Стаття 2. Водне законодавство України

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.

Водні відносини в Україні регулюються цим Кодексом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" та іншими актами законодавства.

Земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини щодо використання та охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, що виникають під час користування водними об'єктами, регулюються відповідним законодавством України.

Коментар:

Завдання водного законодавства в сукупності із метою ВК (див. преамбулу) слід використовувати для тлумачення суперечливих або незрозумілих положень водного законодавства.

У правовій доктрині виділяється окрема галузь права - водне право83. Його джерелами є значна кількість актів, що регулюють водні відносини (див. таблицю).

Таблиця. Перелік актів водного законодавства.

N

Вид документу

Назва документу

N та дата

Прим

1.

 

Конституція України

28.06.96

 

2.

Міжнародний договір

Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою

29.11.69

Приєдн. 04.07.2002

3.

Міжнародний договір

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних тварин

02.02.71

Уч. ЗУ 29.10.96

4.

Міжнародний договір

Протокол щодо втручання у відкритому морі у випадках забруднення речовинами іншими, ніж нафта

02.11.73

Приєдн. СРСР 30.12.74

5.

Міжнародний договір

Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою в результаті розвідки та розробки мінеральних ресурсів морського дна

17.12.76

 

6.

Міжнародний договір

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

17.03.92

Приєдн. 01.07.99

7.

Міжнародний договір

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення

13.11.92

Ратиф. 04.02.94

8.

Міжнародний договір

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою

17.12.93

 

9.

Міжнародний договір

Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай)

01.06.94

Ратиф. 17.01.2002

10.

Міжнародний договір

Протокол про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року

17.06.99

Ратиф. 09.07.2003

11.

ЗУ

"Про охорону навколишнього природного середовища"

25.06.91

 

12.

ЗУ

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

24.02.94

Ст. 18

13.

ЗУ

"Про транспорт"

10.11.94

Ч. 2 ст. 28

14.

ЗУ

"Про пестициди та агрохімікати"

02.03.95

ст. 1

15.

ЗУ

Водний кодекс України

06.06.95

 

16.

ЗУ

"Про оренду землі"

06.10.98

ст. 16

17.

ЗУ

"Про місцеві державні адміністрації"

09.03.99

ст. 16

18.

ЗУ

"Про меліорацію земель"

14.01.2000

 

19.

ЗУ

"Про курорти"

05.10.2000

 

20.

ЗУ

"Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів"

22.03.2001

 

21.

ЗУ

Земельний кодекс України

25.10.2001

 

22.

ЗУ

"Про питну воду та питне водопостачання"

10.01.2002

 

23.

ЗУ

"Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства"

17.01.2002

 

24.

ЗУ

"Про державний контроль за використанням та охороною земель"

19.06.2003

 

25.

ЗУ

"Про фермерське господарство"

19.06.2003

ч. 8 ст. 7

26.

ПВР

"Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води"

27.02.97

 

27.

ПВР

"Про Концепцію розвитку водного господарства України"

14.01.2000

 

28.

ПРМ УРСР

"Про зони санітарної охорони відкритих джерел централізованого водопостачання населення м. Києва"

08.01.91
N 2

 

29.

ПКМ

"Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль"

25.03.93
N 225

 

30.

ПКМ

"Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України"

03.07.95
N 484

 

31.

ПКМ

"Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення"

23.11.95
N 935

 

32.

ПКМ

"Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення"

29.02.96
N 269

 

33.

ПКМ

"Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них"

08.05.96
N 486

 

34.

ПКМ

"Про затвердження Порядку користування землями водного фонду"

13.05.96
N 502

 

35.

ПКМ

"Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних"

12.06.96
N 640

 

36.

ПКМ

"Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод"

20.07.96
N 815

 

37.

ПКМ

"Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування"

14.08.96
N 966

 

38.

ПКМ

"Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується"

11.09.96
N 1100

 

39.

ПКМ

"Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними"

14.04.97
N 347

 

40.

ПКМ

"Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів"

10.07.98
N 1057

 

41.

ПКМ

"Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"

18.12.98
N 2024

 

42.

ПКМ

"Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами"

25.03.99
N 465

 

43.

ПКМ

"Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування"

18.05.99
N 836

 

44.

ПКМ

"Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"

22.06.99
N 1109

 

45.

ПКМ

"Про Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року"

16.11.2000
N 1704

 

46.

ПКМ

"Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків"

31.01.2001
N 87

 

47.

ПКМ

"Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію"

17.11.2001
N 1520

 

48.

ПКМ

"Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459"

13.03.2002
N 321

 

49.

ПКМ

"Про Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення"

29.08.2002
N 1287

 

50.

ПКМ

"Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель"

25.12.2002
N 1958

 

51.

ПКМ

"Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду"

12.07.2005
N 557

 

52.

ПКМ

"Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року"

03.07.2006
N 901

 

53.

Пост. ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.

11.09.79
N 3450

 

54.

Пост Держбуду СРСР

СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.

14.07.75
N 120

 

55.

Пост ДСтандарту СРСР

ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

25.12.80
N 5976

 

56.

Пост Держбуду СРСР

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления

19.09.85
N 154

 

57.

Пост Держбуду СРСР

СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования

28.05.86
N 71

 

58.

Наказ МЕБ

"Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод"

28.07.94
N 79

 

59.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3013-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств.

23.02.95
N 58

 

60.

Наказ МОНПС

"Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами"

15.12.94
N 116

 

61.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3041-95. Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення.

23.02.95
N 58

 

62.

Наказ МЕБ

"Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів"

18.05.95
N 37

 

63.

Наказ МЕБ

"Про затвердження Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України та внесення змін і доповнень до наказу від 18.05.95 р. N 37"

26.10.95
N 116

 

64.

Наказ Держводгоспу

"Про затвердження Переліку річок та водойм, що віднесені до водних об'єктів місцевого значення"

03.06.97
N 41

 

65.

Наказ Держводгоспу

"Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон"

29.01.2001
N 22

 

66.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

28.02.97
N 116

 

67.

Пост 1-го заст. ГДСЛ

ДСП 8.8.1.2.002-98. Державні санітарні правила і гігієнічні норми "Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності"

28.08.98
N 2

 

68.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3812-98. Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств.

16.12.98
N 976

 

69.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3832-98. Охорона навколишнього природного середовища. Автоматизовані системи контролю стічних вод. Типи та основні вимоги.

04.01.99
N 1

 

70.

Наказ Держбуду

ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди.

25.06.99
N 153

 

71.

Постанова ГДСЛ України

ДСП 7.7.4.-048-1999. Державні санітарні правила для річкових суден України

01.12.99
N 48

 

72.

Наказ Держстандарту

ДСТУ 3928-99. Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення.

30.11.99
N 380

 

73.

Наказ Держводгоспу

"Про затвердження Положення про здійснення органами Держводгоспу України контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів"

29.01.2001
N 20

 

74.

Постанова ГДСЛ України

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті.

20.09.2001
N 137

 

75.

Наказ Держводгоспу

"Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації"

29.12.2001
N 290

 

76.

Наказ Держбуду

"Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України"

19.02.2002
N 37

 

77.

Наказ МЕР

"Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля"

27.02.2002
N 88

 

78.

Наказ Мінтрансу

"Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в морських торговельних і річкових портах України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять"

30.09.2002
N 695

 

79.

Наказ МЕР

"Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення"

27.12.2002
N 524

 

80.

Наказ Держводгоспу

"Про затвердження Інструкції з оформлення органами Держводгоспу України матеріалів про адміністративні правопорушення водного законодавства України"

11.12.2003
N 340

 

81.

Наказ Держкомзему

"Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель"

12.12.2003
N 312

 

82.

Наказ Держводгоспу

"Про затвердження Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель"

16.04.2008
N 108

 

 

Скорочення:

ГДСЛ - Головний державний санітарний лікар України;

Держводгосп - Державний комітет України по водному господарству;

Держбуд - Державний комітет СРСР у справах будівництва;

Держкомзем - Державний комітет України по земельних ресурсах;

ДСтандарт СРСР - Державний комітет СРСР із стандартів;

Держстандарт - Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації;

ЗУ - Закон України;

МЕБ - Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;

МЕР - Міністерство екології та природних ресурсів України;

Мінтранс - Міністерство транспорту;

МОНПС - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

ПВР - Постанова Верховної Ради;

Пост - постанова;

ПКМ - постанова Кабінету Міністрів України;

ПРМ - постанова Ради Міністрів;

Акти, що регулюють земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини щодо використання та охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, що виникають під час користування водними об'єктами, названі у коментарях до окремих норм ВК: ст. 4 та Глави 18 (щодо користування землями водного фонду), ст. 87 (щодо видобування піску та гравію), ст. ст. 65 (використання вод у лісовому господарстві), 89, 91, 107 (щодо створення лісонасаджень), 80 (заборона зменшення "природного рослинного покриву" у басейнах малих річок), 68 (щодо особливостей водокористування для потреб мисливського та рибного господарства), тощо.