеціальні медичні засоби 

5.5.4 

- перелік категорій захворювань, за яким відпускаються спеціальні медичні засоби 

5.6 

Нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою 

5.6.1 

- норматив забезпечення населення стаціонарними лікарняними ліжками за профілями допомоги (число ліжок на 10 тис. населення) 

5.7 

Нормативи забезпечення медикаментами державних і комунальних закладів охорони здоров'я 

5.7.1 

- перелік (формуляр) лікарських засобів та виробів медичного призначення для багатопрофільних лікарняних закладів 

5.7.2 

- перелік (формуляр) лікарських засобів та виробів медичного призначення для однопрофільних лікарняних закладів 

5.7.3 

- перелік (формуляр) лікарських засобів та виробів медичного призначення для спеціалізованих лікарняних закладів 

5.7.4 

- перелік (формуляр) лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікарняних закладів особливого типу 

5.7.5 

- перелік (формуляр) лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги 

5.8 

Нормативи санаторно-курортного забезпечення 

5.8.1 

- норматив санаторно-курортного забезпечення хворих на туберкульоз 

5.8.2 

- норматив санаторно-курортного забезпечення дітей з різними видами захворювань 

5.9 

Нормативи забезпечення харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров'я (середньодобові набори продуктів) 

5.9.1 

- для санаторно-профілактичних закладів (санаторії різного профілю) 

5.9.2 

- для загальних відділень лікарень, у тому числі дитячих 

5.9.3 

- для онкологічних лікарень і відділень, у тому числі дитячих 

5.9.4 

- для нефрологічних відділень, у тому числі дитячих 

5.9.5 

- для гастроентерологічних відділень, у тому числі дитячих 

5.9.6 

- для ендокринологічних відділень, у тому числі дитячих 

5.9.7 

- для опікових відділень, у тому числі дитячих 

5.9.8 

- для відділень інтенсивної терапії, у тому числі дитячих 

5.9.9 

- для психіатричних лікарень, у тому числі дитячих 

5.9.10 

- для будинків дитини 

5.9.11 

- норматив харчування донорів після крово-, плазмодачі 

6

Державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами

6.1 

Послуги, що надаються державними і комунальними навчальними закладами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної та вищої освіти 

6.1.1 

Послуги, що надаються державними і комунальними дошкільними навчальними закладами 

6.1.1.1 

- здобуття дітьми дошкільної освіти 

6.1.1.2 

- утримання дітей у дошкільних навчальних закладах 

6.1.1.3 

- соціально-педагогічний патронат сім'ї 

6.1.1.4 

- соціальна адаптація дітей щодо продовження освіти 

6.1.1.5 

- збереження та зміцнення здоров'я дітей 

6.1.1.6 

- корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей та лікувально-відновлювальна робота 

6.1.1.7 

- здійснення безоплатного медичного обслуговування 

6.1.2 

Послуги, що надаються державними і комунальними загальноосвітніми навчальними закладами 

6.1.2.1 

- здобуття учнями загальної середньої освіти за різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом 

6.1.2.2 

- утримання дітей у групах продовженого дня 

6.1.2.3 

- організація "груп здоров'я" 

6.1.2.4 

- організація відпочинку і дозвілля учнів 

6.1.2.5 

- організація і проведення оздоровлення учнів 

6.1.2.6 

- організація і проведення учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт, конкурсів фахової майстерності 

6.1.2.7 

- проведення навчальних екскурсій, навчальної практики 

6.1.2.8 

- користування навчальною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами 

6.1.2.9 

- надання психологічної допомоги 

6.1.2.10 

- бібліотечно-інформаційна, культурно-просвітницька діяльність 

6.1.2.11 

- організація харчування 

6.1.3 

Послуги, що надаються державними і комунальними професійно-технічними навчальними закладами 

6.1.3.1 

- первинна підготовка кваліфікованих робітників 

6.1.3.2 

- перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників 

6.1.3.3 

- здійснення виробничої практики 

6.1.3.4 

- надання повної загальної середньої освіти 

6.1.3.5 

- організація харчування та побутового обслуговування учнів 

6.1.3.6 

- проведення навчальних екскурсій 

6.1.3.7 

- організація відпочинку і дозвілля учнів 

6.1.3.8 

- матеріальне забезпечення в період навчання 

6.1.3.9 

- бібліотечно-інформаційна, культурно-просвітницька діяльність 

6.1.3.10 

- здійснення професійного навчання незайнятого населення за замовленням служби зайнятості 

6.1.4 

Послуги, що надаються державними і комунальними позашкільними навчальними закладами 

6.1.4.1 

- здобуття позашкільної освіти 

6.1.4.2 

- проведення організаційно-масової роботи у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та інших формах, передбачених статутом 

6.1.4.3 

- задоволення потреб у професійній орієнтації 

6.1.4.4 

- розвиток творчих здібностей вихованців, учнів, слухачів 

6.1.4.5 

- психолого-педагогічна підтримка дитини та сім'ї 

6.1.4.6 

- організація змістовного дозвілля 

6.1.4.7 

- проведення оздоровлення дітей 

6.1.4.8 

- бібліотечно-інформаційна, культурно-просвітницька діяльність 

6.1.4.9 

- організація і проведення відпочинку вихованців, учнів і слухачів 

6.1.5 

Послуги, що надаються державними і комунальними вищими навчальними закладами 

6.1.5.1 

- здобуття вищої освіти за різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, шляхом поєднання цих форм, екстернатом 

6.1.5.2 

- післядипломна освіта 

6.1.5.3 

- підготовка і перепідготовка спеціалістів за замовленнями служби зайнятості населення 

6.1.5.4 

- підготовка аспірантів і докторантів 

6.1.5.5 

- довузівська підготовка 

6.1.5.6 

- організація і проведення відпочинку і дозвілля студентів 

6.1.5.7 

- бібліотечно-інформаційна, культурно-просвітницька діяльність 

6.1.5.8 

- організація і проведення олімпіад, виставок, спортивних змагань тощо 

6.2 

Нормативи наповнюваності класів, груп у навчальних закладах 

6.2.1 

Нормативи наповнюваності груп у дошкільних навчальних закладах 

6.2.1.1 

- наповнюваність груп у дошкільному навчальному закладі 

6.2.1.2 

- наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах компенсуючого типу 

6.2.1.3 

- наповнюваність дошкільних відділень у загальноосвітніх школах-інтернатах 

6.2.1.4 

- наповнюваність дошкільних відділень у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

6.2.1.5 

- наповнюваність дошкільних груп у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) 

6.2.2 

Нормативи наповнюваності класів, груп у загальноосвітніх навчальних закладах 

6.2.2.1 

- наповнюваність класів у загальноосвітніх навчальних закладах 

6.2.2.2 

- наповнюваність груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах 

6.2.2.3 

- наповнюваність класів та виховних груп для дітей шкільного віку у загальноосвітніх школах-інтернатах 

6.2.2.4 

- наповнюваність класів та виховних груп у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

6.2.2.5 

- наповнюваність класів та виховних груп у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) 

6.2.2.6 

- наповнюваність груп (класів) шкіл соціальної реабілітації 

6.2.2.7 

- наповнюваність класів та виховних груп у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) 

6.2.2.8 

- наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах 

6.2.2.9 

- порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів 

6.2.2.10 

- наповнюваність груп при проведенні занять з лікувальної фізкультури у загальноосвітніх навчальних закладах 

6.2.3 

Нормативи наповнюваності груп у професійно-технічних навчальних закладах 

6.2.3.1 

- наповнюваність навчальних груп при проведенні занять з теоретичної підготовки 

6.2.3.2 

- поділ груп на підгрупи під час вивчення загально-технічних і спеціальних дисциплін 

6.2.3.3 

- наповнюваність груп при проведенні виробничого навчання 

6.2.4 

Нормативи наповнюваності гуртків, груп та інших творчих об'єднань у позашкільних навчальних закладах 

6.2.4.1 

- наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів 

6.2.5 

Нормативи наповнюваності груп та співвідношення чисельності студентів і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації 

6.2.5.1 

Нормативи наповнюваності академічних груп та співвідношення чисельності студентів і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації 

6.2.5.2 

- співвідношення чисельності студентів і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації 

6.2.5.3 

- наповнюваність груп при проведенні практичних, лабораторних та семінарських занять 

6.3 

Норми пільгового забезпечення учнів і студентів 

6.3.1 

Нормативи соціального і матеріального забезпечення учнів і студентів 

6.3.1.1 

- організація безплатного харчування учнів та студентів згідно з чинним законодавством у загальноосвітніх навчальних закладах, у професійно-технічних та вищих навчальних закладах 

6.3.1.2 

- порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському, приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України 

6.3.1.3 

- пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у вищих навчальних закладах 

6.3.1.4 

- надання стипендій 

6.3.1.5 

- забезпечення пільгових умов для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту у відповідності із чинним законодавством 

6.3.1.6 

- обов'язкове державне страхування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до досягнення ними 18-річного віку 

6.3.1.7 

- працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після закінчення навчання в державних та комунальних навчальних закладах 

6.3.2 

Норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у навчальних закладах 

6.3.2.1 

- норми харчування у дитячих будинках усіх типів, загальноосвітніх школах-інтернатах усіх типів (крім шкіл-інтернатів, у яких встановлені більш високі норми харчування), інтернатах при загальноосвітніх навчальних закладах, загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації 

6.3.2.2 

- норми харчування дітей у дошкільних закладах 

6.3.2.3 

- норми харчування в училищах фізичної культури, оздоровчих та санаторних таборах; 

6.3.2.4 

- грошове забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, при працевлаштуванні 

6.3.2.5 

- норми забезпечення одягом, взуттям і м'яким інвентарем вихованців дитячих будинків усіх типів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у школах-інтернатах усіх типів, загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації, вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації 

6.3.2.6 

- перелік одягу, взуття, м'якого інвентарю і обладнання та обладнання, що видаються вихованцям дитячих будинків усіх типів, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають у школах-інтернатах усіх типів, у професійно-технічних училищах, у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, у загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації при їх працевлаштуванні 

6.3.2.7 

- норми забезпечення одягом, взуттям, м'яким інвентарем вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів усіх рівнів, дитячих будинків (крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) 

7

Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури

7.1 

Перелік безоплатних послуг, які надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури 

7.1.1 

Перелік безоплатних послуг користувачам бібліотек 

7.1.1.1 

- отримання повної інформації про склад бібліотечних фондів через систему каталогів і інших форм бібліотечного інформування 

7.1.1.2 

- отримання консультативної допомоги у пошуку і виборі джерел інформації 

7.1.1.3 

- отримання у тимчасове користування документів із бібліотечних фондів 

7.1.2 

Перелік безоплатних послуг клубних закладів 

7.1.2.1 

- участь у аматорських художніх колективах 

7.1.2.2 

- користування матеріалами методичних, інформаційних, довідкових відділів або інших структурних підрозділів, які функціонують при закладах культури 

7.1.2.3 

- надання консультативно-методичних послуг 

7.2 

Нормативи забезпечення населення закладами, підприємствами, організаціями та установами культури 

7.2.1 

Нормативи забезпечення клубними закладами 

7.2.2 

Нормативи забезпечення публічними бібліотеками 

7.2.3 

Нормативи мінімальної кількості міських і сільських кіновидовищних закладів 

7.3 

Показники якості надання населенню послуг закладами, підприємствами, організаціями та установами культури 

8

Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту

8.1 

Нормативи безоплатних та платних послуг, які надаються населенню закладами фізичної культури і спорту 

8.1.11 

Нормативи безоплатних та платних послуг, які надаються населенню суб'єктами господарської діяльності, закладами фізичної культури і спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами та спеціалізованими дитячо-юнацькими спортивними школами 

8.1.1.1 

- безоплатні та платні послуги, що надаються населенню 

8.1.1.2 

- безоплатні послуги, що надаються окремим категоріям дітей, підлітків та юнацтва (сиротам та позбавленим батьківської опіки, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям-інвалідам) 

8.1.1.3 

- безоплатні послуги, що надаються організаціями фізкультурно-спортивного спрямування (закладами фізичної культури і спорту) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами 

8.2 

Нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури і спорту 

8.2.1 

Нормативи забезпечення населення спортивними спорудами закладів фізкультурно-спортивного спрямування незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, дитячо-юнацькими спортивними школами 

8.3 

Норми одночасної пропускної здатності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд 

8.3.1 

Планово-розрахункові показники одночасної пропускної здатності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд щодо кількості осіб, що займаються, та режимів експлуатації зазначених споруд 

8.4 

Норми радіусу обслуговування населення фізкультурно-оздоровчими та спортивними спорудами 

8.5 

Норми пропорцій розміщення і кількості спортивних споруд для різних категорій населених пунктів 

8.6 

Норми та розміри фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, норми кількості місць для глядачів на фізкультурно-оздоровчих та спортивних спорудах 

8.7 

Нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України 

8.8 

Нормативи підготовки спортсменів в Україні 

9

Державні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування

9.1 

Нормативи забезпечення населення побутовими послугами 

9.2 

Показники якості надання побутових послуг 

9.3 

Норми площі виробничих приміщень на підприємствах побутового обслуговування населення 

9.4 

Норми забезпеченості населення торговою площею у магазинах 

9.5 

Норми площі підприємств громадського харчування 

9.6 

Нормативи забезпечення місцями у закладах громадського харчування 

9.7 

Показники якості та безпеки товарів і послуг підприємств громадського харчування 

10

Державні соціальні стандарти і нормативи здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей

10.1 

Нормативи здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю центрами соціальних служб для молоді 

10.1.1 

Розрахункові нормативи потреби в коштах поточних витрат на утримання та капітальних вкладень центрів соціальних служб для молоді 

10.1.1.1 

- розрахунковий норматив потреби в коштах поточних витрат на утримання центрів соціальних служб для молоді 

10.1.2 

Нормативи надання центрами соціальних служб для молоді державних соціальних послуг 

10.1.2.1 

- психологічних послуг 

10.1.2.2 

- соціально-педагогічних послуг 

10.1.2.3 

- соціально-медичних послуг 

10.1.2.4 

- соціально-економічних послуг 

10.1.2.5 

- інформаційних послуг 

10.1.2.6 

- юридичних послуг 

10.1.3 

Розрахункові нормативи потреби в коштах поточних витрат для надання центрами соціальних служб для молоді державних соціальних послуг на одну особу 

10.1.4 

Структурно-штатні нормативи центрів соціальних служб для молоді 

10.2 

Послуги, що надаються закладами і установами, які проводять соціальну роботу з дітьми 

10.2.1 

Послуги, що надаються закладами і установами для безпритульних та бездоглядних дітей 

10.31 

Структурно-штатні нормативи служби у справах неповнолітніх залежно від кількості неповнолітніх у районі, місті 

10.4 

Розрахункові нормативи потреби в коштах та матеріально-технічного утримання служби у справах неповнолітніх 

10.5 

Послуги, що надаються закладами і установами, які проводять роботу з молоддю 

10.5.1 

- послуги, що надаються закладами і установами для забезпечення зайнятості молоді  

10.5.2 

- послуги, що надаються закладами і установами для інформаційного забезпечення молоді 

 

 

Додаток
до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів  

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
центральних та місцевих органів виконавчої влади, які є відповідальними за розробку і виконання державних соціальних стандартів та нормативів, здійснення моніторингу у сфері їх застосування та фінансового забезпечення

Код

Найменування

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, які відповідають за розробку та проведення моніторингу застосування державних соціальних стандартів та нормативів

1
(всі підрозділи) 

Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення 

Мінпраці
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Держкомстат
Мін'юст 

2
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування 

Мінпраці
Мінфін 

з них 2.1.1, 2.1.2 

Мінпраці
Мінфін
Держбуд 

2.5, 2.6 

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді
Мінфін 

з них 2.5.1, 2.6.1.1 

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді
Мінфін
Держбуд 

3
3.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5
3.3.1, 3.3.2 

Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування 

Держбуд
Мінпраці
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації 

3.2.1 

Мінпраці
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мін'юст 

3.1.2, 3.2.6, 3.2.7, 3.3.3 

НАК "Нафтогаз України" 

Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв'язку 

  

4.1
4.1.1, 4.1.2 

Норми забезпечення транспортом загального користування 

Мінтранс
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації 

4.1.5, 4.1.6 

Мінтранс
Держбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації 

4.1.3 

Норми пропускної здатності станцій і вестибюлів метрополітену 

Київська міська держадміністрація, Дніпропетровська, Харківська, Донецька облдержадміністрації
Держбуд 

4.1.4 

Норми забезпечення міським електротранспортом 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації
Держбуд 

4.2
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 

Показники якості транспортного обслуговування на автомобільному транспорті 

Мінтранс
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації 

4.3
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 

Показники якості транспортного обслуговування на залізничному транспорті 

Мінтранс
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації 

4.4
(всі групи) 

Норми забезпечення населення послугами зв'язку 

Державний комітет зв'язку та інформатизації України 

з них 4.4.7 

Державний комітет зв'язку та інформатизації України
Держбуд 

5
(всі підрозділи та групи) 

Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я 

МОЗ
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації 

з них 5.6.1, 5.8.1, 5.8.2 

МОЗ
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Держбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації 

6
(всі підрозділи, групи та підгрупи) 

Державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами 

МОН 

з них 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 

МОН
Держбуд 

7
(всі підрозділи, групи та підгрупи) 

Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури 

Мінкультури 

з них 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

Мінкультури
Держбуд 

8
(всі підрозділи, групи та підгрупи) 

Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту 

Держкомспорт
МОЗ 

з них 8.2.1, 8.3.1, 8.4, 8.5, 8.6 

Держкомспорт
МОЗ
Держбуд 

9
(всі підрозділи) 

Державні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська і міські держадміністрації  

з них 9.3, 9.4, 9.6 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Держбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації 

10
(всі підрозділи, групи та підгрупи) 

Державні соціальні стандарти і нормативи здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей 

Державний комітет у справах сім'ї та молоді
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
МОН
МОЗ
Мінфін
Держкомспорт 

 

____________