АКТ
приймання-передачі предмета застави

 

м. _____________

"___" _______________ 20__ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

 (надалі іменується "Заставодавець") в особі ________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

 

з однієї сторони, та ____________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Заставодержатель") в особі _____________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

керуючись нормами параграфа 6 глави 49 Цивільного кодексу України і Законом України "Про заставу", на виконання Договору застави N ______ від " __" _________ 200_ р, укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем (надалі іменується "Договір застави"),

склали цей Акт приймання-передачі предмета застави про наступне:

 

1. Заставодавець передав, а Заставодержатель прийняв у заставу майно вартістю ___________ гривень відповідно до специфікації, що є невід'ємною частиною Договору застави (надалі іменується "предмет застави").

2. Заставодержатель прийняв на себе обов'язки:

• вживати заходів, необхідних для збереження предмета застави;

• утримувати предмет застави належним чином, що виключає знищення та  пошкодження (псування) предмета застави.

3. Заставодавець та Заставодержатель підтверджують свої зобов'язання за Договором застави.

 

Предмет застави передав

 

ЗаЗаставодавця

Предмет застави прийняв

 

За Заставодержателя

 

___________ /__________/

М.П.

 

___________ /__________/

М.П.