АКТ
ОЦІНКИ ВАРТОСТІ МАЙНА

 

___________________________________________________________________

(найменування юридичної особи)

(надалі іменується "Підприємство") станом на "___" _______________ 200_ р.

 

Комісія, утворена згідно з наказом _________________________________________ від "___" __________ 20__ р. N ___, у складі працівників підприємства:

 

голови комісії: __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

 

членів комісії:

_______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

 

на засіданні (протокол від _______________ 20__ р. N___) розглянула документи, необхідні для проведення оцінки майна, яке належить на праві власності підприємству, згідно з переліком, який є додатком N___до цього акта та становить його невід'ємну частину, а саме: _____________________________, результати проведення інвентаризації майна _________________________________ _______________________________________________________________________

(найменування підприємства)

та підтверджує, що вартість наявного майна, визначена на підставі _____________, становить:

 

Показник

Оціночна вартість, тис. грн.

 

 

 

1. Основні засоби

2. Оборотні засоби, у тому числі:

- товарно-матеріальні цінності

- товари відвантажені,

- інші

3. Об'єкти незавершеного будівництва

4. Разом

"___" ________________ 20__ р.

 

Підписи голови та членів комісії

____________________________

 

                 П.І.Б.                        посада __________________/___________________/